Helse før 2022

Her finner du sentrale dokumenter og informasjon om programmet Helse fram til 2022.

Hav og himmel

I 2022 deles programmet Helse i to. De to nye programmene får navnene Helse og Utvikling.

På denne siden finner du informasjon knyttet til programmet Helse fram til 2022, altså for alle søknader og prosjekter som har fått eller får støtte fram til tildelingen 15. juni 2022. Disse prosjektene skal også rapportere etter gamle rutiner.

Skal du søke om midler gjennom «nye» Helse eller Utvikling? Da finner du informasjon om programmene her:

Klikk på titlene under for å komme rett til siden:

Om programmet

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.

Formål

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Viktige datoer for programmet Helse:

Helse vår:

 • Innen 15. november: Utlysning av midler
 • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. mars: Søknadsfrist
 • 15. juni: Tildeling (klokken 13)
 • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler

Helse høst:

 • Cirka 15. april: Utlysning av midler
 • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. september: Søknadsfrist
 • 15. desember: Tildeling (klokken 13)
 • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.

Utlysning

Se eksempel på søknadsskjema her. Les utlysningen under nøye. Den beskriver hvordan du kan opprette din egen søknad.

1. Formålet med programmet 

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). 

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om minimum 40.000 og maksimalt 1.400.000 kroner til prosjekter med helseformål og med en varighet på maksimalt tre år. 

«Prosjekter med helseformål» omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams program Forskning. Se siste utlysning i programmet Forskning

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder: 

 • Organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utdanning og faglitteratur (for eksempel materiell beregnet på fagpersoner).
 • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg (for eksempel utbygging av privat/offentlig eiendom).
 • Offentlig og privat virksomhet (for eksempel offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen).

Se under vedlegget «Stiftelsen Dam støtter ikke» for utfyllende informasjon. 

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

5. Dette prioriteres og vektlegges 

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier: 

Soliditet 

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. 
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning  

 • Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. 
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring 

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.  
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 

 • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
 • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene.  

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge og vi forventer at rundt en av fem søknader blir innvilget.  

6. Krav til søknadene 

Hovedkravene til søknaden er: 

Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må fremkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidsparter er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering. 

Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for Stiftelsen Dam. I søknaden må det vurderes om brukermedvirkning er relevant og praktisk mulig. 

7. Frister og søknadsskjema 

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid! 

Viktige datoer og frister 

 • Mandag 3. januar: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema her.  
 • Tirsdag 15. mars: Søknadsfrist. Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen.  
 • Onsdag 15. juni: Offentliggjøring av tildeling. 

Vedlegg: Viktige presiseringer 

Stiftelsen Dam støtter ikke: 

Innen organisasjonsarbeid

 • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte. 
 • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon. 

Innen utdanning og faglitteratur 

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå.
 • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen. 
 • Opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner. 

Innen utbygging og tilrettelegging 

 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger.
 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av bygg og anlegg eid av frivillige organisasjoner som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Støtte til utstyr og tilrettelegging som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt. 

Innen offentlig og privat virksomhet 

 • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med Stiftelsen Dams midler. 
 • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen. 

Annet 

 • Støtte til enkeltpersoners helsetilbud. 
 • Behandlingsreiser til utlandet. 

Brukerveiledning

Oppdatert 15.06.2020

Innholdsfortegnelse

Generelt
Hurtigtips
Roller
Opprette en søknad
Innlogging
Registrering av brukeropplysninger
Søknadsskjemaet
Fylle ut søknaden
Oppgavevinduet Fylle ut søknad
Korrigering av søknaden
Strukturen i Damnett
Fremdriftsrapporter (2. og 3. års søknad)
Resultatet av tildelingen
Levere tilleggsinformasjon (utbetalingsforbehold)
Sluttrapportering
Regnskapsrapportering

Generelt

Velkommen som søker/prosjektleder i Stiftelsen Dams søknadssystem Damnett.

Vår målsetning er at Damnett skal oppleves av nye og erfarne brukere som et nyttig, effektivt og til en stor grad selvforklarende verktøy. Damnett skal bidra til at søknader innhentes og behandles på en god og sikker måte.

Damnett krever pålogging med brukernavn og passord for alle som skal delta i søknadsarbeidet.

Hver bruker skal kun være registrert én gang i systemet. Men en bruker kan ha roller i flere organisasjoner, for eksempel kan man være oppført som søker på søknader fra ulike søkerorganisasjoner. Det er derfor viktig at du ikke registrerer deg på nytt når du vet at du allerede er registrert som bruker i systemet.

Damnett er oppgaveorientert, det vil si at alle prosjektsøknader beveger seg gjennom en prosessflyt hvor de forskjellige rollene i systemet har oppgaver å «sjekke ut» for at søknaden skal komme til neste steg i prosessen. Dette gjelder helt fra en prosjektkoordinator oppretter en prosjektsøknad, via fagutvalgets eventuelle innstilling og tildeling av midler, og til prosjektet er korrekt avsluttet med en innsendt og godkjent sluttrapport.

Brukerstøtte/support

Ved spørsmål til bruken av Damnett, skal du først søke hjelp via brukerveiledningene.

Deretter tar du kontakt med prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen, eventuelt andre erfarne brukere i organisasjonen. Dersom ikke disse kan avhjelpe, kan Stiftelsen Dam kontaktes.

