Støtte til mennesker i utenforskap og ensomhet

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Covid-19-pandemien har ført til at flere havner i utenforskap, isolerer seg og mister kontakt med miljøer de tidligere har vært del av. Vi ser med stor uro på konsekvensene for menneskers psykiske helse i et nært og et lengre perspektiv.

MÅLSETTING
Gjennom gatenær tilstedeværelse og et solid tilbud om aktivitet i regi av Kirkens Bymisjon, vil vi bidra til at flere erfarer en bedring i psykisk helse gjennom sosial deltagelse og bedre livskvalitet. Visjonen vår er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Dette er vårt mål i møte med den enkelte.

MÅLGRUPPE OG DELTAKERE
Målgruppen er vid. En del av dem vi møter, strever med rusavhengighet og/eller har ulike grader av psykiske utfordringer. Andre er rett og slett ensomme, eller har fått en krevende økonomisk situasjon. Vi tar høyde for at det oppsøkende gatenære arbeidet avdekker behov hos deltakergrupper vi per i dag ikke er i kontakt med.

METODE
Vi skal etablere et team av ansatte og frivillige, som Jobber oppsøkende med mål om å fremme sosial deltagelse og økt livskvalitet. Vi skal oppsøke mennesker som følge av pandemien ikke i samme grad som før kommer ut. Vi skal åpne Bymisjonssenter på ettermiddagstid en dag i uken og tilby gratis måltid, sosialt fellesskap samt andre tilbud.

TIDSPLAN
Mai – Juni 2021 – Oppstartfase med planlegging og rekruttering.
August 2021 – Igangsettelse av tiltakene.
Februar 2022 – Innsamling av tilbakemelding fra deltakere og medarbeidere.
April 2022 – Evaluering av prosjektet.

FORVENTET RESULTAT
Ved prosjektets slutt vil vi ha bidratt til mindre ensomhet og isolasjon. Vi har nådd ut til mennesker som havnet i utenforskap og isolasjon som følge av pandemien, og gitt dem håp og fremtidstro. Vi har utviklet og styrket vårt tilbud med utvidet åpningstid, gode rammer rundt oppsøkende arbeid, utrustet nye frivillige og etablert nye kontaktflater.

Prosjektleder

Lars Breivik Hellerdal

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Støtte til mennesker i utenforskap og ensomhet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
20.04.2021