Likemannskonferanse 2008

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

CarciNor er en landsdekkende interesseforening for pasienter som har eller har hatt nevroendokrin kreft, deres familier og nærmeste, helsepersonell og andre med interesse for denne kreftformen. Organisasjonen er tilsluttet Kreftforeningen. Formålet vårt er å ivareta personer med nevroendokrin kreft sine interesser blant annet ved å drive opplysende virksomhet, drive likemannsarbeid, utvikle/skolere tillitsvalgte, utgi medlemsblad og fremme pasientgruppens rettigheter overfor helseapparatet og de politiske myndigheter.

 

Nevroendokrin kreft er en relativt sjelden kreftsykdom og rammer anslagsvis 100 – 150 personer hvert år. CarciNor teller per januar 2009 nærmere 400 medlemmer – både personer med sykdommen og deres nærstående. Da denne kreftsykdommen er meget vanskelig å diagnostisere fører det til at behovet for å ha noen å snakke med som forstår en og som en kan utveksle erfaringer er av særs stor betydning. Det er videre trolige mørketall ift. at sykdommen kan bli registrert som tarmkreft ol. Nevroendokrin kreft har en kronisk lignende tilstand for de fleste pasienter sin del. Derfor er utfordringer ift. familie, arbeidsliv og samfunnet forøvrig helt spesielle for denne gruppen. Foreningens tillitsvalgte og kontaktpersoner (likemenn) driver et utstrakt opplysningsarbeid overfor fastleger, sykepleiere og annet helsepersonell for å bidra med kunnskap om hvordan det er å leve med denne sykdommen.

 

Prosjektet ble gjennomført 28. – 30. mars 2008 på Sanderstølen Høyfjellshotell. Det var innleid eksterne foredragsholdere, både med og uten helsefaglig bakgrunn. Prosjektgruppen la i sitt planleggingsarbeid for konferansen vekt på å skaffe foredragsholdere av høy standard, da vi vet dette er viktig for målgruppen, samtidig som at det medisinske fagfeltet er komplisert og det likemannsfaglige er spesialisert og begge krever dertil egnet kompetanse. Dette ga seg utslag i en meget rask tilbakemelding fra de inviterte likemenn – tillitsvalgte, besøkere og kontaktpersoner i CarciNor – med totalt 28 deltagere. Foredragsholderne fikk svært mange spørsmål fra deltagerne og det var en meget god dialog og toveiskommunikasjon gjennom hele konferansen.

 

Det var videre lagt godt til rette for sosial samkvem og sosial brobygging. Dette for at deltakerne skulle lettere utveksle erfaringer og således et forhøyet utbytte av samlingen. Sosiale aktiviteter også i form kulturopplevelser stod også på programmet.

 

Evaluering og tilbakemeldinger både under og etter seminaret viser at deltakerne har hatt et svært godt utbytte av prosjektet. Erfaringene har blitt tildelt og vil videre tildeles andre i organisasjonen gjennom vårt medlemsblad ”CarciNor medlemsblad” og vår hjemmeside: www.carcinor.no


 

Prosjektleder/forsker

Andreas Hole

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Likemannskonferanse 2008
Organisasjon
CarciNor
Beløp Bevilget
2008: kr 313 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet