Plattformen for gode levekår

Søknadssammendrag

Målet med dette prosjektet er at familier med lav inntekt og minoritetsspråklig bakgrunn skal få tilgang på støtte og hjelp som bidrar til å trygge rammene rundt familien og fremme gode levekår.

Prosjektet vil bruke hovedvekten av sine ressurser til å møte enkelt familier/foreldre/barn for å kunne bidra med søknader og annen tilrettelegging i hverdagen i forhold til primære behov. Dette kan være bolig, økonomi, aktiviteter, skole, og arbeid.

Prosjektet retter seg mot familier med minoritetsbakgrunn med lav inntekt.

Prosjektet skal i hovedsak være til støtte for den enkelte familie, men det legger også et grunnlag for å skape et bilde av hvordan bistand og behov for målgruppen er i dag.

Prosjektet vil prioritere å bistå familier som strever med økonomi og vansker med bolig. Dette er en svært viktig del av rammen for en familie. Å få på plass en trygg bolig og en forutsigbar økonomisk situasjon er viktig for å skape trygghet i hverdagen, og det er et viktig mål for hver enkelt familie i prosjektet. Dette kan være med å forebygge psykiske helsevansker hos både foreldre og barn. Dette vil bidra til å bedre familiens situasjon her og nå, samt gi positive langtidseffekter.

Prosjektet vil samarbeide med aktuelle aktører som NAV, helsetjeneste for voksne, fastleger, barnevern og barnehage. I tillegg vil prosjektet samarbeide med «Legal Aid» og jurister fra egen stiftelse.

Prosjektet vil få kunnskap om hvordan familier opplever hverdagen. Hvordan de offentlige tjenestene fungerer for familiene, og hva som er uløste problemstillinger. Det er viktig at denne kunnskapen når ombudet i kommunen, administrasjon og den politiske ledelse.

Tidsrammen for prosjektet løper fra september 2020 til mars 2021. Prosjektleder og prosjektmedarbeider jobber i samarbeid med prosjektgruppen med å organisere kartlegging, støttesamtaler, datainnhenting, søknadsprosesser, informasjon om hjelpeapparatet og dialog med de ulike instansene rundt familiene/klientene.

Prosjektleder

Gunhild Holten

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Plattformen for gode levekår
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 523.775
Startdato
18.08.2020