Fotoforese ved stamcelletransplantasjon

Søknadssammendrag

Vi vil teste om fotoforese reduserer transplantat-mot-vert sykdom; en alvorlig komplikasjon hos stamcelletransplanterte

Sluttrapport

Bakgrunn

Ondartede blodsykdommer har dårlig prognose. Nåværende behandlingsregimer består av ulike cellegift. Hos mange pasienter er allogen stamcelletransplantasjon (Allo-SCT) det eneste kurative alternativet. En vesentlig komplikasjon av Allo-SCT er utviklingen av transplantat-mot-vert sykdom (GVHD).

Målsetting

Vi tester bruk av forebyggende lysbehandling (såkalt ekstrakorporal fotoforese –heretter ECP) mot GVHD i en åpen randomisert studie av pasienter som gjennomgår allo-SCT for hematologisk maligniteter. Det primære endepunktet for denne studien er å redusere frekvensen av akutt og kronisk GVHD ved forebyggende behandling med ECP hos pasienter som gjennomgår allogen stamcelletransplantasjon for ondartede blodsykdommer.

Design, metode, materiale

Studien utføres ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, et JACIE-akkreditert senter for stamcelletransplantasjon (SCT) med over 30 års erfaring innen feltet. Det er en åpen randomisert studie med en intervensjon og en kontrollgruppe bestående av pasienter med ondartet blodsykdom som trenger allo-SCT. Vi inkluderer pasienter over 18 år diagnostisert med akutt eller kronisk leukemi, myelodysplastiske syndromer og lymfomer i henhold til WHO-kriterier og som er egnet for førstegangs Allo-SCT i henhold til våre nasjonale retningslinjer. Pasienter gir skriftlig samtykke til å delta. Vi bruker intention-to-treat-prinsippet. Vi starter forebyggende behandling med ECP etter at donorcellene har etablert seg i pasientens benmarg og hviteblodceller er over 1,0 x 10 * 9 / L.

Gjennomføring

Informert samtykke må innhentes fra hver deltager. Tidligere sykdommer, medisiner, allergi historie, fysisk undersøkelse, vitale målinger, funksjonsnivå og spørreskjema for livskvalitet registreres ved inkludering. Blodprøver, urin- og avføringsprøver tas ved innleggelse på avdelingen, før den første ECP, etter avsluttet intervensjon deretter ved hver tremåneders kontroll etter transplantasjon det første året. Pasienten må ha oppnådd engraftment før ECP. Sertifiserte sykepleiere og leger utfører prosedyren. Pasienten er under konstant tilsyn under prosedyren. Vurdering av både akutt og kronisk GVHD utføres før hver behandling. 158 pasienter deltar i studien. Dessverre tok inkluderingsperioden lengre tid enn forventet grunnet redusert transplantasjonsaktivitet enn antatt.

Resultater

I dag mangler vi effektive behandlingsalternativer for mange pasienter som er rammet av denne potensielt dødelige lidelsen. Nåværende behandlingsalternativer har også alvorlige bivirkninger. ECP gir et potensielt, forebyggende behandlingsalternativ med lovende resultater og sannsynligvis få og milde bivirkninger. Imidlertid mangler solid dokumentasjon som støtter bruken av denne behandlingsmodaliteten. Prosjektet tar sikte på å fylle dette kunnskapshullet.

Samarbeidspartnere

Professor Hjermstad ved NTNU er ansvarlig for håndtering av pasientrapporterte resultater. Professorene Kolset og Blomhoff ved UiO er ansvarlige for analyser av biomarkører for endotelfunksjon. Professor Veierød er ansvarlig for de statistiske analysene. Liv Osnes, MD / PhD, utfører immunfenotyping.

Videre planer

Vi forventer at våre funn vil antyder om ECP har en effekt på forebygging av GVHD og at det ville bringe klarhet til de postulerte virkningsmekanismene til ECP. Resultatene fra studien vil danne grunnlaget for at minst tre manuskripter utarbeides for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter med høy vitenskapelig kvalitet, samt inngå i doktorgradsavhandlingen.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Vi vil informere relevante aktører og interessenter om våre resultater, inkludert pasientorganisasjoner og finansieringsbyråer ( i dette tilfelle Stiftelsen Dam). Informasjon vil også bli gitt på relevante nettsider til publikum.

Publikasjonsliste

Studien pågår fortsatt ettersom den siste pasienten ble transplantert i februar 2020, og studiens slutt er definert som det siste studiebesøket til den siste pasienten, som er ett år etter transplantasjonen. De endelige resultatene av studien vil være klare i mars 2021. Vi planlegger deretter å publisere følgende artikler:

1.  “The frequency of acute and chronic GVHD after preventive treatment with ECP of patients undergoing allogeneic stem cell transplantation for hematological malignancies”

2. “Immunophenotypic characterization of cell lines in bone marrow and peripheral blood in a randomized-controlled study, with or without ECP as part of the GVHD prophylaxis”.

3. “The incidence of acute and chronic GVHD in patients transplanted for hematological malignancies using peripheral blood stem cells (PBSC) with or without ATG as part of the GVHD prophylaxis”.

Vi har publisert en artikkel der stipendiaten er andre medforfatter. Artikkelen heter: "Impact of HLA-DPB1 Mismatch in T-Cell Replete Unrelated Donor Allogeneic Stem Cell Transplantation"

Sluttrapportsammendrag

Studien pågår fortsatt ettersom den siste pasienten ble transplantert i februar 2020, og studiens slutt er definert som det siste studiebesøket til den siste pasienten, som er ett år etter transplantasjonen. De endelige resultatene av studien vil være klare i mars 2021. Vi planlegger deretter å publisere følgende artikler:

1.  “The frequency of acute and chronic GVHD after preventive treatment with ECP of patients undergoing allogeneic stem cell transplantation for hematological malignancies”

2. “Immunophenotypic characterization of cell lines in bone marrow and peripheral blood in a randomized-controlled study, with or without ECP as part of the GVHD prophylaxis”.

3. “The incidence of acute and chronic GVHD in patients transplanted for hematological malignancies using peripheral blood stem cells (PBSC) with or without ATG as part of the GVHD prophylaxis”.

Vi har publisert en artikkel der stipendiaten er andre medforfatter. Artikkelen heter: "Impact of HLA-DPB1 Mismatch in T-Cell Replete Unrelated Donor Allogeneic Stem Cell Transplantation"

Prosjektleder/forsker

Maryan Mohamad Ali

Hovedveileder

Tobias Gedde-Dahl d.y.

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Fotoforese ved stamcelletransplantasjon
Organisasjon
Blodkreftforeningen
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 175 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 547 500
Startdato
01.12.2016
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring