Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for programmet Helse.

Se eksempel på søknadsskjema her. Les utlysningen under nøye. Den beskriver hvordan du kan opprette din egen søknad.

1. Formålet med programmet 

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her. For å kunne søke må søker først registrere seg som bruker i søknadssystemet Damnett og be organisasjonen om å bli tilknyttet dem. 

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om:  

 • Prosjekter med helseformål 
 • Minimum 40.000 og maksimalt 400.000 kroner.  
 • Prosjekter med varighet inntil 24 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst 60 dager og senest 180 dager etter at søknaden er sendt inn.

Prosjekter med helseformål omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.  

Det kan også søkes om forsknings- og utviklingsprosjekter inkludert kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. Dersom du søker om 400.000 kr, må totalbudsjettet (inkludert søknadssummen) være maksimalt 1,2 millioner.
 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

5. Søknaden 

Søknaden fylles i sin helhet ut i det digitale søknadsskjemaet i Damnett. 

Søknaden består av et digitalt søknadsskjema som skal inneholde beskrivelser av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten vil være. 

Veiledningsteksten i søknadsskjemaet gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen. Se forhåndsvisning av skjemaet her

6. Slik behandles søknaden 

Når søknaden er sendt inn går den først gjennom en screening der ansatte i stiftelsen vurderer om søknaden oppfyller kravene i punkt 3 og 4. 

Dersom søknaden passerer screeningen blir den fordelt til tre fagpersoner som vurderer søknaden uavhengig av hverandre etter følgende fire kriterier: 

Soliditet 

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. 
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning  

 • Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. 
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring  

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.  
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

 • I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 
  • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
  • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle de tre første kriteriene.  

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge og vi forventer at rundt en av fire søknader blir innvilget.  

7. Frister og svar 

Programmet har ingen søknadsfrist. Søknadene kan sendes når som helst. Svar gis fortløpende og innen 45 dager. Avvik fra behandlingstiden kan forekomme i sommerferieperioden.

Prosjektnavn, organisasjonsnavn og tildelt sum for alle søknader vil bli offentliggjort på tilskudd.no.