Fra aktivitetstiltak til arbeid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Denne undersøkelsen er utført ved Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, for Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien, LPP

Denne undersøkelsen er utført ved Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, for Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien, LPP. Undersøkelsen er finansiert av Helse og Rehabilitering. Den økonomiske rammen gav ikke rom for egne undersøkelser. Den foreliggende utredningen bygger på litteraturstudier og på tidligere forskning ved AFI.

 

Temaet som tas opp til vurdering er tilrettelegging av arbeid for personer med psykiske lidelser. Det er særlig deres muligheter i det normale arbeidslivet som står i fokus.

 

Holdninger og holdningsendringer diskuteres. Det ser ut til å være av stor betydning at man setter fokus på arbeidssøkerens ressurser og kunnskaper og ikke legger hovedvekten på sykdomssymptomer. En endring fra sykdomsorientering til oppgaveorientering kan være et godt utgangspunkt for holdningsskapende arbeid.

 

Når vi ser på utfordringene i tilretteleggingsarbeidet for personer med psykiske lidelser, ser vi at sosial tilpasning på arbeidsplassen er et problem som bør tas alvorlig. Oppfølgende støtte- og gruppeterapi kan være virkemidler i dette arbeidet. Varierende ytelsesnivå er et annet problem som det må tas hensyn til i tilretteleggingsarbeidet. Fleksibel arbeidstid og særlig oppgavetilrettelegging kan være nødvendige virkemidler.

 

Vi mener det er et stort behov for særlig støtte i overgangsfaser. Overgangen fra aktivitetssenter til normalt arbeid er krevende. I denne fasen kan det være trygghetsskapende at noen personer man har fått tillit til, følger opp i den nye arbeidssituasjonen. Fora der de økte arbeidskravenes betydning i dagliglivet kan diskuteres, kan også være av positiv betydning.

 

Vi anbefaler at det bygges ut metodiske virkemidler som har grunnlag i løsningsorienterte terapimodeller. I de løsningsorienterte modellene bestemmer brukeren hva som er målsettingen for den utviklingsprosess de går inn i. Fagfolk er med å fjerne de hindringer som hemmer den ønskede utviklingen. Denne arbeidsmetoden synes å være velegnet for yrkesmessig tilretteleggingsarbeid.

 

Til slutt diskuteres brukermedvirkning som individuell rettighet og som sosialpolitisk virkemiddel. I forskningsarbeid bør brukernes ressurser utnyttes i aktiv medvirkning i forskning og utviklingsarbeid. Brukerstyrte ressursgrupper er en organiseringsform som bør prøves ut i prosjekter som tar opp problematikk som berører personer med psykiske lidelser.

Prosjektleder/forsker

Kari Marie Helle

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Fra aktivitetstiltak til arbeid
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Beløp Bevilget
2002: kr 25 000
Startdato
15.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet