Utlysning Utvikling 2021

Her finner du utlysningsteksten for Utvikling 2021.

1. Formålet med programmet

Formålet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. Disse kan søke om prosjektstøtte

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonen, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker. Merutgifter relatert til administrasjon av et slikt prosjektsamarbeid for de samarbeidende organisasjonene skal fremkomme i det detaljerte budsjettet som skal vedlegges den fulle søknaden.

Søkerorganisasjonen er ansvarlig for at den faglige kompetansen i prosjektet det søkes midler til er ivaretatt og at samarbeid med aktuell ekstern ekspertise er etablert.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om FoU-prosjekter med helseformål. Det omfatter:

 • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
 • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.

Det stilles krav til rapportering/publisering av prosjektets formål, metode og resultater. Prosjektet må følgelig resultere i en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter prosjektperiodens slutt eller en åpent tilgjengelig vitenskapelig publisering senest ett år etter prosjektperiodens slutt. Prosjektleder forplikter seg også til å dele erfaringer fra prosjektet og prosjektets resultater i et av Stiftelsen Dams arrangementer/seminarer etter endt prosjekt.

Maksimal prosjektlengde er 2 år.

Det kan søkes om mellom 500.000 og 2.000.000 kr for hele prosjektperioden.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams program Forskning. Se punkt 3 og 4 i utlysningen for Forskning.
 • Prosjekter hvor midlene det søkes om er å anse som tilleggsfinansiering til andre, større prosjekter (med primærfinansiering fra annet hold).
 • Prosjekter hvor midlene skal benyttes som lønnsmidler eller andre lønnsrelaterte kostnader for kandidater i et utdanningsløp.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette vurderes

I fagutvalgets vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet (Excellence)

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

Virkning (Impact)

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen.
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

Gjennomføring (Implementation)

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse:

 • Grad av brukermedvirkning i prosjektet.
 • Prosjektets relevans og forventede verdi for organisasjon og/eller bruker.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene.

I brukerrepresentantenes vurdering skal graden av brukermedvirkning i følgende faser av prosjektet vurderes:

Idé og prosjektdefinering

 • Omfatter identifisering og prioritering av prosjektidéer, samt utforming av problemstilling, studiedesign og -metode.

Planlegging og gjennomføring

 • Omfatter praktisk planlegging og tilrettelegging, samt kvalitetssikring av gjennomføringen av prosjektet og kommunikasjon med deltakere.

Formidling og implementering

 • Omfatter formidling av resultater til brukere og publikum, samt implementering av kunnskap og evaluering over tid.

Der brukerrepresentantene vurderer at brukermedvirkning i den aktuelle fasen ikke er aktuelt og at dette er tilfredsstillende redegjort for angis «IA» (ikke aktuelt).

Brukerrepresentantenes vurdering baserer seg på sammendraget av søknaden og beskrivelsen av brukermedvirkningen i søknadsskjemaet.

Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks, brukerrepresentantenes instruks og i Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsbehandlingen.

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge. Ved programmets forrige tildeling ble 12 søknader innvilget av totalt 131 skissesøknader og 34 utvidede søknader.

6. Krav til søknadene

Det søkes i to trinn:

1. Kortfattet skissesøknad. Elektronisk skjema med tekst tilsvarende 2-3 sider. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad
2. Full søknad. Elektronisk skjema og prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.

Søknaden må sendes fra en godkjent søkerorganisasjon gjennom søknadssystemet SurveyMonkey Apply. Detaljerte krav til skissesøknad og full søknad fremgår i veiledningstekstene i det elektroniske søknadsskjemaet.

Skissesøknaden skal blant annet inneholde:

 • Informasjon om prosjektleder, organisasjon og samarbeidspartnere.
 • Begrunnelse av prosjektets relevans, formål, metode og planer for gjennomføring.
 • Planer for samarbeid mellom søkerorganisasjon og eksterne samarbeidspartnere.
 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.
 • Beskrivelse av brukernes medvirkning.

Den fulle søknaden skal blant annet inneholde:

 • Utfyllende informasjon om elementene nevnt under skissesøknad.
 • Sammendrag på norsk.
 • Detaljert budsjett.
 • Informasjon om prosjektgruppen og prosjektleder, herunder hvordan den faglige kompetansen i prosjektet ivaretas.
 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider (inkl. referanseliste) etter oppsatt mal skal vedlegges.
 • Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom sentrale samarbeidspartnere er oppgitt i søknaden kan også deres CV vedlegges.

Vær for øvrig oppmerksom på at alle innvilgede prosjekter må følge Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet. Vi krever blant annet forhåndsregistrering i Open Science Framework av alle studier og publisering i åpne tidsskrift (såkalt gold open access).

7. Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

 • Samarbeid mellom søkerorganisasjonen og eventuelle eksterne samarbeidsparter må etableres.
 • Søknaden må utarbeides og sendes inn via det elektroniske søknadssystemet SurveyMonkey Apply.
 • For å få anledning til å søke og tilgang til elektronisk skjema for skissesøknad må søker fylle inn skjema for vurdering av om prosjektet tilfredsstiller inklusjonskriteriene (inklusjonsvurdering).

Aktuelle datoer:

 • 2. juni 2020: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 15. september 2020: Søknadsfrist, skissesøknad (husk at søkerorganisasjonene har tidligere frist, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig).
 • 15. oktober 2020: Svar på skisse
 • 15. desember 2020: Søknadsfrist, full søknad
 • 15. februar 2021: Svar på full søknad