 1. Brukerveiledningen
 2. Prosjektkoordinator
 3. Stiftelsen Dam

Hurtigtips

Hvordan logger jeg inn?
Hvordan redigerer jeg mine brukeropplysninger?
Hvordan fyller jeg ut en søknad?
Hvordan sender jeg søknaden til organisasjonen for vurdering?
Hvor ser jeg alle oppgavene jeg skal utføre i Damnett?
Hvordan finner jeg alle søknader og prosjekter jeg har en rolle i?
Hvordan søker jeg fram en søknad/et prosjekt?
Hvor finner jeg opplysninger om søkerorganisasjonen?

Roller

For å kunne utføre oppgaver i Damnett må du være godkjent som bruker i en organisasjon. Da først kan du gis roller i en søknad. De rollene er søker og prosjektleder/forsker.

Rolletilknytningen til søknaden gir deg tilgang til å utføre bestemte arbeidsoppgaver i Damnett. Når du kommuniserer med søkerorganisasjonen, og når du sender søknader og oppgaver videre i Damnett så er det personer i organisasjonen med rollene saksbehandler og prosjektkoordinator du forholder deg til.

Opprette en søknad

Det er kun en godkjent søkerorganisasjon som kan opprette en søknad. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som oppretter en søknad og gir deg roller i søknaden. Når søknaden blir opprettet mottar du en epost med informasjon om dette. En søknad kan bare opprettes innenfor Stiftelsen Dams søknadsperiode, normalt 2. januar klokken 10 til 15. mars klokken 23.59 (Helse vår) og 1. juni klokken 10 til 15. september klokken 23.59 (Helse høst).

Vær oppmerksom på at organisasjonene opererer med interne frister for opprettelse og innsending som kan være satt vesentlig tidligere enn Stiftelsen Dams frister.

Selve prosjektbeskrivelsen og andre nødvendige vedlegg til søknaden skal lastes inn som PDF, og kan derfor jobbes med og ferdigstilles uavhengig av søknadsskjemaet.

Se eksempel på søknadsskjema her.

Innlogging

Damnett har nettadressen damnett.no.

Eksisterende bruker

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord.

Skal du søke i samarbeid med en annen organisasjon så må du be om tilknytning til denne.

Når du er logget inn i Damnett klikker du på navnet ditt opp til høyre og velger Rediger brukerprofil. I fanen Organisasjon kan du søke frem den aktuelle organisasjonen og velge den.

Ny bruker

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette bruker på innloggingssiden.

De vil motta en epost med brukernavn, samt en lenke til en nettside hvor man kan bestemme sitt eget passord. Så snart dette passordet er opprettet og lagret, kan man logge seg inn.

Etter vellykket innlogging velger brukeren en søkerorganisasjon å knytte seg mot og må bli godkjent av denne for å kunne skrive og sende inn søknader.

Første gang du logger deg på kommer du rett inn i et brukerregistreringsskjema (se nedenfor).

Dersom du som bruker har roller i flere organisasjoner vil du få opp disse alternativene og må velge hvilken organisasjon du ønsker å logge inn på.

Dersom du ved en senere anledning ikke skulle huske ditt brukernavn eller passord, kan du få tilsendt dette pr e-post ved å velge Glemt passord eller brukernavn?. I det nye vinduet som kommer opp skriver du inn ditt brukernavn og klikker OK. Du vil da fått tilsendt en lenke til å sette passordet på nytt.

Registrering av brukeropplysninger

Det er viktig at du er nøye i utfyllingen/redigeringen av opplysningene om deg. Du vil ved første gangs innlogging komme direkte inn i dette. Les alle hjelpetekster nøye. Du finner mange hjelpetekster bak det lille spørsmålstegnet ved siden av teksten.

Vær også spesielt oppmerksom på de obligatoriske feltene (rød stjerne) som MÅ være fylt ut for å få lagret.

Dersom du senere skal redigere brukeropplysningene finner du Rediger bruker-funksjonen oppe til høyre når du klikker på navnet ditt. Der kan du også endre passord.

Søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet er et nettskjema, og du bør merke deg følgende:

 • Lagring. Det er autolagring i skjemautfyllingen.
 • Du kan invitere andre inn til å skrive i søknadsskjemaet ved å benytte funksjonen Samarbeid som du finner nederst til høyre i oppgaven med å fylle ut søknad. Det gjelder alle som har rolle i søknaden og de som har rolle som saksbehandler eller prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen. De aktuelle valgene kommer opp i liste. Den du inviterer inn finner søknadsskjemaet i fanen Oppgaver/Delt med meg.
 • Timeout. Som i de fleste nettskjemaer er levetiden på 20 minutter. Hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut.
 • Hjelpetekster. I skjemaet er det lagt inn hjelpetekster. Noen av disse tekstene ligger åpent i skjemaet, mens andre får du fram ved å peke på de små grå rutene med spørsmålstegn.
 • Slette tekst. I felter der du skriver inn tekst kan du merke teksten og slette på vanlig måte. I andre typer felt endrer du på valgene du har. Vedlegg slettes med et kryss (x) bak lenken.

Se eksempel på søknadsskjema her.

Fylle ut søknaden

Første gang du logger deg inn i Damnett må du fylle ut/redigere dine brukeropplysninger og godkjenne samtykkeerklæringen.

Når du logger deg inn neste gang kommer du alltid inn i fanen Hjem. Alle oppgaver som skal løses finner du i fanen Oppgaver/Mine. Det gjelder også utfylling av søknad.

Skal du skrive flere søknader så har du flere Fylle ut søknad oppgaver. Klikk på Fylle ut søknad og du får opp en listevisning med opplysninger om søknaden(e). Klikk videre på den søknaden du skal jobbe med og du er inne i skjemaet.

Se tips om skjemautfyllingen i vinduet til høyre på skjermen.

Informasjon om prosjektleder og prosjektnavn

Informasjon om prosjektleder hentes direkte fra brukerregistreringen og må endres der hvis noe er feil. Første felt i søknadsskjema som skal fylles ut er prosjektnavnet. Der er det lagt inn navn når søknaden ble opprettet, men dette kan endres i søknadskjemaet.

Del 1: Prosjektlengde, målgruppe og målsetting

Prosjektet i kortform

Beskriv kort prosjektet ditt og hva du vil oppnå. Teksten her skal benyttes på våre nettsider, slik at de som ikke kjenner ditt prosjekt får et klart inntrykk av hva det går ut på.

Prosjektlengde

Her kan du velge om prosjektet skal være ett-, to- eller treårig og du setter inn forventet startdato og sluttdato. For Helse vår er første mulige startdato 1. juli og for Helse høst 1. januar, og prosjektet må startes opp i løpet av det første året. Siste mulige sluttdato for prosjektet er avhengig av prosjektlengden, og vil framgå ved bruk av kalenderen i Sluttdato-feltet. Alle prosjekter har mulighet til å angi sluttdato inn i et ekstra år, et sluttår.

Målgruppe

Det er primærmålgruppen du skal beskrive her. Det gjelder alle spørsmålene om målgruppen som kommer under. I mange prosjekter vil det også være andre målgrupper i tillegg til primærmålgruppen. De kan du beskrive nærmere når du sier noe om målgrupper i prosjektbeskrivelsen.

Alder på målgruppen

Det skal legges inn alder på målgruppen fordelt i aldersgrupper med prosenter. Dette er første gangen du møter på et felt med prosentfordeling. Husk at summen alltid må være 100 prosent.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

Her er vi ute etter hvor mange i denne målgruppen som nås av prosjektet. Fyll inn så godt det lar seg gjøre.

Målsetting for prosjektet

Det er viktig å være så konkret som mulig når du beskriver målsettingen. Målene bør i så stor grad som mulig være målbare. Det gjør det mulig å finne ut i hvor stor grad målene er nådd etter at prosjektet er gjennomført. Se hjelpetekst i skjema.

Hvordan vil du måle grad av måloppnåelse/effekt?

Her skal du si litt om hvordan du vil måle grad av måloppnåelse ut fra de målene du har beskrevet. Se hjelpetekst i skjema.

Del 2: Helsekategori og prosjektaktivitet

Helsekategori, overordnet

Du skal velge den helsekategorien du mener prosjektet i hovedsak hører hjemme i. Du kan kun gjøre ett valg.

Helsekategori, spesifikk

Her kan du kan velge inntil fem kategorier fra en listevisning, men velg så få som mulig for å beskrive hovedmålene for prosjektet. Se forklaringer om hva som faller inn under de forskjellige kategoriene i hjelpeteksten bak spørsmålstegnet i søknadsskjemaet. Les også nøye annen hjelpetekst i søknadsskjemaet om hvordan du bør tenke når du plasserer i kategorier.

Prosjektaktivitet, overordnet

Da har du kommet til et nytt felt med prosenter. Husk at summen må være 100 prosent for at du skal få godkjent utfyllingen.

Prosjekttiltak, spesifikt

Her skal du gå mer spesifikt inn på de aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet, igjen lagt inn slik at summen blir 100 prosent.

Del 3: Organisering og økonomi

Hvor går midlene?

Dette feltet er hovedsakelig tatt med for at vi i Stiftelsen Dam lett kan finne ut hvor mye av midlene vi bevilger som går til aktivitet og tiltak i regi av de tre gruppene. Se for deg aktiviteten i prosjektet og anslå omtrent hvor mye som skal brukes av en eller flere av de tre gruppene.

Frivillighet i prosjektet

Hva er det av frivillig aktivitet i prosjektet og eventuelt tilrettelegging for frivillighet? Beskriv det her. Antall timer med frivillig, ubetalt innsats anslås i feltet under. Det vil selvsagt være en del prosjekter der det ikke er frivillig aktivitet, da setter du 0.

Brukermedvirkning i prosjektet

Stiftelsen Dam er opptatt av brukermedvirkningen i prosjektene og også hvilken betydning prosjektet har for bruker. Beskriv det i dette feltet.

Prosjektets organisering og hvor i Norge skal det foregå

Søkerorganisasjonen er den organisasjonen som har opprettet deg som søker. Mange søkerorganisasjoner har organisasjonsledd (regionslag, fylkeslag, lokallag) som skal gjennomføre prosjektet. Hvis det er tilfelle, er svaret ja her og du legger inn navnet på organisasjonsleddet.

Andre ganger samarbeider organisasjonen med en ekstern instans (for eksempel kommune, institusjon, firma, enkeltmannsforetak) som skal gjennomføre prosjektet. Er dette tilfelle, er svaret ja her og du legger inn type ekstern instans og skriver inn navnet på den eksterne instansen.

For å lokalisere prosjektet får du et spørsmål om prosjektet er landsdekkende. Landsdekkende er det hvis målgruppen i prosjektet er spredd over hele landet. Velger du nei her får du spørsmål om prosjektet foregår på fylkesnivå i ett eller flere fylker. Svarer du ja på det får du opp en valgliste med fylker, og svarer du nei får du opp en valgliste med kommuner. Her kan du skrive inn i feltet og kommunene dukker opp og kan velges.

Dersom deltakerne kommer til et konkret sted for å delta i prosjektet legges postnummer og besøksadresse inn.

Søknadsbudsjett

Innledningsvis finner du her en tekst som sier litt om hva som skal inngå av inntekter og utgifter i budsjettet. Det er samleposter som skal inn i dette budsjettoppsettet, men i tillegg skal du senere laste opp et mer detaljert budsjett.

Hver kolonne i budsjettoppsettet representer prosjektutgiftene for ett prosjektår, og antall kolonner bestemmes ut fra hvilken prosjektlengde du har valgt i Del 1. NB! Merk deg at prosjektåret regnes fra 1. januar til 31. desember for Helse høst, og fra 1. juli til 30. juni for Helse vår.

Beløpene skrives inn i hele tusentall. Kr 20.000 skrives altså slik: 20. Du beveger deg enklest i budsjettet ved bruk av Tab-tasten på tastaturet. Budsjettet har autosummering. Den røde teksten forsvinner når godkjente søknadsbeløp er fylt inn og det er balanse mellom inntekter og utgifter.

Del 4: Sammendrag og vedlegg

Sammendrag

Sammendraget er en viktig del av søknaden. Det består av flere av feltene fra del 1. I tillegg kommer de tre feltene som du fyller ut her. Feltene har begrensninger på antall tegn.

Vedlegg

Alle vedlegg må være i PDF-format (se også forklarende tekst i skjemaet).

Vedleggene lastes inn ved å trykke på Last opp fil. Når det er lastet opp får du opp en vedleggslenke.

Det er to obligatoriske vedlegg, prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett. Bak spørsmålstegnet i skjemaet finner du informasjon om hva en prosjektbeskrivelse bør inneholde og litt om hva du skal spesifisere i budsjettvedlegget.

Del 5: Fordeling til fagutvalg

Del 5 av skjemaet er laget for å hjelpe oss i arbeidet med fordelingen av søknader til de fagpersonene som skal vurdere søknaden. Mange av de opplysningene du har gitt tidligere i skjemautfyllingen vil brukes i fordelingsarbeidet, og når du har lagt inn hvilke fagperson(er) som er involvert i prosjektet, og nøkkelord som ellers ikke er dekket av skjemautfyllingen, så havner søknaden til vurdering der den hører hjemme.

Del 6: Spørreundersøkelse

Her skal du svare på noen korte spørsmål om hvordan du har opplevd søknadsprosessen. Disse spørsmålene har ingenting å si for behandlingen av søknaden og det kreves ingen spesielle forberedelser for å svare på dem.

Oppgavevinduet Fylle ut søknad

Vinduet Fylle ut søknad har du alltid til høyre på skjermen når du er inne i søknaden. Her finner du lenke til denne brukerveiledningen, samt informasjon om hvordan lagring og navigering skjer i søknadsskjema og oppgaveboksen. Nederst er det et felt der du kan skrive inn spørsmål og kommentarer til saksbehandler/prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen før du sender den videre.

Klikk Fortsett og deretter Send inn til organisasjonen i nytt vindu som kommer opp. Det sendes da automatisk en epost til saksbehandler.

Korrigering av søknaden

Søknaden kan sendes tilbake til deg for fornyet utfylling hvis saksbehandler/prosjektkoordinator har noen forslag til endringer eller andre kommentarer som krever endringer. Du mottar et epostvarsel om at du har fått en ny oppgave i Damnett. Oppgaven finner du på samme sted som og den heter fortsatt Fylle ut søknad. Saksbehandler/Prosjektkoordinator har da helt sikkert kommentert noe eller foreslått endringer. Denne kommentaren finner du i oppgaveboksen.

Du går inn i søknaden og gjør endringer og forbedringer. Du skriver eventuelt nye spørsmål/kommentarer i oppgaveboksen til saksbehandler og sender søknaden tilbake til saksbehandler på samme måte som sist gang. Denne sløyfen mellom Søker og Saksbehandler kan utføres så mange ganger det er behov for.

Du kan også invitere andre inn til å skrive i søknadsskjemaet, funksjonen ligger nederst i oppgaveboksen.

Omfordele

Bak navnet ditt i vinduet har du en lenke til omfordeling av søknaden. Den bruker du kun når denne oppgaven (Fylle ut søknad) skal utføres/fullføres av prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen. Du gir da fra deg hele oppgaven.

Når du klikker Omfordel så får du opp et nytt vindu der du velger prosjektkoordinator som mottaker, og du kan legge inn en kommentar til ham/henne. NB! Prosjektkoordinator kan ikke omfordele tilbake til deg.

Strukturen i Damnett

Når du logger inn i Damnett kommer du alltid i underfanen Hjem. I tillegg har du tre hovedfaner, Oppgaver, Søknader og prosjekter og Organisasjon. Uansett hvor du står, kan du trykke på Damnett-logoen oppe til venstre og du kommer tilbake til Hjem.

Oppgaver

Oppgaver har tre underfaner. Mine, Mine nylig oppdaterte og Mine utførte.

Under Mine får du opp alle uløste oppgaver som du har. De er sortert på type oppgave. Ved å klikke på oppgavetype får du opp en listevisning over de aktuelle oppgavene og du kan velge den oppgaven du skal inn og løse.

Under Mine nylig oppdaterte får du opp en listevisning over nylig oppdaterte oppgaver. Under Mine utførte får du opp samme type liste som under Mine nylig oppdaterte.

Søknader og prosjekter

Denne fanen har syv underfaner. Oppslag, Utkast, Søknader, Prosjekter, Arkiverte, Alle og Ikke innsendte.

Det er søknader og prosjekter du har en rolle i og de er sortert under fanene ut fra «livsløpet» fra utkast til arkivert. I tillegg har du en fane for alle og en for de utkastene det aldri ble noe av.

Du har også en søk-funksjon i fanen Oppslag for å kunne søke fram en søknad/prosjekt.

Organisasjon

I denne fanen finner du informasjon om søkerorganisasjonen du er søker i.

Faner i søknaden

Når du går inn i en søknad fra Søknader og prosjekter så har søknaden følgende faner:

Søknad der du har lesetilgang på hele søknaden på vanlig måte ved å klikke på overskriftene for å åpne og lukke det som er fylt inn.

Roller der du ser hvem som har de ulike rollene i søknaden/prosjektet.

Økonomi der du får oversikt over økonomien i søknaden/prosjektet. Når prosjektet kommer i gang, og det legges inn justerte tall i budsjettet i framdriftsrapporten, regnskap sendes inn og så videre, så får du hele oversikten her.

Kommunikasjon der du får en oversikt over det som har vært av korrespondanse og merknader. Der vil du finne alle eposter og annen korrespondanse som har gått ut i forbindelse med søknadsprosessen og senere i prosjektperioden som du har tilgang til.

Arbeidsflyt der du ser de oppgavene du selv har utført.

Utskrifter der du har du flere utskriftsmuligheter.

Fremdriftsrapporter

Det bevilges midler til hele prosjektet, men utbetales for ett år om gangen. For å utløse utbetalingen må det sendes inn en fremdriftsrapport som må godkjennes av Stiftelsen Dam. For Helse vår er rapporteringsfristen inn til Stiftelsen Dam 1. juni, for Helse høst er fristen 1. desember. OBS! Organisasjonene har en tidligere frist inn til seg. Denne må du sjekke opp.

Oppgaven Fylle ut fremdriftsrapport finner du i fanen Oppgaver/Mine. Har du flere pågående prosjekter kan du ha flere slike oppgaver. Klikk på Fylle ut fremdriftsrapport og du får opp en listevisning med opplysninger om prosjektet(ene). Klikk deretter på det prosjektet du skal jobbe med og du er inne i oppgaven. Bildet åpner seg i fanen Økonomi slik at du ser hele økonomioversikten i prosjektet. For å se opplysninger fra søknaden må du gå til fanen Søknad.

Alt du skal gjøre i forbindelse med fremdriftsrapportering gjør du i vinduet til høyre. Utfyllingsfeltene finner du bak seks overskrifter som du klikker på for å få frem eller skjule feltene. Det du skal gjøre skal være godt forklart i den veiledningsteksten du finner til de ulike feltene.

NB! Husk å se på fagutvalgets forutsetninger/kommentarer til bevilgningen og andre kommentarer/avtalte endringer i prosjektet. Det finner du i fanen Kommunikasjon.

Merk deg også at prosjektåret regnes fra 1. januar til 31. desember for Helse høst, og fra 1. juli til 30. juni for Helse vår.

Når utfyllingen er ferdig klikk Fortsett og bekreft innsendingen med Send inn (det vil si at du sender fremdriftsrapporten videre til søkerorganisasjonen/saksbehandler). Det sendes da automatisk en epost til saksbehandler.

Resultatet av tildelingen

Etter at Stiftelsen Dam har offentliggjort tildelingen, kan du sjekke resultatet i Damnett. Prosjektene vil nå ligge i fanen Søknader og prosjekter.

Innvilgede prosjektet vil du finne under overskriften Prosjekter, mens de avslåtte vil ligge under Arkiverte.

På de innvilgede vil fagutvalgets offisielle kommentar ligge under fanen Kommunikasjon (når du har åpnet prosjektet). For søknader som er avslått gis det innsyn i fagutvalgets vurderinger. Den sendes ut i en epost, men legges også under fanen Kommunikasjon.

Levere tilleggsinformasjon (utbetalingsforbehold)

På enkelte prosjekter kan det være satt et utbetalingsforbehold etter fremdriftsrapportering. Det betyr at det må leveres tilleggsinformasjon som skal godkjennes av Stiftelsen Dam før prosjektmidlene blir klargjort for utbetaling.

Om det foreligger et utbetalingsforbehold og begrunnelsen for dette, framkommer av den eposten som går ut når Stiftelsen Dam behandler fremdriftsrapporten. I tillegg vil prosjektleder motta en oppgave i Damnett om å levere tilleggsinformasjon. Dette varsles med en epost med overskriften «Damnett: Levere tilleggsinformasjon – utbetalingsforbehold». Forbeholdet vil også finnes under første punktet Kommunikasjon i oppgaveboksen når du har åpnet oppgaven i Damnett, i tillegg til at epostene er arkivert i fanen Kommunikasjon på prosjektet i Damnett.

Alt du skal gjøre i oppgaven gjør du i vinduet til høyre. Utfyllingsfeltene finner du bak fire overskrifter som du klikker på for å få frem eller skjule feltene. Det du skal gjøre skal være godt forklart i den veiledningsteksten du finner til de ulike feltene. Den fremdriftsrapporten du sendte inn tidligere vil du finne ved å åpne fanen Arbeidsflyt og klikke på Fylle ut fremdriftsrapport.

Dersom tilleggsinformasjonen ikke godkjennes, enten av prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen eller av Stiftelsen Dam, mottar du en ny epost og en ny oppgave i Damnett med å levere tilleggsinformasjon. Tilbakemeldingen fra søkerorganisasjonen eller Stiftelsen Dam om hvorfor tilleggsinformasjonen ikke er godkjent finner du i det nye vinduet under Kommunikasjon.

Sluttrapportering

Generelt

Alle prosjekter som er igangsatt skal sluttrapporteres. Søkerorganisasjonen har frist for sluttrapportering til Stiftelsen Dam tre måneder etter prosjektets sluttdato. Det er denne fristen du ser i oppgaveboksen. OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

Etter at et prosjekt har fått sin siste bevilgning gjøres oppgaven Fylle ut sluttrapport klar i Damnett. Du vil da motta en epost med overskriften «Damnett: Sluttrapportoppgaven er klargjort».

Gå til fanen Oppgaver|Mine. Der vil du se alle uløste oppgaver. Den oppgaven du har fått nå er Fylle ut sluttrapport. Har du flere prosjekter som skal sluttrapportere kan du ha flere Fylle ut sluttrapport oppgaver. Klikk på Fylle ut sluttrapport og du får opp en listevisning med opplysninger om prosjektet(ene).

Fylle ut sluttrapport

Når du nå klikker på prosjektnummer eller prosjektnavn er du inne i oppgaven. Bildet åpner seg i fanen Søknad slik at du kan gå inn og se på de ulike delene av søknaden. Trenger du å se på økonomien i prosjektet bytter du til fanen Økonomi.

Alt du skal gjøre i forbindelse med sluttrapportering gjør du i oppgaveboksen til høyre. Der finner du også link til veiledning om sluttrapportering. I dette vinduet er det et skrollefelt på høyre side som du må benytte for å se alt innholdet.

Her skal du utføre følgende:

 • Legge inn et sammendrag av sluttrapporten. Dette er inndelt i seks felter med begrensninger på antall tegn:
  • Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet.
  • Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref. søknadsskjemaet).
  • Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet.
  • Prosjektgjennomføring/ metode.
  • Resultater og resultatvurdering.
  • Oppsummering og videre planer.
 • Svare på 11 egenevalueringsspørsmål
 • Opplyse om eventuelle produkter i prosjektet.
 • Laste opp sluttrapport som ett dokument – NB! Kun PDF.
 • Til slutt har du et felt der du kan skrive inn spørsmål og kommentarer til prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen før du sender sluttrapporten.

NB! Husk å lagre hvis du jobber i vinduet og du ønsker å ta vare på det du har lagt inn. Lagring skjer ikke automatisk. Når du er ferdig klikk Fortsett (det vil si at du sender sluttrapporten videre til søkerorganisasjonen/prosjektkoordinator) og du får opp et nytt vindu der du må bekrefte denne handlingen. Det sendes da automatisk en e-post til prosjektkoordinator.

Korrigering av sluttrapporten

Sluttrapporten kan sendes tilbake til deg hvis prosjektkoordinator har noen forslag til endringer. Du mottar et epostvarsel om at du har fått en ny oppgave i Damnett. Oppgaven finner du på samme sted i Oppgaver|Mine.  Prosjektkoordinator har da helt sikkert kommentert/foreslått noe. Denne kommentaren finner du i oppgaveboksen.

Du gjør endringer og forbedringer. Skriver eventuelt nye spørsmål/kommentarer til prosjektkoordinator og sender sluttrapporten tilbake til prosjektkoordinator på samme måte som sist gang. Denne sløyfen mellom Søker og Prosjektkoordinator kan utføres så mange ganger det er behov for.

Sluttrapporten ikke godkjent

Det er prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen som sender inn sluttrapporten til Stiftelsen Dam. Dersom Stiftelsen Dam ikke godkjenner sluttrapporten vil den bli sendt direkte tilbake til deg som prosjektleder med kommentarer. Du vil da bli varslet med en epost. Etter at rettelser er gjort sendes sluttrapporten inn igjen til prosjektkoordinator som beskrevet ovenfor.

Regnskapsrapportering

Generelt

Alle prosjekter som har mottatt midler fra Stiftelsen Dam skal levere regnskap.

I ordningen Helse er det regnskapsrapportering kun ved avslutning, slik at det leveres bare ett prosjektregnskap for hele prosjektperioden. Regnskapsskjemaet opprettes automatisk ved siste tildeling til prosjektet, og prosjektleder får en epost om at oppgaven Fylle ut regnskapsrapport er opprettet. Når regnskapsrapporten sendes inn går den til prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen, som videresender til Stiftelsen Dam.

Frist for innsending

Stiftelsen Dams frist for innsending av regnskapsrapporter på Helse er den samme som for sluttrapport, det vil si tre måneder etter prosjektets sluttdato. Det er denne datoen som kommer opp som frist i oppgaven Fylle ut regnskapsrapport. Dersom sluttdato endres vil sluttrapportfristen forskyves tilsvarende. Søkerorganisasjonen skal kvalitetssikre regnskapsrapporteringen og har en tidligere frist for innsending enn fristen i oppgaveboksen. Denne fristen må avklares med søkerorganisasjonen.

Fylle ut regnskapsrapport

Oppgaven finner du i fanen Oppgaver|Mine. Der ser du alle uløste oppgaver du har. Oppgaven du nå skal løse heter Fylle ut regnskapsrapport. Har du flere prosjekter som skal  regnskapsrapportere vil du finne en oppgave for hvert prosjekt. Oppgavene kan ligge under ulike frister og prosjektinfo kommer fram ved å klikke på lenke Fylle ut regnskapsrapport.

Når du klikker linjen som viser prosjektinformasjonen kommer du inne i oppgaven. Bildet åpner seg i fanen Økonomi. Her framkommer alle budsjettall fra opprinnelig søknad og fra de justerte budsjettene i prosjekter som går over to eller tre år. Hvis du har behov for å se på selve søknaden med vedlegg, gå til fanen Søknad.

Alt du skal gjøre finner du i oppgaveboksen til høyre i bildet. Der finner du også link til informasjonsside om regnskap på Stiftelsen Dams nettsider og brukerveiledning.

I oppgavevinduet skal du utføre følgende:

 • Alle hvite felter fylles ut med korrekte Det må settes inn en 0 der hvor det ikke er utgifter eller inntekter. Og husk at ubrukt beløp ikke kan være negativt/under null. Klikk på knappen Lagre.
 • Klikk så på knappen Skriv ut regnskapsskjema og ta en utskrift. Utskriften av regnskapsskjemaet skal alltid underskrives av prosjektleder. Om det skal være flere underskrifter på selve skjemaet, eller om det skal leveres attestasjon eller revisorberetning, se under linken Se regler om regnskapsrapportering her i oppgavevinduet.
 • Underskrevet regnskapsskjema scannes, lagres på egen PC, og lastes så opp under Last opp underskrevet regnskapsskjema, klikk på Last opp fil.
 • Et mer detaljert regnskap kan lastes opp under Last opp detaljert regnskap. Dette anbefales i de fleste prosjekter.
 • Må det fremskaffes attestasjon/revisjonsberetning lastes denne opp under Last opp revisjonsberetning eller attestasjon fra budsjettansvarlig. Link til de to malene finner du under spørsmålstegnet.
 • Til slutt er det et felt der du kan skrive inn tilbakemeldinger/spørsmål til prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen.
 • Hvis du bare har utført deler av oppgaven og skal åpne opp senere for å fortsette så husk å klikke på knappen Lagre før du går ut av oppgaven, hvis ikke mister du det som er utført.

Når du er ferdig med alt klikker du Fortsett, som betyr at alt sendes inn til søkerorganisasjonen, og du får opp et nytt vindu der du fullfører med å klikke Send inn. Det sendes da automatisk en epost til prosjektkoordinator om at du har sendt inn regnskapet.

Omfordeling av oppgaven til prosjektkoordinator

Hvis du ikke har mulighet for å scanne de ulike dokumentene for så å laste dem opp i oppgaveboksen eller hvis det er organisasjonen som ordner med revisjon, kan du be prosjektkoordinator gjøre ferdig oppgaven. Da skal du ikke klikke på knappen Fortsette, men på lenken Omfordel (husk å lagre først) som ligger bak navnet ditt øverst i oppgaveboksen. Da overlater du oppgaven til prosjektkoordinator.

Omfordeling av oppgaven til en økonomiansvarlig

Hvis du som prosjektleder ønsker å omfordele oppgaven med regnskapsrapporteringen til for eksempel en regnskapsmedarbeider/regnskapskontor, brukes lenken Omfordel som beskrevet ovenfor. Forutsetningen er at personen som skal utføre oppgaven er registrert i Damnett og er tildelt rollen regnskapsmedarbeider på prosjektet, samt har fått innføring i hva oppgaven består i. Dette må ordnes av prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen.

Korrigering av regnskapsrapporten

Regnskapsrapporten kan sendes tilbake til deg hvis det er noe prosjektkoordinator mener du skal endre. Du mottar et epostvarsel om at du har en ny oppgave i Damnett. Oppgaven finner du som Fylle ut regnskapsrapport på samme sted i Oppgaver|Mine. Kommentar fra prosjektkoordinator finner du i et felt øverst i oppgaveboksen.

Du utfører aktuelle endringer og kan eventuelt skrive nye tilbakemeldinger/spørsmål til prosjektkoordinator i felt nederst i oppgaveboksen. Klikk deretter Fortsett og du får opp et nytt vindu der du fullfører med å klikke Send inn.

Denne sløyfen mellom Prosjektleder og Prosjektkoordinator kan utføres så mange ganger det er behov for det.

Søknadsbehandling

Oppdatert 18.02.2019

Se også:

Oppsummering

Denne rutinen beskriver de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor Stiftelsen Dams program Helse. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg.

Runde 1 henviser til første runde karaktersetting. Der vurderes hver søknad av tre fagutvalgsmedlemmer. Basert på disse vurderingene innstilles en andel søknader til avslag (cirka 60-65 prosent) og innvilgelse (cirka 10-15 prosent). Resten går videre til vurdering i runde 2.

Runde 2 henviser til andre runde karaktersetting og plenumsbehandlingen under fordelingskonferansen. Her vurderes hver søknad først av tre fagutvalgsmedlemmer (minst to av dem har ikke sett søknaden tidligere), før søknadene behandles av denne trioen samlet. Avslutningsvis behandles flertallet av de resterende søknadene i plenum under fordelingskonferansen.

Nedenfor beskrives de forskjellige trinnene i behandlingen. Vær forøvrig oppmerksom på at programmet for fordelingskonferansen finnes i en egen rutinebeskrivelse («Program for fordelingskonferanse, Helse»).

Runde 1: Avslag og innvilgelse

Prosedyren tar utgangspunkt i følgende:

 • A1 – Andel av bevilgningsrammen (BR) som skal gå til innvilgelse i runde 1: 0,5
 • A2 – Andel av BR som skal til Runde 2: 1,7

Trinnene i utvelgelsen

Innvilgelse 1

A1 skal gå til direkte innvilgelse. Skillelinjen settes ved det første naturlige skillet (ihht beslutningshierarkiet) etter at A1 er passert. Søknadene som er vurdert «ikke kvalifisert» av et utvalgsmedlem skal ikke innvilges direkte og skal til runde 2. Disse søknadene skal ikke erstattes.

Til runde 2

A2 fratrukket søknadene fra trinn 1a og 1b skal til runde 2. Skillelinjen settes ved det første naturlige skillet etter A2 er passert.

Målsetninger:

 • Antall søknader ≈ 144: Ideelt sett skal 144 søknader videre til runde 2. Om dette ikke lar seg gjøre skal antallet ligge nærmest mulig 144, men ikke over 160 og ikke under 128.
 • Innvilgelsesandel runde 2 ≈ 45 prosent: Innvilgelsesprosenten skal ligge så tett som mulig opptil 45 prosent, men ikke over 50 prosent og ikke under 40 prosent.

Justeringer:

Dersom målsetningene i punkt 2 a ikke tilfredsstilles, skal A2 justeres.
Dersom justering av A2 ikke er tilstrekkelig skal A1 justeres.

Avslag 1

Resten av søknadene går til avslag.

Beslutningshierarki, runde 1

 • Høyeste snittscore av de to høyeste karakterene.
 • Laveste spredning mellom de to høyeste karakterene.
 • Høyeste snittkarakter av alle tre vurderingene.

Runde 2: Fordelingskonferansen

Under fordelingskonferansen vil innvilgelser og avslag skje i følgende trinn (avslag 1 og innvilgelse 1 ble gjennomført i runde 1):

Avslag 2.1

Hver trio velger 5 søknader som skal til avslag.

Innvilgelse 2.1

Søknadene med høyest karakter etter plenumsgjennomgangen skal innvilges. Premisset er at det skal stå igjen rundt 4 millioner etter at disse søknadene er innvilget. Grensen skal settes nærmest mulig 4 millioner. Forutsetningen er at skillet settes ved nærmeste naturlige skille i beslutningshierarkiet (se under).

Til rangering

Mellom 10 og 20 søknader skal til rangering. Sekretariatet beslutter det nøyaktige antallet. Forutsetningen er at skillelinjen settes ved et naturlig skille i beslutningshierarkiet. Listen over prosjektene som skal til rangering skal organiseres alfabetisk (etter prosjektnavn) før den sendes ut til trioene.

Avslag 2.2

De resterende søknadene avslås.

Innvilgelse 2.2

Søknadene som rangeres høyest etter at alle trioene har levert sin rangering. Skillelinjen settes ved siste naturlige skille før den resterende summen nås.

Avslag 2.3

Resten går til avslag

Beslutningshierarki, runde 2
 • Trioens «samlet karakter» (SK)
 • Gjennomsnittskarakteren av de fire høyeste karakterene fra runde 1 og 2 (GK4)
 • Laveste spredning mellom de fire høyeste karakterene (LS4)
Innstilling og tildeling

Fagutvalgets behandling skal formidles til Stiftelsen Dams kontrollutvalg og styre gjennom egne innstillingsnotat. Innstillingsnotatene skrives basert på den informasjonen som var tilgjengelig for fagutvalget under fordelingskonferansen. Det innebærer blant annet at søknader som trekkes i perioden mellom fordelingskonferansen og styrets behandling av innstillingen til fagutvalget, ikke vil fremgå av innstillingsnotatene.

Styret fatter den endelige beslutningen om tildeling. Tildelingen blir offentliggjort på Stiftelsen Dams nettsider.

Særtilfeller

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Til deg som har mottatt støtte

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Alle prosjekter som har mottatt støtte må levere regnskap og sluttrapport. Dersom prosjektet er flerårig må det også leveres en framdriftsrapport for hvert år. Prosjekter som har fått mer enn 400.000 kroner i støtte er også revisjonspliktige. Under finner du informasjon om de ulike rapporteringene.

Framdriftsrapport

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Frist:
 • 1. juni for Helse vår
 • 1. desember for Helse høst

I framdriftsrapporten skal det framgå hvordan prosjektet ligger an sett opp mot prosjektbeskrivelse, prosjektplan, økonomi, milepæler og tidligere rapportering. Eventuelle avvik skal beskrives og begrunnes.

Regnskap og revisjon

Det skal leveres regnskap for prosjektets samlede utgifter og inntekter etter at prosjektperioden er avsluttet, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

Frist:
 • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Les mer om regnskap og revisjon her

Sluttrapport

Alle Helse-prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode. I sluttrapporten skal du blant annet rapportere på måloppnåelse og effektmål.

Frist:
 • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Stiftelsen Dam har utarbeidet en egen veileder for sluttrapporter, og du kan også lese mer om sluttrapportering her.

Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Det vil i noen tilfeller være behov for å forlenge prosjektperioden, eller det kan være aktuelt å tilbakebetale midler ved prosjektperiodens slutt.

Les mer om forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling her