Støtte på tvers

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Som brukerorganisasjon skal LEVE favne hele den norske befolkning, det gjør vi ikke per dags dato fordi alt av materiell er på norsk. Gjennom dette prosjektet søker LEVE om å tilby kulturspesifikk informasjonsmateriell for 9 språkgrupper i Norge, til støtte for etterlatte og fagfolk som møter har behov for flerspråkelig materiell. Å utvikle tilrettelagt flerspråklige brosjyrer vil kunne bidra til mer åpenhet rundt selvmord og bedre ivaretakelse av etterlatte fra minoritetsgrupper i samfunnet.

Målsetting for prosjektet

Tilby støtte til engelsk, russisk, arabisk, samisk, spansk, somalisk, urdu, persisk, og polsktalende. Spre kunnskap om hva selvmordsberørte og etterlatte har behov for av støtte og omsorg. Gi offentlige instanser materiell de kan benytte seg av i møte etterlatte. Bidra til åpenhet om selvmord

Målgruppe

Primær: engelsk, russisk, arabisk, samisk, spansk, somalisk, urdu, persisk, og polsktalende etterlatte. Sekundær Minoritetsorganisasjoner & Fagfolk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet drives av prosjektleder i LEVEs sekreteriatet, og utføres i samarbeid med LEVEs frivillige, minoritetsorganisasjoner og eksterne oppdragstakere, eksempelvis tolker. Prosjektet går over et år, der første del av året går til planlegging, materiellprodusering og etablering av samarbeid med ulike minoritetsorganisasjoner. Andre halvdel av året vil brukes til å spre informasjonsmateriellet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan–april: Utvikling av innhold til brosjyrer. Etablere kontakt med minoritetsorganisasjoner og sentrale fagmiljøer som NAKMI og Oslo Politi. Dialog med designere og frivillige. Mai-aug: Sende tekstmateriell til oversettere. Programmering av nettside med mål om å skape innhold på flere språk. Ferdigstille design og brosjyrer. Sept-des: MRK og spredning av informasjonsmateriellet. Rapportering og evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Støtte på tvers er et prosjekt med mål om å støtte etterlatte og berørte ved selvmord med flerkulturell bakgrunn gjennom informasjonsdeling via brosjyrer. Bakgrunnen var at LEVE, som brukerorganisasjon ønsker å favne hele den norske befolkningen. Prosjektet innebar å utvikle brosjyrer på flere språk, med kulturspesifikt innhold, og informasjon om det å miste noen i selvmord, samt informasjon om hvor og hvordan man kan få hjelp. Prosjektet vil også være et fint første steg mot å etablere bedre samarbeid med minoritetsgrupper og minoritetsorganisasjoner. Språk er en forutsetning for å delta, skape mening og tilegne seg kunnskap i samfunnet vårt. Ved å utvikle tilrettelagt informasjon på flere språk vil vi kunne komme i kontakt med minoriteter og på sikt få mer innsikt i hva slags erfaringskompetanse de har som kan bedre tilbudet for flerkulturelle etterlatte. Som brukerorganisasjon skal LEVE favne hele den norske befolkning.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Kvalitativt tør vi å påstå at prosjektet har gitt et reelt første tilbud til polsk-, urdu-, engelsk-, og samisktalende etterlatte og berørte ved selvmord. Brosjyren inneholder informasjon om tiden etter et selvmord, om kultur og tabu, og om hvor og hvordan du kan få hjelp i Norge og online. Vi oppfordrer også leserne til å ta kontakt med LEVE for egen del, og om de har flere tips til LEVE om hjelp og støtte, som er tilgjengelig på de overnevnte språkene. Vi håper denne oppfordringen til interaktivitet bidrar til dialog, og fremtidige samarbeidspartnere. Kvantitativt har vi mulighet til å nå ut til målgruppen via leve.no hvor brosjyrene tilgjengeliggjøres digitalt og via 25 000 brosjyrer. Informasjon om prosjektet og tilbudet er spredt til over 6000 personer via LEVEs FB page, via direkte markedsføring gjennom dialog og mail utsending til relevante organisasjoner og fagmiljøer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

7000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det er utviklet totalt 4 brosjyrer for etterlatte på polsk, urdu, samisk og engelsk. Disse fire språkene ble valgt ut baserte den på demografiske data samt etter samtaler med NAKMI (nasjonalt kompetansesenter for innvandrer helse). Etter å ha valg av fire språk gjorde vi følgende: vi tok kontakt med designer for design og layout av dokumentet samt at vi tok kontakt med fagpersoner som har oversikt over selvmord blant etniske minoriteter i Norge. Vi gjennomførte også en kort litteratur oversikt på feltet om selvmord blant etniske minoriteter i Norge. Via denne gjennomgangen fant vi at det er veldig lite data på feltet og enda mindre eksisterer ang. hva slags støtte evt. etniske og språklige minoriteter trenger ved ett traume som selvmord er. Deretter inviterte vi inn informanter/brukergrupper for innhenting av kulturspesifikk kunnskap og erfaringskompetanse. Mye av tiden har gått til å etablere dialog med ulike brukergrupper, og for å dele informasjon om prosjektet til ulike grupper.

Resultater og resultatvurdering

LEVE har produsert fire brosjyrer vi er stolte av, og som vi håper kan komme til nytte for fagmiljøer og etterlatte og berørte. Prosjektet har gitt: ¥ En god start i arbeidet for ikke norsktalende etterlatte og berørte ¥ Et bredere nettverk innen minoritetshelse ¥ Økt flerkulturell forståelse og innsyn i mangelen på tilbud i Norge i dag. ¥ Informasjon om at det mangler informasjon om etterlatte og berørte minoriteter i Norge i dag. ¥ En mulighet for å skape dialog og samspill med etterlatte og berørte som snakker engelsk, urdu, samisk og polsk. Vi har mulighet til å nå ut til 25 000 personer med 25 000 brosjyrer, samt gjennom nettsiden.

Oppsummering og videre planer

Vi har sett at det er et behov for å videreføre og utvide Støtte på Tvers, eller liknende tiltak, da det er flere grupper og språk som bør ha tilgang til informasjon om det å være etterlatt og berørt ved selvmord, for å sikre universal og likestilte tilgang til helsetjenester. Det er videre ønskelig å utvide arbeidet til andre språk samt etniske grupper slik at man sikrer lik tilgang til støtte og helse hjelp i slike kriser samt å være på linje med Regjeringens satsning på mental helse. Det er også et mål og opprettholde kontakt med gruppene vi har vært i dialog med.

Prosjektleder

Oddrun Bøhlerengen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Støtte på tvers
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2017: kr 162 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
15.02.2018
Status
Avsluttet