Støtten du trenger- likepersonskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det oppstår sterke følelser når et barn flyttes i fosterhjem. Situasjonen er vanskelig for barnet, den som mister omsorgen, og for den som overtar omsorgen og skal støtte barnet. Ofte er konfliktnivået høyt mellom de ulike settene med foreldre, og samvær mellom foreldre og barn kan være belastende for alle parter. Norsk Fosterhjemsforening har inngått et unikt samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre i dette prosjektet. Sammen skal vi jobbe for at begge parter (foreldre og fosterforeldre) får den støtten og oppfølgingen de trenger slik at det blir lettere stå trygt i rollen.

Målsetting for prosjektet

Bidra til at det blir lettere å mestre situasjoner som fosterforelder, forelder til barn i fosterhjem og barn og unge i fosterhjemmet. Dette skal vi gjøre ved å skape gode samtalepartnere gjennom kursing av likepersoner som har sortert egne erfaringer og ønsker å bruke dem til å støtte andre.

Målgruppe

Fosterforeldre, foreldre og ungdom i fosterhjem som vil hjelpe de mindre erfarne. Sluttbrukeren er fosterforeldre, foreldre og ungdom med behov for støtte.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Norsk fosterhjemsforening og Organisasjonen for Barnevernsforeldre samarbeider og er begge representert i arbeidsgruppa for prosjektet. Vi samarbeider også med filmselskapet Leidar og Norsk Nettskole om å utvikle dette filmbaserte kurset for å sertifisere likepersoner. Prosjektleder og generalsekretær Tone Granaas i Fosterhjemsforeningen vil være hovedansvarlig for at aktivitetene gjennomføres. Prosjektet vil gjennomføres i perioden august 2020-august 2021 – Vi skal utvikle skriftlig pedagogisk materiell til nettkurset. – Vi skal gjøre opptak av programleder, som blir det bærende visuelle element i kurset. – Vi skal utvikle 5 kortfilmer som skal supplere nettkurset. – Vi skal utvikle en kort markedsføringsfilm som promoterer nettkurset. – Vi skal utvikle en digital brosjyre som promoterer nettkurset. – Vi skal lansere nettkurset. – Vi skal markedsføre nettkurset. – Vi skal markedsføre sertifiserte likepersoner. Utvikling av kurset vil innebære utvikling av skriftlig innhold, og produksjon av 5-7 filmer som skal bidra til refleksjon rundt viktige tema, som taushetsplikt, kommunikasjon, hva rollen som likeperson innebærer og ikke med mer.

Fremdriftsplan for prosjektet

September 2020 – Oppstartsmøte Oktober 2020- Desember 2020- Manusutvikling Oktober 2020- Februar 2021- Utvikling av kurs Desember 2020- Desember 2020- Opptak Januar 2021- Mars 2021- Redigering April 2021- Ferdigstilling av materiale (filmer, nettkurs og markedsføringsmateriell) April 2021- Mai 2021- Uttesting av kurs Juni 2021- Juni 2021- Lansering av kurs Juni 2021- August- 2021 Markedsføring av kurs

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det filmbaserte likepersonkurset «Støtten du trenger» blir lansert i uke 48 i Norsk Fosterhjemsforening på vår læringsplattform. Det er noen måneder forsinket iht plan, men alle leveranser og delmål er/blir oppfylt. Vi har sikret brukermedvirkning fra både ungdom i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre, og vi vet at flere kandidater fra målgruppene allerede venter på lanseringen og ønsker å bli en likeperson til støtte for andre i samme situasjon. Vi har i tillegg til innspill fra målgruppen, også basert oss på materiell i grunnkurs i likepersonsarbeid fra studieorganisasjonen Funkis (med tillatelse) som er et velgjennomprøvd kurs og som prosjektleder også har erfaringer fra. Det utviklede kurset er pilottestet av eksisterende og erfarne likepersoner og nå gleder vi oss til lansering internt.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi vet at våre likepersoner i dag er til stor nytte for medlemsmassen og en viktig del av vårt medlemstilbud. Ungdoms målgruppen blir spennende å nå og se tilbakemeldinger fra. Etter hver samtale fyller likepersonen ut et anonymisert skjema der et av spørsmålene handler om hvorvidt de opplevde samtalen som nyttig. Dette er et punkt vi vil følge opp som en del av vårt likepersonarbeid når kurset er lansert , og vi er i gang med mange flere likepersoner enn i dag.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi startet prosjektet opp med en digital workshop sammen med 3 av ungdommene i Ungdomsutvalget, Leidar og Norsk Nettskole, prosjektleder for Brobyggerprogrammet, likeperson med erfaring fra Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), organisasjonsrådgiver i NFF samt prosjektleder i NFF . Agendaen var: – Ta frem læringsmål og situasjoner som skal prioriteres – Hva skal kurset hete? – Hva blir viktig for at kurset skal være relevant for både foreldre, fosterforeldre og ungdommer 16-25? Etter dette intervjuer med ungdommer, representanter fra OBF og fra Norsk Fosterhjemsforening for å kartlegge situasjoner som var aktuelle, og som ble underlag for utarbeidelse av manus til filmene. Etter en search etter materiell og gjennomføring av andre likepersonkurs, ble et likepersonkurs utarbeidet av Funkis brukt som utgangspunkt for annet lærings materiell rundt filmene, med deres tillatelse. Manus ble etter hvert bearbeidet av Leidar og representanter fra OBF og NFF, og sammen med Norsk Nettskole ble det designet et læringsforløp og materiell i tillegg til filmene.

Resultater og resultatvurdering

Det er levert følgende: • Vi skal gjøre opptak av programleder, som blir det bærende visuelle element i kurset – DONE • Vi skal utvikle 5 kortfilmer som skal supplere nettkurset – DONE • Vi skal utvikle en kort markedsføringsfilm som promoterer nettkurset – DONE • Vi skal utvikle en digital brosjyre som promoterer nettkurset – hjemmesiden til NFF blir landingsside for informasjon og det er p.t. ikke behov for en egen brosjyre. • Vi skal lansere nettkurset – pilottest er gjennomført og lansering planlegges i uke 48. Det jobbes nå med ytterligere forankring, eierskap og organisering av likepersonsarbeidet ute i organisasjonens fylkesforeninger før lansering. • Vi skal markedsføre nettkurset – vil bli aktiv markedsført ved rekruttering internt og ovenfor lokale og nasjonale myndigheter. • Vi skal markedsføre sertifiserte likepersoner – vil skje via nettside, medlemsblad og plattformer innen SoMe når de har bestått kunnskapstest og blitt utnevnt av sin fylkesforening.

Oppsummering og videre planer

Eksisterende likepersoner melder om økt pågang. Behovet for kompetente likepersoner øker, og dette kurset vil bidra til å fylle det behovet. Vi har også designet et digitalt skjema for anonymiserte registreringer av temaer, etc i likepersonsamtalene. Dette tenker vi blir en god statistikk å presentere for myndigheter i vår rolle som brukerorganisasjon. Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening har gjennom dette prosjektet også blitt mer aktive og ønsker å bli likepersoner som aktivt kan være der for andre ungdommer. Vi tror det er et stort behov.

Prosjektleder

Tone Granaas

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Støtten du trenger- likepersonskurs
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2020: kr 930 000
Startdato
17.08.2020
Sluttdato
17.08.2021
Status
Avsluttet