Søknadsbehandling

Her finner du informasjon om søknadsbehandling i programmet Helse.

Hav og himmel

Oppdatert 18.02.2019

Se også:

Oppsummering

Denne rutinen beskriver de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor Stiftelsen Dams program Helse. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg.

Runde 1 henviser til første runde karaktersetting. Der vurderes hver søknad av tre fagutvalgsmedlemmer. Basert på disse vurderingene innstilles en andel søknader til avslag (cirka 60-65 prosent) og innvilgelse (cirka 10-15 prosent). Resten går videre til vurdering i runde 2.

Runde 2 henviser til andre runde karaktersetting og plenumsbehandlingen under fordelingskonferansen. Her vurderes hver søknad først av tre fagutvalgsmedlemmer (minst to av dem har ikke sett søknaden tidligere), før søknadene behandles av denne trioen samlet. Avslutningsvis behandles flertallet av de resterende søknadene i plenum under fordelingskonferansen.

Nedenfor beskrives de forskjellige trinnene i behandlingen. Vær forøvrig oppmerksom på at programmet for fordelingskonferansen finnes i en egen rutinebeskrivelse («Program for fordelingskonferanse, Helse»).

Runde 1: Avslag og innvilgelse

Prosedyren tar utgangspunkt i følgende:

  • A1 – Andel av bevilgningsrammen (BR) som skal gå til innvilgelse i runde 1: 0,5
  • A2 – Andel av BR som skal til Runde 2: 1,7

Trinnene i utvelgelsen

Innvilgelse 1

A1 skal gå til direkte innvilgelse. Skillelinjen settes ved det første naturlige skillet (ihht beslutningshierarkiet) etter at A1 er passert. Søknadene som er vurdert «ikke kvalifisert» av et utvalgsmedlem skal ikke innvilges direkte og skal til runde 2. Disse søknadene skal ikke erstattes.

Til runde 2

A2 fratrukket søknadene fra trinn 1a og 1b skal til runde 2. Skillelinjen settes ved det første naturlige skillet etter A2 er passert.

Målsetninger:

  • Antall søknader ≈ 144: Ideelt sett skal 144 søknader videre til runde 2. Om dette ikke lar seg gjøre skal antallet ligge nærmest mulig 144, men ikke over 160 og ikke under 128.
  • Innvilgelsesandel runde 2 ≈ 45 prosent: Innvilgelsesprosenten skal ligge så tett som mulig opptil 45 prosent, men ikke over 50 prosent og ikke under 40 prosent.

Justeringer:

Dersom målsetningene i punkt 2 a ikke tilfredsstilles, skal A2 justeres.
Dersom justering av A2 ikke er tilstrekkelig skal A1 justeres.

Avslag 1

Resten av søknadene går til avslag.

Beslutningshierarki, runde 1

  • Høyeste snittscore av de to høyeste karakterene.
  • Laveste spredning mellom de to høyeste karakterene.
  • Høyeste snittkarakter av alle tre vurderingene.

Runde 2: Fordelingskonferansen

Under fordelingskonferansen vil innvilgelser og avslag skje i følgende trinn (avslag 1 og innvilgelse 1 ble gjennomført i runde 1):

Avslag 2.1

Hver trio velger 5 søknader som skal til avslag.

Innvilgelse 2.1

Søknadene med høyest karakter etter plenumsgjennomgangen skal innvilges. Premisset er at det skal stå igjen rundt 4 millioner etter at disse søknadene er innvilget. Grensen skal settes nærmest mulig 4 millioner. Forutsetningen er at skillet settes ved nærmeste naturlige skille i beslutningshierarkiet (se under).

Til rangering

Mellom 10 og 20 søknader skal til rangering. Sekretariatet beslutter det nøyaktige antallet. Forutsetningen er at skillelinjen settes ved et naturlig skille i beslutningshierarkiet. Listen over prosjektene som skal til rangering skal organiseres alfabetisk (etter prosjektnavn) før den sendes ut til trioene.

Avslag 2.2

De resterende søknadene avslås.

Innvilgelse 2.2

Søknadene som rangeres høyest etter at alle trioene har levert sin rangering. Skillelinjen settes ved siste naturlige skille før den resterende summen nås.

Avslag 2.3

Resten går til avslag

Beslutningshierarki, runde 2
  • Trioens «samlet karakter» (SK)
  • Gjennomsnittskarakteren av de fire høyeste karakterene fra runde 1 og 2 (GK4)
  • Laveste spredning mellom de fire høyeste karakterene (LS4)
Innstilling og tildeling

Fagutvalgets behandling skal formidles til Stiftelsen Dams kontrollutvalg og styre gjennom egne innstillingsnotat. Innstillingsnotatene skrives basert på den informasjonen som var tilgjengelig for fagutvalget under fordelingskonferansen. Det innebærer blant annet at søknader som trekkes i perioden mellom fordelingskonferansen og styrets behandling av innstillingen til fagutvalget, ikke vil fremgå av innstillingsnotatene.

Styret fatter den endelige beslutningen om tildeling. Tildelingen blir offentliggjort på Stiftelsen Dams nettsider.

Særtilfeller

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her