Tilsyn for fosterbarn

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
I Norge bor det ca 7500 barn og unge i fosterhjem. Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Den kommunale barneverntjensten har ansvar for at det oppnevnes en tilsynsfører for barnet.

Formålet

med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Henvendelser til Norsk Fosterhjemsforening kan imidlertid tyde på at mange fosterbarn ikke har tilsynsfører, mange tilsynsførere slutter etter kort tid, og barna må bli kjent med en ny person, fosterbarna får ikke mulighet til å uttale seg om valg av tilsynsfører slik de skal ifølge forskriften, rapporter fra tilsynsførere blir ikke fulgt opp av barneverntjenesten og mange tilsynsførere får ikke god nok opplæring eller oppfølging.

2 Prosjektets målsetting
De siste årene er det fokusert mye på om fosterbarnet har tilsynsfører og at tilsynsførere skal få opplæring. Det er også innhentet synspunkter fra fosterforeldrene om hvordan tlsynførerordningen fungerer. Det er imidlertid lite opplysninger om hvordan fosterbarna oppplever tilsynet og om de har ønsker om at ordningen skulle ha vært annerledes.
Norsk Fosterhjemsforening (NFF) mener tilsynsordningen er viktig for barnets rettsikkerhet, forutsatt at den fungerer etter intensjonen.

Målsettingen for prosjektet er å sikre barn i fosterhjem bedre levekår gjennom økt kunnskapstilfang om tilsynsordningen. NFF mener at en undersøkelse med fosterbarna som informanter vil tilføre barnevernfeltet viktig kunnskap om hvordan tilsynsordningen for fosterbarn fungerer i dag, hva som skal vekttlegges i opplæringen av tilsynsførere og på hvilke områder ordningen kan forbedres.

3. Prosjektets målgruppe
Politiske beslutningstakere, Barne- og likestillingsdepartementet, KS, ansatte i kommunalt og statlig barnevern, tilsynsførere og fosterforeldre.

4. Prosjektets betydning
Som det går fram av bakgrunnen for prosjektet kan det være grunn til å anta at tilsynsførerordningen ikke fungerer etter lovens intensjoner gitt av de folkevalgte. Å ha konkret kunnskap vil være viktig i Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnvernsbarns arbeid opp mot politiske beslutningstakere, embetsverk og saksbehandlere for å sikre at alle fosterbarn har en tilsynsfører som de har et reelt tillitsforhold til og som de opplever som sin støtteperson. Dette vil komme alle fosterbarn til gode.

5. Framdriftsplan
Etablering av referansegruppe ? januar 2009
Skaffe informanter,samtykke og evt godkjenning ? 1 halvår av 2009
Datainnsamling ? vår og sensommer 2009
Analyse av intervjudata og skriving av rapport ? 4. kvartal 2009
Publisering av rapporten i temaheftefor

Norsk Fosterhjemsforening og ved artikkel i foreningens tidsskrift Fosterhjemskontakt.
Søkt beløp: kr 315.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0450.pdf

Sluttrapportsammendrag

Forebyggingsprosjekt 2008/1/0450 – Tilsyn for fosterbarnet
Tilsyn for fosterbarnet er et prosjekt i regi av Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) hvor fosterbarn har fått komme til orde med sine erfaringer og synspunkter med tilsynsførerordningen.
For alle fosterbarn skal det føres tilsyn fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.
Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at Norsk Fosterhjemsforening og Lfb i flere år har sett og påpekt at alt for mange fosterbarn ikke har fått oppnevnt en tilsynsfører og at tilsynsførerordningen ikke fungerer som den rettssikkerhetsgarantien den skal være.
Målsetting for denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om dette fra fosterbarna selv, og komme med forslag til eventuelle endringer av dagens tilsynsførerordning.
I denne undersøkelsen er det foretatt dybdeintervju med 19 fosterbarn og tidligere fosterbarn.
Konklusjonene viser at fosterhjemsforskriftens intensjoner ikke i tilstrekkelig grad oppfylles når det gjelder tilsynsførerordningen.
Resulatene av denne undersøkelsen og forslag til endringer av tilsynsordningen er presentert i rapporten “Jeg husker ikke navnet hennes en gang” Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen (Sundt, 2010).
Norsk Fosterhjemsforening og Lfb har brukt rapporten og dets konklusjoner til å få satt tilsynsordningen på dagsorden både overfor politikere og blant barnevernsansatte, og i arbeidet med å foreslå endringer av dagens ordning. Flere rapporter i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011) har foreslått at dagens tilsynsordning for fosterbarn endres, og Norsk Fosterhjemsforening og Lfb vil følge opp dette arbeidet i 2012. Videre vil det iverksettes nye prosjekter for å styrke fosterbarns rettssikkerhet.

Prosjektleder/forsker

Hege Sundt

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Tilsyn for fosterbarn
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2009: kr 315 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet