Pustestøtte til premature barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På bakgrunn av at det i dag har vært en dramatisk økning av nye pustestøtte systemer som mangler evidens for sikkerhet og effekt, ser vi behovet for et klinisk skåringsverktøy for å bestemme graden av pustebesvær hos premature barn. Vi ønsker å validere og reliabilitetsteste modifisert Silverman- Andersen Score med avansert teknologi. Det er avgjørende for barnet å få tilstrekkelig støtte, og overbehandling og under-behandling av pustebesvær kan gi alvorlige konsekvenser som infeksjoner, dårlig vekst og kronisk lungesykdom. Vi ønsker å følge WHO`s anbefalinger om mer forskning innen temaet.

Målsetting

Målet er å finne et systematisk skåringsverktøy som kan bestemme graden av pustebesvær hos premature barn ved ulike typer pustestøtte. Dette for å lettere gi optimal og komfortabel pustestøtte samt hindre over eller under-behandling som er forbundet med alvorlige konsekvenser for barnet.

Målgruppe

Premature barn er hovedmålgruppen. Prosjektets målgruppe vil også være leger og sykepleier som til daglig sammen gjør observasjoner av barnets pustearbeid.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Hilde Brenne skal gjennomføre prosjektet i avdelingen. Dette er en validitet og reliabilitets studie der vi vil teste hvor sikkert skåringsverktøyet er for premature barn. Prosjektet er tverrfaglig, og inkluderer både leger og sykepleiere. Det vil bli søkt til Regional Etisk Komite for godkjenning samt registrering i Clinicaltrials.gov. Søker vil være ansvarlig for organisering av prosjektet , for forespørsel om inkludering i forskningsprosjekt, innhenting av samtykke, datainnsamling og bearbeidelse av data. Arbeidet er klinisk og pasientnær forskning, og vil foregå over 2 år. Hovedveileder er Kristine Hermansen Grunewaldt og biveileder Håkon Bergseng som begge er overleger med PhD ved Nyfødt Intensiv ved St.Olavs Hospital. Klinikksjef i helseforetaket har godkjent prosjektet. Sluttføringen skal ende opp i 2 artikler som vi håper på å publisere i et anerkjent internasjonalt tidsskrift, samt at resultatene skal legges fram i Prematurposten. Studie 1 i prosjektet er gjennomført, der vi undersøkte om det var forskjell i barnas pustearbeid ved 2 typer pustestøtte(CPAP versus HFNC). Vi har også gjort en pilotstudie der vi har testet sikkerheten og effekten av målemetoden som vi også vil benytte i dette prosjektet.

Fremdriftsplan

Søknad til Regional Etisk Komite og etablering av en ressursgruppe vil skje i løpet av første kvartal i 2017. Gjennomføring av skåringer og datainnsamling skal utføres gjennom andre, tredje og fjerde kvartal 2017 samt første kvartal 2018. Andre, tredje og fjerde kvartal 2018 vil det bli arbeidet med sammenfatning til en artikkel og formidling av resultatene. Vi håper å ha to artikler innsendt til et tidskrift innen desember 2018.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 13.03.20.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Birgitte Brenne

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Pustestøtte til premature barn
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Nyfødt Intensiv, Barne-og ungdomsklinikken, St.Olavs Hospital
Beløp Bevilget
2017: kr 400 000, 2018: kr 400 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
16.12.2019
Status
Under gjennomføring