Musikk for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bydel Gamle Oslo arbeider for å få barn og unge ut i aktivitet og gjerne organisert fritidsaktivitet. Bydel Gamle Oslo har vært en del av et forskningsprosjekt som gikk ut på hvordan man kunne bruke metoden Fritid Med Bistand til barn/unge/voksne med utviklingshemning. Konklusjonen var at det er behov for å tilrettelegge aktiviteter på ordinærarenaen så vel som å lage egne segregerte aktiviteter. Med utgangspunkt i denne forskningen arbeider Fritidsassistansen med organisasjoner og andre aktører som har aktiviteter for barn og unge og tok kontakt med Forandringshuset Grønland for samarbeid.

Målsetting for prosjektet

Målet er å gjennomføre et prøveprosjekt i 2017 og arbeide mot fast drift fra 2018. Målet er å svare på det reelle behovet, sammen med bydelen, som finnes blant barn og unge med utviklingshemning i Bydel Gamle Oslo og Oslo generelt.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er barn og unge med utviklingshemning som liker musikk i Oslo. Det finnes ikke noe eksisterende tilbud for målgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

”Musikk for alle” kan organiseres på to ulike måter. Enten ved å bare gjennomføre del 2 eller gjennomføre alle tre delene. Del 1: Måltid Mat skaper godt fellesskap derfor ønsker vi å starte med middag sammen med foreldre, musikkterapeut og frivillige. Her settes det en god ramme for et godt matfellesskap hvor man setter rammene for at deltakerne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Del 2: ”Musikk for alle” ”Musikk for alle” er en samling som bygger på musikkterapeutiske prinsipp. Deltakerne skal få komme med sine ulike forutsetninger og sammen med de andre deltakerne, musikkterapeut og frivillige vil de delta i ulike musikkaktiviteter (instrumentopplæring, øvelser innenfor sang, rytmikk og samspill). Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysisk ferdigheter. Del 3: Møteplass for foresatte, støttekontakter og lignende. Møteplass hvor foreldrene kan møtes, lære av hverandre og dele erfaringer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Starten av året vil Musikkpedagog/terapeut starte metodeutvikling, samtidig starter rekruttering av deltakere og frivillige. Oppstart av grupper i februar. I juni evalueres halvåret og høsten planlegges. Starte på å finne struktur for fast drift i 2018. I august starter ny rekruttering av deltakere for oppstart i september, da i flere deler av Oslo.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen med Musikk for alle var å etablere en meningsfylt fritidsaktivitet med musikken i sentrum for barn og unge med utviklingshemming i bydel Gamle Oslo. Bakgrunn for prosjektet er et initiativ fra Fritidsassistansen i bydelen, som ønsket et samarbeid med Forandringshuset for å dekke et behov for fritidsaktivitet for den aktuelle målgruppen. Flere av barna i målgruppen hadde hatt tilbud om musikkterapi gjennom Fagsenteret i bydelen, men det er ikke alltid det videreføres når de begynner på skolen. Mange foreldre hadde etterspurt et tilbud om musikkterapi som fritidsaktivitet, og det var derfor utgangspunktet for Musikk for alle. Forandringshuset Grønland åpnet våren 2016 og er et kultur- og aktivitetshus for ungdom. Forandringshusets visjon er å bygge åpne og trygge fellesskap, med et særlig fokus på å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Musikk for alle startet opp våren 2017 og har hatt to ukentlige grupper for barn med moderat og alvorlige funksjonsnedsettelser. Det har vært et stabilt oppmøte i de ukentlige aktivitetene med svært gode tilbakemeldinger fra foreldre og ledsagere. Musikk for alle har klart å dekke et behov i bydelen for meningsfylt aktivitet for barn og unge med utviklingshemming hvor musikkglede og fellesskap er i fokus. Deltakerne har gjennom tilrettelagte aktiviteter fått mulighet til medvirkning og uttrykt glede over musikalsk samvær og lek med de andre i gruppa. Foreldre og frivillige har gitt uttrykk for at det er meningsfylt å se barnet i andre rammer enn de vanligvis gjør, hvor barna har knyttet bånd til andre barn og tatt del i musikalsk utfoldelse og spontan lek.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

110

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet startet i mars 2017 med ansettelse av musikkterapeut. Oppstartsfasen ble brukt til å etablere kontakt med de involverte partene i bydelen, rekruttere deltakere, arrangere foreldremøte og innkjøp av utstyr. I mai 2017 startet vi opp med to grupper og i august 2017 var gruppene fulltallige. De faste gruppene har møttes en gang i uken høsten 2017 og våren 2018. I tillegg har det vært Musikk for alle i høst,- vinter,- og sommerferie i samarbeid med spesialavdelingene ved skolene i Oslo øst. Barna har hatt følge av foreldre eller ledsager fra bolig, eller har fått tilknytning til en frivillig ungdom på Forandringshuset. Musikk for alle har utgangspunkt i musikkterapeutisk metode og aktivitetsleder som ble ansatt i prosjektet våren 2017 er musikkterapeut. Musikkterapi er en ressursorientert terapiform hvor hovedfokuset er å bruke musikk til kommunikasjon og samhandling, og er anerkjent i arbeidet med barn og unge med utviklingshemming. Tilrettelagte og varierte musikkaktiviteter åpner for at deltakerne får påvirke og komme med innspill. Aktivitetene har inneholdt enklere instrumentopplæring, samspill, trommeaktiviteter, bevegelse, ønskesanger og sansestimulering.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av prosjektet er at Musikk for alle er etablert som en fast fritidsaktivitet for barn og unge med utviklingshemming i bydel Gamle Oslo. Det har gitt en møteplass for barna i målgruppen og samtidig utvidet nedslagsfeltet til brukerne av Forandringshuset. Resultatet er også et styrket samarbeid mellom Forandringshuset Grønland og Fagsenteret i bydel Gamle Oslo, som kommer barn og unge med nedsatt funksjonsevne til gode.

Oppsummering og videre planer

Musikk for alle har svart på et behov for meningsfylt aktivitet for barna i målgruppen. Prosjektet har synliggjort behov for musikkaktiviteter også for andre barn i fagsenteret sin målgruppe, som vil igangsettes høsten 2018. Musikk for alle utvider i tillegg med et prøveprosjekt i bydel Nordstrand og ved Forandringshuset Haugesund høsten 2018.

Prosjektleder

Ingrid Elise Sigmundstad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Musikk for alle
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2017: kr 500 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.06.2018
Status
Avsluttet