Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem

Søknadssammendrag

Barn som bor i fosterhjem, har ofte opplevd belastninger som kan ha satt deres utvikling og helse i fare.

Ny forskning viser at ett av to fosterbarn sliter med psykiske lidelser. Selv om tidlige belastninger øker risikoen for psykiske vansker, trenger det ikke være slik. Fosterhjemsplassering er et tiltak for å sikre positiv utvikling hos barn som har opplevd mishandling og omsorgssvikt. Likevel ser ikke plassering i fosterhjem i seg selv ut til å være tilstrekkelig for å bedre fosterbarns hverdagsfungering. Det er det kommunale barnevernets ansvar å sikre at fosterbarn får den utviklingsstøtten det trenger. Ofte er det behov for hjelp fra flere tjenester, fra kommunen og psykisk helsevern. Vi trenger studier som følger fosterbarn i skolealder over tid, som kan gi kunnskap om hva som fører til positiv utvikling og fremmer livskvalitet. Vi mangler også kunnskap om hvilken type hjelp fosterbarn og deres familier får fra ulike tjenester, og om fosterbarna og -familiene selv opplever tilbudene de mottar som gode og tilpasset deres behov.

Målet for dette forskningsprosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarn fra barndom til ungdomsår, og hva som fremmer psykisk helse og livskvalitet i deres dagligliv. Videre å undersøke hva som kjennetegner de fosterbarna og -familiene som får hjelp fra kommunale tjenester og psykiske helsetjenester, og familienes egne erfaringer med kvaliteten i tjenestene. I 2011 inviterte vi fosterforeldre og lærere til fosterbarn mellom 6-12 år til å delta i en undersøkelse om fosterbarns psykiske helse. 300 fosterbarn deltok. Nå gjennomfører vi en oppfølgingsstudie for å undersøke hvordan det går med barna som nå er 11-17 år. I tillegg ti lå å invitere fosterforeldre og lærere, inviterer vi fosterbarna selv til å delta. Det er særlig viktig at ungdommenes stemme blir hørt denne gangen. Vi bruker standardiserte intervjuer og spørreskjema om psykisk helse, livskvalitet og erfaringer med tjenester i psykisk helsevern og barnevern. Deltagerne kan velge om de vil delta ved nettbaserte besvarelser, telefonintervju eller å intervjues ansikt til ansikt. For å sikre bruk av gode metoder slik at vi kommer frem til kunnskap som er nyttig for fosterbarn og deres familier, har vi som gjennomfører prosjektet jevnlige møter med brukerorganisasjonene Norsk Fosterhjemsforening og Landsforening for Barnevernsbarn. Brukerorganisasjonene og forskerne samarbeider tett i alle faser av prosjektet, fra planlegging til gjennomføring og formidling av resultater.

Resultatene fra prosjektet vil gi unik kunnskap om hva som bidrar til god psykisk helse, livskvalitet og daglig fungering hos fosterbarn fra barndom til ungdomsalder.

Prosjektet vil også bidra med innsikt i fosterfamilienes erfaringer med tilbudet fra barnevern og helsetjenester på kommunale og statlige nivå, og koordineringen mellom disse.

Denne kunnskapen er av stor betydning for videreutvikling av hjelpetilbud som tilbys etter fosterhjemsplassering.

Prosjektleder/forsker

Marit Hjellset Larsen

Hovedveileder

Stine Lehmann

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
NORCE Norwegian Research Centre AS, Uni Research Helse
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.04.2017
Sluttdato
31.05.2022
Status
Avsluttet