Jeg valgte livet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år dør ca. 600 mennesker ved selvmord i Norge og 4000-6000 forsøker å ta sitt eget liv. Hvor mange som tenker på selvmord, men ombestemmer seg, vet man ikke. Men mange av dem som likevel ikke gjennomfører et selvmord, uttrykker i etterkant glede over at de fortsatt lever og at de fikk hjelp. Noen blir stoppet av mennesker rundt dem, andre kan ha opplevelser som endrer deres tankesett og får dem til å velge livet fremfor døden. Det betyr at selvmordsforebygging nytter. Derfor ønsker LEVE å skape åpenhet og kommunikasjon om selvmord, og inspirere flere til å støtte andre.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Å forebygge selvmord. Delmål: Økt åpenhet og mer kunnskap i befolkningen om selvmord. Synliggjøre hjelpekilder. Rekruttere flere frivillige til LEVEs støtte- og forebyggingsarbeid. Styrke fellesskap, engasjement og kunnskap i LEVEs fylkeslag i løpet av prosjektperioden.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er suicidale i Norge minst 7.000-50.000 personer, men vi vil forebygge ved å rette prosjektet mot andre rundt dem, minst 2-300.000 personer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet gjennomføres over tid gjennom møter, samlinger, sosiale medier og nettdistribusjon. Det er stor grad av medvirkning av frivillige som vil skape aktivitet ute i fylkeslagene i planleggings-, produksjons- og bruksperioden. De vil også bidra til innholdet i informasjonsmateriellet, samt formidle om og gjennomføre møteaktivitetene. Informasjonsmateriellet består helt konkret av 10 videohistorier og annet materiale for publisering som nyhetssaker/statusoppdateringer på nett og sosiale medier, for å nå mange gjennom viral spredning. Temaet blir «De små tingene i hverdagen som kan endre liv», hvor bla. selvmordsetterlatte reflekterer rundt dem som har tatt sitt liv, og omkring sine egne selvmordstanker. Hensikten er å vise mer åpenhet og å rette oppmerksomheten mot selvmord og hvordan vi alle kan nærme oss mennesker som ikke har det så bra. Derfor rettes materialet mot mennesker i suicidales omkrets. Materialet kan også inspirere til erfaringsutveksling og lysten til å støtte andre, og øke frivillighet. Ikke alle er i stand til å åpne seg om vanskelige ting. Fra tidligere prosjekter har vi erfart at film er et meget godt alternativ som vekker tanker og følelser hos seere som kan identifisere seg med filmens formidlere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juni 2018: Planlegging Sep-okt: Møter i fokusgrupper, casting, valg av historier Okt-mars 2019: Produksjon materiell 2019 Jan-feb: Forberede markedsføring/spredning Feb-april : Lansering på 1-2 fagkonferanser. Spredning og formidling lokalt Mar-jun: Digital markedsføring, publisering på nett/sosiale medier Mar 2019-Feb 2020: Gjennomføre 22-30 møter/samlinger arrangert av fylkeslagene. Sep-Feb 2020: Gjentatt publisering på sosiale medier/nett

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hvert år tar 600-700 personer livet sitt i Norge og ca. 6000 forsøker. Vi vet at mange av de som likevel ikke gjennomfører et selvmord, i etterkant uttrykker en glede over at de fortsatt lever. Noen blir fanget opp av mennesker rundt seg, andre kan ha opplevelser som endrer deres tankesett og får dem til å velge livet fremfor døden. Det viser at det er mulig å snu selvmordstanker. Derfor er åpenhet fra mennesker som selv har erfart å være selvmordsnære, så viktig i selvmordsforebyggende arbeid. Det var bakgrunn for prosjektet Jeg valgte livet. Hovedmål var å forebygge selvmord. Delmål: Økt åpenhet og mer kunnskap i befolkningen om selvmord, synliggjøre hjelpekilder, rekruttering av flere frivillige til LEVEs støtte- og forebyggingsarbeid, styrke fellesskap, engasjement og kunnskap i LEVEs fylkeslag i løpet av prosjektperioden. Hovedmålgruppen var suicidale i Norge, minst 7000-50000 personer, men vi vil forebygge ved å rette prosjektet mot andre rundt dem, min 200000 personer

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet var å spre informasjon til 2-300000 personer i løpet av noen år. Statistikk over visninger etc på nett er det nærmeste vi kan komme konkrete tall. Flere viktige organisasjoner har delt og/eller lenket til våre filmer. Det er et kvalitetsstempel. Fra mai 2020 til januar 2021 har våre 13 videoinnlegg på Facebook nådd ut ca 318000 ganger med 127000 videovisninger på min. 3 sek. Våre 14 tekstinnlegg har nådd ut 106000 ganger. 3700 brukere har sett våre artikler med filmene på leve.no. 6 videoannonser er blitt eksponert 151000 ganger med ca 2100 filmvisninger. Gjennom NRK P2 har 175000 lyttere hørt lyden fra våre filmer. Vi har registrert en økning av antall følgere og medlemmer i perioder med publiseringsaktivitet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300000

Prosjektgjennomføring/Metode

En prosjektstyringsgruppe og et innleid kommunikasjonsselskap har utviklet 10 korte filmer på til sammen 26 minutter (8 publisert, se rapport), samt annet informasjonsmateriale om selvmordstanker. Det er publisert på leve.no og LEVEs Facebooksider. Tidligere suicidale forteller i filmene om tankene og om hva som fikk dem til å velge livet. Alle filmene avsluttes med at de oppfordrer til å tørre å snakke om selvmordstanker. Aktørene ble valgt ut i henhold til styringsgruppens definerte kriterier blant 51 informanter som var rekruttert via LEVEs informasjonskanaler. Vi har gjennomført et åpent lanseringsseminar for 210 personer med filmvisning. Frivillige har brukt materialet ved samlinger og møter, primært digitalt. En enkel rapport (som vedlegg i prosjektrapport) sammenstiller erfaringene til de 51 informantene. Materiellet er søkemotoroptimalisert, markedsført og distribuert via internett. For å nå ut til målgruppene har vi kjørt en digital kampanje over tid med videoinnlegg på egne og andres Facebooksider og nettsider for å få viral spredning. Vi har også systematisk tilbudt andre organisasjoner å bruke og spre det.

Resultater og resultatvurdering

Vi har laget gode selvmordsforebyggende filmer som er og vil være tilgjengelig i mange år til, for folk som søker på informasjon på nett på temaet selvmordstanker. Til sammen har vi selv nådd ut med informasjon over 450 000 ganger til sammen på alle digitale plattformer, i tillegg til 175000 lyttere via NRK. Andre aktører som VIVAT, Psykologiforbundet, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kirkens SOS, RVTS Øst, Rådet for psykisk helse, Mental helse, Nasjonalt senter for selvmordsforskning, NRK, m fl har valgt å spre filmene på sine sosiale medier og/eller nettsider. Ut i fra statistikken på sosiale medier anslår vi at minst 300 000 personer har blitt nådd av vår informasjon til nå. Det er imidlertid ikke mulig å vite nøyaktig hvor mange unike seere som er blitt nådd med informasjonen, og derved heller ikke hvor mange som har fått mer kunnskap som gjør at de tør å snakke om selvmordstanker, som følge av prosjektet.

Oppsummering og videre planer

LEVE har fått engasjerende og interessant selvmordsforebyggende opplysningsmateriale som har gitt god informasjon, inspirasjon og håp til mange seere/brukere på våre kanaler og andres. Filmene vil være tilgjengelige i lang tid fremover for bruk i rådgivning og møter for våre likepersoner og fylkeslag. Pr dags dato sprer vi fortsatt informasjon ut. Dette vil holde synligheten og søkbarheten på topp. Statistikk vil følges opp. LEVE vil fortsette med møter og foredrag på konferanser om temaet i 2021. Mal for samtaler rundt filmene er laget og gjort offentlig tilgjengelig, sammen med filmene.

Prosjektleder

Suzanne Schønkopf

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Jeg valgte livet
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2018: kr 517 000, 2019: kr 55 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.12.2020
Status
Avsluttet