Vidtråd

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Geografi gir brukerorganisasjoner i Nord Norge ekstra store utfordringer i forhold til samhandling. Manglende koordinering gjør at vi svekker våre muligheter til å påvirke systemet, og ikke minst samordne de ressursene hver organisasjon besitter til fordel for et større fellesskap.

Formål

Vidtråd er en samling mellom brukere og brukerorganisasjonene i nord. Vi ønsker å samles i 2 dager for å dele erfaringer på kryss og tvers av kommunegrenser. På den måten skal vi få opp motivasjonen om å bruke hverandre mer, og ikke minst øke kunnskapen om hvordan vi kan drive mer forebyggende arbeid ute i de grisgrendte strøk.

Samlingen skal bidra til nettverksbygging mellom oss i nord, og kunnskap om hvordan vi fremover bedre møter utfordringene vi står overfor innen tematikk knyttet til psykisk helse.Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra brukerorganisasjonene i nord, inklusive regionsekretærer og styremedlemmer. Koordinatorer i kommunene og fylkene i nord, som samhandler i forhold til brukerorganisasjonene.

Se egen spesifikasjon på deltagere i vedlegg.


Brukermedvirkning og gjennomslag

Prosjektet i sin helhet planlegges og gjennomføres i et samarbeid mellom LPP Troms og regionalt brukerstyrt senter Bikuben. Prosjektet vil således være 100% brukerstyrt. Forankringen til regionale brukerstyrte sentre

med Bikuben som ressursbase, vil bidra til økt fokus på brukermedvirkning i praksis, og samhandling som en viktig styrke for organisasjonsutvikling.

Gjennomføring og innhold

Vidtrådet skal gå over 2 dager med et hovedprogram, og påfølgende inndeling i ulike gruppeseksjoner. Vi setter ulike temaer på agendaen, og får innsikt i hva de ulike organisasjonene gjør av konkrete tiltak og ikke minst kunnskap om hverandres ulike ståsted i forhold til regionale utfordringer. Hovedtema er Den Nasjonale Verktøykassa/ Sagatun Brukerstyrte senter/ Samhandlingsreform i praksis/ Ressurspakka/ Medisin uten piller. Parallellsesjoner:
– Selvorganisert selvhjelp
– Styrearbeid i organisasjoner
– Selvskading
– Barn som pårørende
– Fattigdom og stigmatisering
– Rus og psykiatri


Finansiering

Vi søker dekning fra Extra Stiftelsen på kr 275 000. Det er umulig å presist planlegge kostnader for reise, med tanke på både geografi og hvem som kan kjøre sammen osv. Vi beslutter derfor å stå for rammene, og at hver enkelt organisasjon må bekoste reisen til Vidtrådet. Det vil være gjennomførbart.

Bikuben vil søke eksterne samarbeidspartnere om videre drift av tiltaket fra Fylkesmenn, Helsedirektoratet, NAV og Helse Nord.

Midlene fra Extra Stiftelsen vil gi oss verdifull anerkjennelse i oppstarten, og i arbeidet med å få det offentlige med oss på å støtte slike samlinger som et årlig tiltak fremover.Nytteverdi

En åpenbar effekt av Vidtrådet vil være nettverksbygging mellom regioner, organisasjoner og det offentlige. Vi forventer at dette kan lette samhandling og gjennomføring av fremtidige lokale og regionale tiltak. Dette igjen kan igjen føre til at folk i regionen kan få en lettere livssituasjon økt livskvalitet. Ringvirkningene av et slikt Vidtråd kan bli viktig for den enkelte person ute i kommunene. Ved å sette dette tema på dagsorden kan vi oppnå å løfte frem og sammenligne utfordringer og løsninger.

Videreføring

Vi vil under Vidtrådet utarbeide et manifest som skal oversendes de politiske organer. Videre vil vi kunne oppsummere tiltak som kan nyttes av den enkelte organisasjon i forhold til samhandling og interessepolitisk arbeid. Den enkelte og brukerorganisjonene vil i ettertid kunne nyttegjøre seg denne kunnskapen i sitt videre arbeid. Bikuben brukerstyrt senter øker også sin kompetanse og kan legge denne til grunn for fremtidig arbeid og opplæring av brukere og pårørende.

Fremdrift
Se detaljert plan i prosjektbeskrivelsen, vedlegg.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0482.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vidtråd er et forebyggende prosjekt som har som formål å gi brukere og brukerorganisasjoner i nord et kunnskapsløft.Konferansen arrangeres den 8 og 9 jun1 2012 i Tromsø.Deltakere på kryss og tvers av kommunegrenser skal møtes til et Vidtråd.Fra gammel viktingtid samlet store høvdinger seg fra nært og fjernt for å bli enige om felles agenda.Alle tok de del å delte erfaringene i et stort mangfold og samlet alle fakta til de store beslutninger i fellesskap.Målgruppen for Vidtråd er brukerorganisasjoner,i nord inklusive regionsekretærer og styremedlemmer.Koordinatorer i kommunene som samhandler til brukerorganisasjonene.Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres sammen med LPP Troms Fylkesstyre og Bikuben Regionale Brukestyrte senterForankringen til Brukertyrte senter med Bikuben som ressursbase,vil kunne bidra til økt fokus på brukermedvirkning i praksis og samhandling som er viktig for å styrke organisasjonsutviklingen.Nytteverdien av prosjektet er nettverksbygging mellom alle deltakerne slik at vi lettere kommer frem til løsninger.Konferansens innhold vil gi oss et kunnskapsløft innenfor flere viktige områderParalellsesjoner i motivasjon,samhandling,brobygging og relasjoner,selvorganisert selvhjelp,styrearbeid i organisasjonene,Rus og Psykriatri og brukermedvirkning.Gjennom helgen skal vi arbeide sammen mot felles mål og utarbeide svar på hva vi vil fortelle de politiske organer.Brukerorganisasjonene vil bygge relasjoner i forhold til hverandre og bruke fremkomne notater inn i interessepolitisk arbeid og samhandling.Tverrfaglig samarbeid på tvers av alle parter vil styrke organisasjonene.Konferansen gav gode refleksoner og oppnådde gode resultater for hver og en.Prosjektet følges opp av hver deltaker som viderefører dialog til sitt område og innkaller til møteplass og nett verksmøter i sitt område .Vidtråds kulisser var utsmykket fra vikingtiden og komite var bekledd med vikingkostymer noe som gjorde konferansen spennende og historisk.Materiell fra Vidtråd skal samles i et dokumenthefte hvor alle tema belyses sammen med innkomne forslag og evalueringsskjemaer.Kunnskapen skal kunne bli et verktøy for brukerne og brukerorganisasjonen.Styrket koordinering vil gi oss i mye større grad muligheten til å påvirke systemet og samordne ressursene til fordel for fellesskapet.

Prosjektleder/forsker

Ann-Kirsti Brustad

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Vidtråd
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2012: kr 275 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet