Lavere sykefravær og smertenivå hos barnehageansatte.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det legemeldte sykefraværet blant ansatte i barnehagesektoren grunnet muskel- og skjelettlidelser har de siste 5 årene ligget på over 30% ref. bransjerapporter fra KS og NAV. Barnehagestyrere rapporterer også økt antall ansatte som jobber med smerter i kroppen. Kartlegging i flere barnehager viser trolig årsakssammenheng er de ansattes: •manglende bevissthet rundt bruk av egen kropp på arbeidsplassen •manglende kunnskap rundt riktige løfte- og arbeidsteknikker •manglende kroppslig styrke og smidighet •uheldig organisering av arbeidsoppg. •manglende fysiske hjelpemidler eller lite bruk av disse •akutte- og/eller kroniske skader •stress på jobb og i privatlivet •redusert fysisk og psykisk form I tillegg viser kartleggingen ekstra fysisk og psykisk belastning grunnet manglende vikarmidler, til tider lite tid til HMS arbeid, manglende ordninger for raske undersøkelser og behandlinger av muskel- og skjelettlidelser, samt lite rom for tilrettelegging på arbeidsplassen. Målet med prosjektet er: Lavere sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser Redusere smertenivå i muskler og ledd hos ansatte Gi de ansatte kunnskap og verktøy til å ta vare på egen kropp i barnehageyrket Iverksette tiltak i barnehagene som kan forebygge muskel- og skjelettplager også etter endt prosjektperiode

Aktivitet/tiltak/metode

Målgr: Barnehageansatte -Implementering av HMS tiltak basert på behovskartleggingen i hver barnehage -Etablering av ressursgruppe bestående av ansatte som har kompetanse innen trening, styrke og/-eller mobilitet. Disse skal få ekstra opplæring i riktige løfte- og arbeidsteknikker og økt kunnskap om tilrettelegging av arbeidsoppgaver ved muskel- og skjelettplager. Gruppen skal veilede ansatte etter endt prosjekt for å forebygge sykefravær -Kurs for alle ansatte i riktige løfteteknikker og arbeidsstillinger -Individuell opplæring på arbeidsplassen for de som har muskel- og skjelettplager (hvordan skåne og avlaste smertefulle kroppsdeler) Samt jevnlig oppfølging -Forebyggende massasje på arbeidsplassen – løsne opp i spente muskler og bindevev, øke leddmobilitet, gi styrke- og tøyeøvelser -Etablering, veiledning og oppfølging av treningsgrupper på tvers av avdelinger og barnehager Evaluering av måloppnåelse: -Gjennomgå fraværsstatistikk før og etter prosjektet (som HR avdelingen og styrerne fører anonymt,) utarbeide en rapport -Anonyme spørreundersøkelser blant ansatte rettet mot de personlige/subjektive måloppnåelsene. Undersøkelsene vil rette seg til de ulike tiltakene for å avklare hvilke tiltak som hadde best effekt ift. måloppnåelsen -Registrere iverksatte tiltak for løpende forebygging av muskel- og skjelettplager Prosjektet skal presenteres og godkjennes i HMS gruppene på hver arbeidsplass. Spørreundersøkelser vil være frivillige og besvares anonymt. Personopplysninger som ansatte meddeler terapeutene vil noteres i egen elektronisk, passordbeskyttet pasientjournal som kun terapeutene har tilgang til. Evt. motstand på arbeidsplassen mot enkelte tiltak vil imøtegås med ytterligere møter med HMS gruppa og ledelsen. Tekniske utfordringer vil måtte løses på stedet eller aktiviteter utsettes til problemet er rettet opp. Sykdom kan utsette eller omorganisere tiltak. Lite svar på spørreundersøkelser imøtegås med oppfordring til å svare, utsette svarfrist.

Antall deltakere

115

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Lavere sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser, bidrar til å redusere samfunnskostnader Lavere kroppslige smerter i arbeidet Økt bevissthet rundt hvordan de ansatte bruker kroppen i barnehagehverdagen Økt kunnskap om hvordan de ansatte kan forebygge slitasje/skade på muskler og ledd Økt kunnskap om hvordan de ansatte kan tilrettelegge arbeidsdagen når de allerede har smerter i kroppen Økt bevissthet rundt hva hver enkelt ansatt gjør i dag for å unngå overbelastningsplager Økt bevissthet rundt hvordan de ansatte kan hjelpe hverandre for å unngå overbelastningsplager Økt bevissthet rundt hvilket ansvar hver enkelt har for sin egen helse Gi de ansatte inspirasjon og verktøy til å ta vare på egen kropp Økt styrke, smidighet og fysisk aktivitet Lavere stressnivå Økt motivasjon Felles fokus på nærvær og HMS Økt sosialt samvær med kolleger Økt trivsel på arbeidsplassen og et bedre arbeidsmiljø Ressursgruppen (som nevnt under tiltak) skal være første instans en ansatt som får problemer med muskler og ledd kan kontakte for tilrettelegging og veiledning på arbeidsplassen. Målet er at begynnende plager raskere blir bra ved riktig belastning av kroppen og styrking/tøying av muskler og ledd. Opprettelse av treningsgruppe på tvers av avdelinger og barnehager skal hjelpe til med å styrke kropp og sinn som et ledd i det forebyggende arbeidet. Treningsgruppen blir igangsatt av en instruktør og videreført av ansatte som kommer til å lede hver treningsøkt basert på sin kompetanse og erfaring innen fysisk helse. Eks. styrketrening, yoga, mindfulness, pilates, ulike danseformer, osv. Treningen vil kunne gi de ansatte bredere aktivitetsspenn og økt mestringsfølelse. I tillegg vil det kunne skape felleskap, relasjoner og nettverksbygging på tvers av avdelinger og barnehager.

Plan for gjennomføring

Styrerne (S), Seksjonsleder (SE), Prosjektleder (P), Terapeuter (T), Ferdigstilles (F) F:28/2: S har ansvar for å presentere og forankre prosjektet i bhg. Utstyr kjøpes inn(P) F:31/3: Behovsanalyse og kartlegging i de ulike bhg. gjennomføres og evalueres, rapporter skrives. (P&S) Tiltak for de ulike bhg. utarbeides og presenteres for styrerne og HMS gruppene (T&P&S) SE, P og S blir enige om hvordan midlene skal brukes i de ulike bhg. Kurs i riktige arbeidsstillinger gjennomføres og evalueres (T&P) Mars/April: Tiltakene i karleggingen iverksettes (S&P) F:31/10 Massasje (1-2g/mnd) gjennomføres på arbeidspl. i lunsjpausen til de ansatte: F:31/10. (T&P&S) Individuell opplæring iverksettes: Ansatte som har smerter i kroppen blir observert i måten de bruker kroppen på i arbeidet. Man ser på org. av arbeidet på avd. og tilgjengelighet og bruk av fysiske hjelpemidler. Personspesifikk opplæring vil bli gitt basert på egen helsetilstand. Hver ansatt får oppfølging hver mnd. for å avdekke evt. justeringer/tilrettelegging man trenger å gjøre underveis. Massasje for å lette på plagene vil bli tilbudt. F: 31/10 (T&P&S) Oppretting av ressurs- og treningsgrupper (beskrevet tidligere) (T&P&S) – videreføres etter endt prosjekt November: Spørreundersøkelser gjennomføres, sykefraværsstatistikk innhentes fra (S) og HR avd. F:30/11: Alle tiltakene i prosjektet analyseres og evalueres, rapport skrives (T&P&S) SE innkaller til møter med S og P i fbm. oppstart av prosjektet og kommuniserer med HR-og regnskapsavd. S fører anonym fraværsstatistikk grunnet muskel- og skjelettlidelser og har løpende kontakt med HMS- og prosjektgruppa P har budsjettstyring sammen med SE og regnskapsavd., har koordinerings- og rapporterings ansvar gjennom prosjektet og samarbeider med ryggforeningen

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Helseprosjektet ble igangsatt for å undersøke om ulike helsetiltak har en positiv helseeffekt hos barnehageansatte. Målsettingen var lavere sykefravær og færre ansatte som jobber med smerter i kroppen. Tiltakene var lagt til gruppe- og individnivå. Hovedtiltakene var: – kursing i ergonomi for å øke den ansattes bevissthet rundt hvordan man bruker kroppen sin i barnehagehverdagen, økt kunnskap om hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettlidelser, økt kunnskap rundt muskler/ledd og trening. – individuell opplæring i ergonomi basert på egen helsetilstand (samme målsetning som for kurset) – terapeutisk massasje for å redusere muskelspenninger og smerte, øke leddmobilitet, og gi tips til øvelser basert på egen helse. – gruppetrening for å øke kroppens styrke og leddmobilitet, bedre pust og indre fokus, redusere smerte.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet gikk for det meste som planlagt. Behovskartleggingen og videre kommunikasjon med styrere og ansatte dannet grunnlag for hvilke tiltak som skulle vektlegges og prioriteres. Kontinuerlig evalueringer ble gjort for å sikre høyest måloppnåelse. Vi ønsket å danne flere treningsgrupper ledet av ansatte med kompetanse innen trening men de ansatte uttrykte et ønske om å ha 1 treningsgruppe ledet av en instruktør. Dette medførte noe reisetid grunnet større avstander mellom barnehagene og terskelen for å delta ble større da snøværet og sykdom satte i gang i oktober/november. Styrerne opplyste om vanskeligheter med å rekruttere frivillige til ressursgruppa noe som førte til at vi hadde større fokus på de andre tiltakene. Tiltakene ble også noe forskjøvet ift. opprinnelig tidsplan grunnet sykdom. Søkerorganisasjonen fikk jevnlige oppdateringer og foreløpig resultater gjennom prosjektperioden og det var dialog ift. hvordan resultatene av prosjektet kunne utnyttes videre. Samarbeid med søkerorganisasjonen fortsetter etter endt prosjektperiode.

Resultater og virkninger

Resultatene fra helseprosjektet var over all forventning. (Tallene er basert på anonyme brukerundersøkelser) – Kursene i ergonomi ga en måloppnåelse mellom 76% og 91% på alle punkt. – Individuell opplæring i ergonomi ga 100% måloppnåelse på alle punkt. Redusert smerte i kroppen for 66% av deltakerne og lavere sykefravær hos 17%. 67% visste ikke om tiltaket førte til lavere sykefravær. (De fleste deltakerne i dette tiltaket deltok også på flere tiltak og det var vanskelig å bedømme hvilke tiltak som ga redusert sykefravær). – Massasjetiltaket førte til at 69% kunne utføre arbeidsoppgaver med mindre smerter i kroppen. 38% fikk lavere sykefravær mens 38% var usikre. 79% satte pris på å få tips og øvelser. – Gruppetreningen ga økt kunnskap og ferdigheter innenfor ulike treningsformer samt økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Flere fikk bedre fysisk og psykisk helse. De ansatte opplevde økt samhold og fellesskap. Arbeidet med å skaffe ny finansiering til å videreføre prosjektet er i gang. Forbedringer og nye tiltak er under arbeid. Bydelen, søkerorg. og prosjektleder skal løfte resultatene til et politisk nivå slik at det forebyggende arbeidet blir prioritert i årene som kommer.

Prosjektleder

Katerina Alveid

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Lavere sykefravær og smertenivå hos barnehageansatte.
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Bedre Helse, Alveid
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
20.02.2023
Sluttdato
30.11.2023
Status
Avsluttet