Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivtetsprogrammet).

Siste justering:

* 18. februar: Søknadsfristen er endret til 23. mars 2022 klokken 23.59, og tildeling til 8. april 2022 klokken 13.

1. Formålet med programmet

På vegne av Helsedirektoratet har Stiftelsen Dam etablert og drevet et program for å støtte tiltak rettet mot eldre som er berørt av koronapandemien. I tråd med Stortingets vedtak, jf. Innst. 119 S (2021–2022) er det bevilget 20 millioner kroner til formålet i 2022.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos eldre som er berørt av koronapandemien.

Det skal prioriteres å gi støtte til tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til eldre. Støtte til besøksverter og besøksvenntjenester rettet mot eldre er en del av det som prioriteres gjennom dette programmet.

2. Krav for å kunne søke

Det kan søkes om mellom 30.000 og 700.000 kroner*.

Ansvarlig søker må …

 • … være øverste organisasjonsledd i en organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Lokallag kan søke gjennom det øverste organisasjonsleddet.
  • Alle norske frivillige organisasjoner med helseformål og virksomhet minst på fylkesnivå kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon (se dam.no/retningslinjer-godkjenning-sokerorganisasjoner).
 • … forplikte seg til å rapportere på måloppnåelse og levere regnskap ved prosjektslutt og senest innen 31.08.2023. For tilskudd over 300.000 kroner må det også leveres revisorattestasjon.
 • … forplikte seg til å følge Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.

Prosjektet/tiltaket må …

 • … ha eldre (over 65 år) som sin primære målgruppe, men kan også rette seg mot pårørende.
 • … være knyttet til den pågående koronapandemien.
 • … være rettet mot målgrupper i Norge.
 • … ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • … starte opp innen 30. juni 2022.
 • … avsluttes innen 30. juni 2023.
 • … være et selvstendig prosjekt. Dette utelukker ikke søknader om prosjekter som er videreføringer eller utvidelser av tidligere søkte prosjekter.
 • … være et nytt prosjekt (identisk søknad kan ikke sendes flere ganger)

Rammene for programmet kan bli justert basert på erfaringene som gjøres etter oppstart.

3. Søknadsbehandlingen

Søknaden må opprettes av søkerorganisasjonen, og utarbeides i og sendes inn via dam.smapply.io. Søknaden behandles fortløpende av vårt fagutvalg og vil få tre uavhengige vurderinger.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:               

 • Soliditet Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning Potensielle virkninger og effekter av prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til eldre som er berørt av pandemien.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

4. Søknadsfrist og svar

Søknadsfristen er 23. mars klokken 23.59.

Svar på søknadsbehandlingen gis 8. april klokken 13.00 på Stiftelsen Dams nettsider og på epost til administrator i søkerorganisasjonen.

Søknaden sendes via dam.smapply.io og består av:

Klage: Tildeling av og avslag på tilskudd i programmet er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det klagerett. Klagen fremsettes til Stiftelsen Dam senest tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt (§ 29). Dersom Stiftelsen Dam opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helsedirektoratet for avgjørelse.

Fotnoter

*) Det legges til et administrasjonstillegg på 10 prosent av søknadssummen til prosjektutbetalingen. Som følge av dette er det ikke anledning til å legge til indirekte kostnader i budsjettet i søknaden.

I de andre programmene til stiftelsen benyttes det normalt et administrasjonstillegg som beregnes og utbetales på en annen måte. Dette gjøres ikke for tildelinger i dette programmet.

Endringslogg:

 • 17. februar; Aktivitetsprogrammet gjenåpner med søknadsfrist 15. mars klokken 23.59. Tildelingen offentliggjøres 5. april 2022 klokken 13 (*Obs! Merk at søknadsfristen senere er endret til 23. mars og tildeling til 8. april).
 • 24. september 2021: Endret fra løpende søknadsfrist og vurdering til søknadsfrist 15. oktober med svar på søknader 15. november.
 • 9. juni 2021: Endret datoer i utlysningen:
  • Prosjektet må starte opp innen til 31. desember 2021 og avsluttes innen 31. desember 2022.
  • Siste frist for sluttrapportering er 31. mars 2023.
 • 18. januar 2021: Det er gjort større endringer i utlysningen:
  • Stortinget har bestemt at Aktivitetsprogrammet tildeles ytterligere 40 millioner kroner.
  • Det kan søkes om mellom 30.000 og 700.000 kroner (økning fra 300.000 kroner).
  • Prosjekter med over 300.000 i søknadssum må levere revisorattest ved sluttrapportering.
  • Prosjektene må starte opp innen 30. juni 2021 og avsluttes innen 30. juni 2022.
  • Alle prosjekter må forplikte seg til å rapportere på måloppnåelse og levere regnskap ved prosjektslutt og senest innen 31.08.2022.
  • Prosjektet/tiltaket må være et selvstendig prosjekt (samme søknad kan ikke sendes flere ganger). Dette utelukker ikke søknader om prosjekter som er videreføringer eller utvidelser av tidligere søkte prosjekter.
  • Prosjekter som søker om mer enn 300.000 kroner må legge til prosjektbeskrivelse som PDF i søknaden. Denne malen må brukes, og prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 6 sider.
  • Når 90 prosent av midlene er tildelt, annonseres en søknadsfrist minimum en uke frem i tid.
  • Det endres fra to til tre uavhengige vurderinger av fagutvalget.
 • 2. november 2020 besluttet styringsgruppen å utsette fristen for oppstart til 31. mars 2021.
 • 24. september 2021: Beslutning om søknadsfrist den 15. oktober kl. 23:59. Søknadsbehandlingen er ikke løpende, alle vil få svar på søknader mandag 15. november kl. 13:00