Korte filmer om amming

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring er helt klare på at morsmelk er den beste ernæring for spedbarn. Arbeid for å opprettholde og øke forekomsten av amming er et særdeles viktig folkehelsetiltak. Til tross for dette viser tall fra Helsedirektoratet at norske ammetall går nedover. I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold for 2017-2021 er det satt som mål å øke andelen barn som ammes. En viktig faktor av betydning for både initiering og varighet av amming, er god og tilgjengelig ammeveiledning.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for dette prosjektet er å øke gravide og ammendes mestring og kunnskap om ulike ammesituasjoner og -utfordringer.

Målgruppe

Filmenes primære målgruppe er gravide og ammende mødre. Filmene vil også være nyttige for helsepersonell som arbeider med ammeveiledning.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Ammehjelpen ønsker å utvikle en serie filmer med relevant og oppdatert informasjon og konkrete ammetips. Filmene vil bli en viktig del av det informasjonsarbeidet som Ammehjelpen alt gjør i direkte kontakt med ammende mødre. De blir også tilgjengelige på vår nettportal ammehjelpen.no, som benyttes aktivt av gravide/ammende kvinner og helsepersonell. I 2018 ble ammehjelpen.no besøkt over 600.000 ganger. Filmene vil også bli promotert på vår Facebookside Ammehjelpen (20.000 følgere) og i Ammehjelpsgruppen (27.000 medlemmer). Filmene vil med andre ord bli tilgjengelige for kvinnene der de til enhver tid er. Vi har utviklet dette prosjektet sammen med Leidar Norway (tidl Snöball Film). Selskapet har over 18 år erfaring med filmproduksjon. De var et naturlig valg i denne sammenheng. En arbeidsgruppe vil jobbe tett med regissøren i utarbeidelsen av manusene. Gruppen vil bidra med brukerperspektiv og faglig kompetanse. Tekstene som danner grunnlag for fortellerstemmen, utarbeides i første omgang av ammehjelper og jordmor Rachel Myr. Hun vil også være med på opptak for å kvalitetssikre innholdet. Filmene vil også bli testet av en referansegruppe. De vil kunne foreslå nødvendige endringer før ferdigstilling.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet gjennomføres i perioden 1. mai 2020 til 1. juli 2021. Oppstartsmøte i mai 2020. August/september 2020 – manusarbeid. Oktober 2020 – forarbeid til opptak/produksjonsplanlegging. November 2020 – opptak. Desember 2020 og januar 2021 – redigering. Februar 2021 – visning av filmene til arbeidsgruppen og referansegruppen, eventuelt justeringer. Mars 2021 – ferdigstilling lyd, farge, musikk. April 2021 – lansering. Juni 2021 – evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ammehjelpens formål er at mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker. Primærmålgruppen for filmprosjektet er gravide og mødre som ønsker å amme. Det er flere sekundærmålgrupper: helsepersonell som arbeider med amming og våre egne ammehjelpere, samt familie og andre nærstående til dem som ammer. Vi vet at film som informasjonsmateriell er et nyttig hjelpemiddel for å vise ammestillinger og ulike tips og triks for å få til ammingen. De siste filmene våre var fra 2009, så det var nødvendig med oppdatering. Det var i tillegg flere temaer som ikke var dekket fra før.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Arbeidet som Ammehjelpen gjør, er et akutt arbeid for å hjelpe dem som sliter der og da. På sikt og i en større sammenheng er det også et viktig folkehelsearbeid, når en tar i betraktning ammingens fordeler for både mor og barn. Filmene har utvilsomt verdi som et hjelpemiddel for ammehjelperne og helsepersonell i veiledningen. Mødrene selv og deres støttepersoner kan også lettere finne ut av eventuelle problemer. Vi har statistikk fra YouTube og ammehjelpen.no som viser at filmene er mye benyttet. Til sammen over 40 000 visninger fra 10. mai til 26. september 2022. Hvis vi går ut fra at hver bruker har sett to filmer i gjennomsnitt, kan vi estimere 20 000 brukere på snaut 5 måneder. I søknaden skrev vi: “Det kan være sannsynlig at filmene vil nå ut til om lag 500 000 kvinner i løpet av de neste 10 årene”. Statistikken hittil viser at det kan være et rimelig anslag.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført av Ammehjelpen sentralt. Daglig leder var prosjektleder. Fagansvarlig, som er ammehjelper, utdannet jordmor og ammespesialist, hadde ansvar for det faglige innholdet. En ekstern faggruppe ble oppnevnt for å kvalitetssikre manus. En profesjonell bæreveileder som også er ammehjelper, fikk ansvaret for filmen om amming i bæretøy. Det ble skrevet kontrakt med filmselskapet Leidar. Kontrakten omfattet regissør, manusarbeid, location, filmopptak og alt etterarbeidet. Brukerne (mødre, helsepersonell og ammehjelpere) ble involvert tidlig i prosessen og bedt om å komme med innspill til temaer. Ut fra disse ble det satt opp en liste med til sammen 29 temaer. Under arbeidet med manus, ble én film sløyfet, og noen temaer ble slått sammen. Vi endte opp med 24 filmer. Mødre og babyer til opptakene ble rekruttert gjennom Ammehjelpsgruppen på Facebook med ca 30 000 medlemmer. Opptakene gikk over 4 hele dager i november 2021 i et stort hus der det var mulig å få opptak fra stue, soverom og kjøkken. Etterarbeid med grovklipp, finpuss av tekster, VoiceOver, musikk og tekstplakat ble gjort i samarbeid mellom Leidar, fagansvarlige i Ammehjelpen og prosjektleder.

Resultater og resultatvurdering

Filmene, som er prosjektets resultat, er blitt et godt hjelpemiddel for våre brukere, og ammehjelperne som gir veiledning. Filmene fremstår med et rent, helhetlig uttrykk og en fin stemning. De er merket med Ammehjelpens logo. Filmselskapet avsto fra å ha sin logo med, og det ble også avklart med Stiftelsen DAM at det ikke var et krav om å ha med deres logo. Statistikk fra google analytics pr 26. September 2022 Youtube: Antall avspillinger i Norge: 27 440 Avspillinger direkte via artiklene på ammehjelpen.no: 14 400. Filmenes varighet er fra 0:36 min til 4:26 minutter, med et gjennomsnitt på 3 minutter. Vi har ingen måte å vurdere om målsetningene innfridde mht helseeffekter, da disse vises først etter flere år og er utenfor omfanget av vårt prosjekt. Én av mødrene som deltok i prosjektet er blitt ammehjelper, det er en fin bonus.

Oppsummering og videre planer

Filmene dekker et stort behov for informasjon i en virkelighet der amming og ammeveiledning er nedprioritert i det offentlige helsevesenet. Ammehjelpen skal være et supplement til det offentlige, men vi blir i stor grad benyttet som erstatning for mangelfull kunnskap hos helsepersonell og tilbud til mødrene. Barselpoliklinikker og helsestasjoner har begrensede åpningstider. En spesialisthelsetjeneste for ammeproblemer finnes ikke. Filmene vil kunne brukes i flere år framover. Ammehjelpen vil fortsette sitt arbeid med å gi gratis ammehjelp til dem som henvender seg til oss.

Prosjektleder

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Korte filmer om amming
Organisasjon
Ammehjelpen
Org.ledd
Leidar Norway AS (tidligere Snöball Film)
Beløp Bevilget
2020: kr 630 000
Startdato
01.05.2020
Sluttdato
01.07.2022
Status
Avsluttet