Utvikling og tilknytning hos fosterbarn

Sluttrapport

Bakgrunn

Antallet fosterhjemsplasseringer er økende og det er derfor nødvendig med dokumentasjon av hvordan det går med disse barna på lang sikt. Spesielt er det viktig å se på hvordan disse barna klarer seg opp igjennom barndommen og frem til voksen alder.

Målsetting

Hovedmålsettingen med studien var å undersøke små fosterbarns tilknytning til deres fosterforelderen og deres utvikling ved 2 og 3 års alder sammenlignet med en gruppe lav-risiko barn som bodde sammen med sine biologiske foreldre.

Design, metode, materiale

Ved 2-års-alder ble 60 fosterbarn og 42 barn i sammenligningsgruppen observert, ved 3-års-alder var antallet 56 og 40. Barna ble observert i Fremmedsituasjonen som gjør det mulig å måle barns tilknytningsatferd. I tillegg ble de undersøkt med en kognitiv utviklingstest (Mullen Scales of Early Learning), og omsorgspersonene fylte ut en foreldrerapport om barnets sosio-emosjonelle fungering (Infant–Toddler Social and Emotional Assessment). Omsorgspersonene ble spurt om å fylle ut spørreskjemaer, og hovedomsorgspersonen ble intervjuet med et tilknytningsintervju utarbeidet for voksne; Adult Attilknytningsintervju utarbeidet for voksne; Adult Attachment Interview (AAI) når barna var 2 år gamle. Hensikten med intervjuet er å oppdage den voksnes mentale innstilling med hensyn til tilknytning state of mind (SoM).

Gjennomføring

Deltakerne ble rekruttert i 2009 og 2010. Fosterbarna ble rekruttert via Bufetat og kommunale barnevern. Barna måtte ha bodd minst to måneder i fosterhjemmet og barnevernet hadde overtatt omsorgen for barna. Barna i sammenligningsgruppen ble hovedsakelig rekruttert fra barnehager og helsestasjoner. Informert muntlig og skriftlig samtykke ble innhentet fra samtlige omsorgspersoner. Barna ble observert fra 2009 – 2011. Spørreskjemaer ble fullført av majoriteten av deltakerne. Ved 3 års alder samtykket flesteparten til videre deltakelse. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga via Rådet for taushetsbelagte opplysninger tillatelse til å rekruttere fosterbarna uten samtykke fra biologiske foreldre. Barna ble rekruttert over hele landet.

Resultater

Majoriteten av fosterbarna var trygt tilknyttet ved 2 og 3 års alder og blant trygt tilknyttende forble majoriteten trygge ett år senere. Majoriteten av fosterforeldrene ble vurdert som trygge. Fosterbarna presterte signifikant dårligere kognitivt og sosio-emosjonelt og alder ved plassering, årsak til plassering og antall plasseringen hadde ingen sammenheng med barnas utvikling . Dette er lovende resultater som bør følges opp longitudinelt.

Samarbeidspartnere

Professor Emeritus Robert Marvin, University of Virginia, Charlottesville, USA Professor Marinus van IJzendoorn, University of Leiden, Nederland Professor Mary Dozier, University of Delaware, USA

Videre planer

Det har blitt skrevet to artikler som er publisert i Fosterhjemskontakt. Videre er to artikler ferdig for publisering i et klinisk svensk tidsskrift «Mellanrummet»; en som handler om avhandlingen og en om prøveforelesningen. To Hovedoppgaver tilknyttet profesjonsstudiet ved Psykologisk institutt vil bli publisert kan danne grunnlag for to artikler som skal publiseres i internasjonale tidsskrifter. Videre planlegger prosjektleder Heidi Jacobsen å publisere flere artikler fra datamaterialet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært årlige møter med Norsk Fosterhjemsforening, i tillegg til publikasjoner i Fosterhjemskontakt

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Jacobsen H (2013) Foster care – an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Artikler:
Jacobsen H, Moe V, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T & Smith L (2013) “Cognitive development and social-emotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years of age.” Child Psychiatry and Human Development 44(5):666-677.

Jacobsen H, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T, Smith L & Moe V (2014) “Attachment security in young foster children: continuity from 2 to 3 years of age.” Attach Hum Dev 16(1): 42-57.
DOI: 10.1080/14616734.2013.850102

Jacobsen H, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T, Smith L & Moe Vet (2014) “Foster parents’ state of mind with respect to attachment: Concordance with their foster children’s attachment patterns at 2 and 3 years of age.” InfantMental Health Journal 35(4): 297-308.
DOI 10.1002/imhj

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappen_100214_rettet_130214.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Jacobsen H (2013) Foster care – an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Artikler:
Jacobsen H, Moe V, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T & Smith L (2013) “Cognitive development and social-emotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years of age.” Child Psychiatry and Human Development 44(5):666-677.

Jacobsen H, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T, Smith L & Moe V (2014) “Attachment security in young foster children: continuity from 2 to 3 years of age.” Attach Hum Dev 16(1): 42-57.
DOI: 10.1080/14616734.2013.850102

Jacobsen H, Ivarsson T, Wentzel-Larsen T, Smith L & Moe Vet (2014) “Foster parents’ state of mind with respect to attachment: Concordance with their foster children’s attachment patterns at 2 and 3 years of age.” InfantMental Health Journal 35(4): 297-308.
DOI 10.1002/imhj

Prosjektleder/forsker

Heidi Jacobsen

Hovedveileder

Vibeke Moe

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Utvikling og tilknytning hos fosterbarn
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet