Musikk for alle 2018

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Med utgangspunkt i samarbeidet som ble etablert med Fagsenteret i bydel Gamle Oslo i forbindelse med Musikk for alle i 2017, et prosjekt for barn og unge med funksjonshemninger, har det blitt uttrykt et behov fra bydelen om et lignende tilbud til de barna som faller mellom flere stoler i skolen. Barn som sliter med å følge læringskravene, språket og å tilpasse seg de sosiale rammene. Fordi de ikke har en diagnose får de ikke noe musikkterapeutisk tilbud i skolen, og mange foreldre etterlyser et tilpasset fritidstilbud hvor musikken står i fokus. Dette ønsker Forandringshuset å tilby.

Målsetting for prosjektet

Målet er å svare på det reelle behovet og samtidig utvikle en metodikk for samarbeid kommune og frivillighet om et musikktilbud til grupperinger som har få eller ingen fritidstilbud, og sammen med bydel Gamle Oslo finne frem til en god modell som vi på sikt også ønsker å etablere i andre kommuner.

Målgruppe

Barn og unge i Oslo som sliter med læringskrav, språk og sosial samhandling og som liker musikk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Gjennomføring: 1. Ukentlige samlinger for deltakerne Faste grupper hver uke der barn og unge med spesielle behov får utfolde seg i ulike musikkaktiviteter sammen med musikkterapeut og frivillige. 2. Ferietilbud (vinter-, påske-, sommer- og høstferie) I feriene har man mer tid og man ønsker derfor å inkludere måltider i tillegg til det musikkterapeutiske opplegget. Samling rundt mat er en fin arena for å oppleve trygghet og tilhørighet og skape godt fellesskap blant deltakere og frivillige. Metode: “Musikk for alle” bygger på musikkterapeutiske prinsipp. Deltakerne, sammen med musikkterapeut og frivillige deltar i ulike musikkaktiviteter (bruk av instrumenter, sanseopplevelser, sang, rytmikk og samspill). Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for å jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysiske ferdigheter. Musikkterapi er en ressursorientert terapiform der hovedfokuset er å bruke musikk som kommunikasjon og samhandling Fokus på deltakelse,mestring, anerkjenning, glede, tilknytning, relasjon, kommunikasjon, identitet og kroppsbevissthet.. En viktig del av Musikk for alle er å integrere deltakerne i andre aktiviteter på Forandringshuset

Fremdriftsplan for prosjektet

2018: Jan: Rekruttering Feb: Oppstart ukentlige samlinger + vinterferieaktivitet Mars: Oppstart av månedlige samlinger for foreldre, støttekontakter og andre med tilknytning til barna April: Påskeferieaktivitet Juni: Halvårsevaluering og plan høst Aug: Rekruttering Sept: Oppstart ukentlige samlinger Okt: Høstferieaktivitet Des: Rapportering Videre: etablere lignende kommunesamarbeid og Musikk for alle på alle Forandringshus i 2019.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med Musikk for alle er å svare på det reelle behovet for meningsfylt fritidsaktivitet for barn og unge med spesielle behov gjennom å utvide eksisterende tilbud til også å gi «barn og ungdom som faller mellom flere stoler når de begynner på skolen» et tilbud om Musikk for alle. Samtidig arbeide for å finne en god modell for samarbeid kommune og frivillighet om grupperinger som har få eller ingen fritidstilbud, og på sikt etablere Musikk for alle på andre steder. Målgruppen er barn og ungdom fra 6–19 år med nedsatt funksjonsevne. Ikke alle har en diagnose, men kan ha språk- og/eller adferdsvansker. Tilbudet gir tilpasset ”undervisning” i forhold til den enkeltes behov (funksjonshemning, atferdsvansker, språk ol) Med bakgrunn i et uttrykt behov fra Fagsenteret i bydel Gamle Oslo om et tilbud til de barna som faller mellom flere stoler i skolen åpnet Forandringshuset opp for å gi tilbud om Musikk for alle: Musikkverksted for barn og ungdom, ledet av musikkterapeut.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I tillegg til eksisterende musikkgrupper for barn og ungdom med funksjonshemninger ble det høsten 2018 etablert musikkaktivitet for barn og ungdom med lettere nedsatt funksjonsevne eller med spesielle behov på tirsdager og onsdager i Oslo. Disse gruppene har vært mindre stabile enn mandagsgruppene, men vi opplever at behovet for tilbudet er stort og at effekten er god i forhold til at mange av de som deltar henger på huset før og etter aktivitet. Vi har også startet to Musikk for alle grupper i Haugesund. Det har vært et stabilt oppmøte siden oppstart, og tilbakemeldingene fra skole, foreldre og ledsagere har vært gode. Igjennom musikkaktivitetene har barna vært med på å påvirke innholdet i timene. Barna har gitt uttrykk for spilleglede og vist utvikling samt tilhørighet. Tilbakemeldingen fra både skole, ansatte, foreldre og barna selv er at aktiviteten har bidratt til økt trivsel og livsglede, og bidratt til økt konsentrasjon og medvirkning når de deltar på musikkterapi.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50

Prosjektgjennomføring/Metode

September 2018 tok en ny musikkterapeut over for Anna M. Breivik og videreførte musikk for alle på mandager og utvidet tilbudet til to musikkgrupper på tirsdager og to på onsdager, med oppstart i oktober 2018. Underveis har vi endret noe på tilbudet og redusert til en gruppe på tirsdager og en på onsdager, da det var lite oppmøte til å starte med og fordi vi så at det fungerte bedre når gruppene var noe større. I desember 2018 var gruppene neste fulltallige. Barna har hatt følge av foreldre, ledsager fra bolig eller fra frivillig ungdom ved Forandringshuset. Musikk for alle tar utgangspunkt i musikkterapeutisk metode, som bygger på en ressursorientert terapiform som fremmer barnets ressurser og evner. Hovedfokuset er å bruke musikk som kommunikasjon og samhandling. I arbeidet med barn og unge med utviklingshemming er musikkterapi i dag blitt veldig anerkjent, men prosjektet har også vist at musikkterapi fungerer veldig bra for barn og ungdom med spesielle behov, der det ikke nødvendigvis foreligger en diagnose. Musikkaktivitetene er organisert slik at det rommer for at barn kan medvirke og komme med egne innspill.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av prosjektet Musikk for alle er etablert som en fast fritidsaktivitet for barn og unge med en funksjonsnedsettelse samt barn og ungdom som «faller mellom flere stoler når de begynner på skolen». Det har vært med på å utvide målgruppen til Forandringshuset, og videreført et allerede godt samarbeid med Fagsenteret i bydel Gamle Oslo. I tillegg har vi testet og fått etablert Musikk for alle – aktivitet ved Forandringshuset Haugesund, der i tett samarbeid med Lillesund skole som tilbyr tilpasset opplæring til barn med ulike diagnoser/utfordringer.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har svart på et behov for meningsfylt aktivitet for barn i målgruppen. Utvidelse mht til målgruppe og geografi har vist at det er et stort behov for et tilpasset fritidstilbud med musikk og at et tett samarbeid med skoler, kommune og foreldre bidrar til god effekt for målgruppen. Tilbudet støttes videre av Bufdir høsten 2019 og vi søker Bufdir-midler for 2020 til fortsatt aktivitet i Haugesund og Oslo, og utforsker mulig oppstart på flere Forandringshus. Mht å delta på den åpne fritidsarenaen jobber vi hele tiden for å tilrettelegge for at denne oppleves trygg og åpen for alle.

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Musikk for alle 2018
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2018: kr 500 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet