Søknadsbehandling

Her finner du informasjon om søknadsbehandling av Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

Se også:

Oppdateringer:

  • 18.02.21: Det er fastsatt søknadsfrist i programmet til 23. mars klokken 23.59. Deretter får alle samlet svar 8. april klokken 13.
  • 24.09.21: Det er fastsatt søknadsfrist i programmet til 15. oktober kl. 23:59. Deretter får alle samlet svar mandag 15. november kl. 13:00.
  • 18.01.21: Programmet blir forlenget og får ytterligere 39,5 millioner fra Helsedirektoratet. Den totale bevilgningsrammen blir da 79 millioner. I tråd med dette er punktet «Avvikling av søknadsbehandlingen» justert.
  • 18.01.21: Antallet vurderinger endres fra to til tre per søknad.

Oppsummering 

Denne rutinen beskriver de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor Aktivitetsprogrammet. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg, som jobber etter en egen instruks

Vurdering av søknader 

Administrativ screening 

Alle søknader gjennomgås av administrasjonen. Formålet med den administrative screeningen er å avvise søknader som:  

  • er så mangelfulle at fagutvalget ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den 
  • opplagt ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen. Disse inkluderer blant annet krav til bruk av maler (CV og prosjektbeskrivelse), seneste oppstarts- og sluttdato og budsjettbalanse. 

Søknader som vurderes å være kvalifisert fordeles blir fordelt til tre fagutvalgsmedlemmer, basert på søknadens tematikk og fagutvalgsmedlemmenes kompetanse. 

Avslag 1: Søknader som vurderes å være “ikke kvalifisert” vil bli avslått. 

Individuell vurdering, fagutvalg 

Hvert fagutvalgsmedlem skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre medlemmene, i henhold til kriteriene i gjeldende utlysning og Instruks fagutvalg Aktivitetsprogrammet. Dersom et fagutvalgsmedlem vurderer seg som inhabil skal søknaden fordeles til et annet medlem.  

De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Aktivitetsprogrammet.   

Avslag og innvilgelse 

Søknadene rangeres etter gjennomsnittskarakter, avrundet til to desimaler. Ved karakterlikhet rangeres søknadene etter graden av enighet mellom de tre fagutvalgsmedlemmene (målt ved gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet). Høy enighet rangeres foran lavere. 

Innvilgelse: De høyest rangerte søknadene inntil bevilgningsrammen er nådd innvilges.  

Avslag 2: De resterende søknadene avslås. 

Venteliste 

For søknader som innvilges, men som ikke har signert kontrakt og fylt ut oppstartsrapport senest 29. november, utbetales ikke prosjektstøtten. I stedet innvilges de høyest rangerte søknadene, blant søknadene som opprinnelig ble avslått, inntil rammen av de gjenstående midlene er nådd og forutsatt at gjennomsnittskarakteren for prosjektet ikke er under 4,0. 

Vedtak 

I tråd med avtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam om delegasjon av forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner er det Stiftelsen Dam, representert ved stiftelsens generalsekretær, som fatter vedtak om innvilgelse. 

Klagehåndtering 

Tildeling av og avslag på tilskudd i programmet er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er det klagerett. Klagen fremsettes til Stiftelsen Dam senest tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt (§ 29). Klagen sendes til post@dam.no og bør inneholde henvisning til hvilke punkter i utlysningen, instruksen for fagutvalget og/eller denne rutinebeskrivelsen som klager mener er fraveket. 

Dersom Stiftelsen Dam opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for avgjørelse. 

Særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen “Søknadsvurdering i særtilfeller” følges.