Å få henge som en dråpe II

Søknadssammendrag

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: I 2009 fikk vi støtte av Helse og Rehabilitering til å sette igang med prosjektet «Å få henge som en dråpe – kreativ skriving for eldre mennesker». Kreative skrivegrupper for eldre tar utgangspunkt i at mennesket har mulighet for livslang læring og representerer et tiltak der det legges til rette for utvikling og mestring for den enkelte. De kreative skrivegruppene søker å gi deltagerne utfordringer som gir dem trening i å benytte sin mentale forflytningskraft og å gi dem ny kunnskap om hvordan denne kan komme til uttrykk som en tekst som også kan deles med andre. Erfaringen fra Dråpe I viser oss at tekstene er viktige relasjonsbyggere og at formidling og synliggjøring av de ferdige tekstene er svært viktig både for det som skjer i og utenfor gruppa. Distribusjon av tekst gjennom ulike kanaler gir positive ringvirkninger som til syvende og sist kan bidra til å endre synet på eldre i samfunnet. I årets prosjekt ønsker vi å fokusere ytterligere på tekst som relasjonsbygger ved å videreutvikle nettstedet www.bymisjon.no/draapen til å omfatte flere tekster samt et lydfilarkiv. Vi vil også prøve ut metoden på tre ulike arenaer: Sykehjem, dagsenter og eldresenter for å lære mer om hvordan metoden fungerer for eldre i ulike livssituasjoner. Ved å benytte det kartleggingsmaterialet som Dråpe I gir oss vil vi utvikle enkle og målrettede evalueringsverktøy som kan benyttes både til deltagere, nære ansatte og pårørende. Dette vil gi oss innsikt i hvordan metoden fungerer på de ulike arenaer samt gi ny kunnskap om metodens ringvirkninger.
PROSJEKTETS MÅLSETTING:Hovedmål: Forebygge psykisk og sosialt funksjonstap og fremme livskvalitet og positiv selvoppfatning hos eldre ved hjelp av kreativ skriving.
Delmål brukere: Den enkelte skal gis anledning til å oppleve utfordring, vekst og mestring. Få mulighet til å utvikle sin mentale forflytningskraft og sin kjennskap til det poetiske språket. Få bearbeide sine erindringer og tanker og gi dem et skriftlig uttrykk. Være en aktiv bidragsyter i sitt nære miljø ved å skape noe selv.
Delmål fagutvikling: Skaffe ny kunnskap om hvordan kreativ skriving fungerer for eldre på ulike arenaer. Få dypere innsikt i metodens ringvirkninger; hvordan aktiv bruk av tekst kan påvirke deltagernes nære miljø.
Sekundær målsetting: Formidle de eldres tekster på tvers av generasjoner og geografiske skiller og bidra til å endre eldregruppas status gjennom utvikling av nettsted med tekst- og lydfilsamling.
PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Eldre mennesker tilknyttet dagsenter, eldresenter og sykehjem.
PROSJEKTETS BETYDNING: Prosjektet Å få henge som en dråpe II vil ha betydning for eldre menneskers mulighet for vekst og helsebringende aktiviteter. Å gjøre de eldres tanker og tekster tilgjengelig på nett minsker barrieren mellom generasjonene og muliggjør at tekstene kan spres på en helt annen og mer omfattende måte. Dette vil kunne bidra til å innvirke på status til deltagerne i prosjektet og også bidra til å endre holdningene til eldre generelt. Lydfilene er viktig for å kunne øke tilgjengeligheten og bruken av tekstene blant pårørende m fl, men også for å gjøre tekstene mer tilgjengelige for de eldre selv. Mange av kursdeltagerne er svaksynte og kan

ikke lese egne og andres tekster. Ved å distribuere tekstene som lyd-cd vil de selv kunne ta disse i bruk og lytte/spille dem av for andre.
FRAMDRIFTSPLAN:
Januar-februar: Informere om prosjektet på prosjektstedene, ansette skrivekunstlærere, utforme mal for kursopplegg, invitere/motivere deltagere.
Mars: Oppstart av skrivegruppe på sykehjem, dagsenter og eldresenter.
Mars – august: Ukentlige kurs – utarbeide evalueringsverktøy på bakgrunn av dråpe I
September – oktober: Innlesing av tekster på lydfil, utvalg av tekster til storskrifthefte, gjennomføre evaluering kursdeltagere, ansatte og pårørende.
Oktober – desember: Bearbeide resultater av evaluering, utarbeide rapport, ferdigstille lydbok og storskriftheft, arrangere åpen lansering av nettsted m/presentasjon av erfaringer, skrive artikler til relevant presse/tidsskrifter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0036.pdf

Sluttrapportsammendrag

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) gjennomførte i 2010 prosjektet «Å få henge som en dråpe II – kreativ skriving for eldre mennesker». Gjennom prosjektet har eldre mennesker tilknyttet eldresenter, dagsenter og sykehjem fått anledning til å gå på kreative skrivekurs og til å spille inn CD med egne tekster. Prosjektet bygde videre på «Å få henge som en dråpe» fra 2009 som viste at deltagelse i slike skrivegrupper kunne gi signifikant bedring i generell helse, sosial funksjon og selvbilde hos deltagerne på skrivekurset sammenlignet med en kontrollgruppe. Også i årets prosjekt var hovedmålet å fremme livskvalitet og positiv selvoppfatning hos eldre gjennom kreativ skriving. Vi ønsket i tillegg å lære mer om hvordan metoden fungerte på ulike arenaer og få dypere innsikt i metodens ringvirkninger. Det ble opprettet kreative skrivegrupper på Engelsborg eldresenter og på Sofienbergsenteret. Gruppene møttes en gang i uka over 12 uker og skrev kreative tekster med etablerte forfattere som skrivekunstlærere. I tilknytning til hvert kurs ble det arrangert Litterær Kafé og tekster ble presentert på nett og tavler. Ved prosjektets avslutning ble det arrangert en åpen lanseringsfest der CD og erfaringer fra kursene ble presentert. For å få mer kunnskap om metoden utviklet vi et standardisert spørreskjema basert på intervjusvarene fra prosjektet i 2009. Spørreskjema ble distribuert til både deltagere, ansatte og pårørende. Svarene viser at funnene fra intervjuundersøkelsen i 2009 også er gyldige for flere: Skrivegruppen gir de eldre mulighet til å være aktive deltagere i et sosialt fellesskap, den gir dem utfordringer og opplevelser av mestring. Svarene bekrefter også at tekstene som skrives i den kreative skriveguppen påvirker omgivelsene rundt seg: Tekstene gir den enkelte mulighet til å bli sett på nytt av sine nære omgivelser og til å skape sitt eget miljø. Ringvirkningene av det kreative skrivekurset så i vårt tilfelle ut til å være størst på sykehjemmet. Gruppene var ellers for små og for ulikt sammensatt til at vi kan si noe sikkert om hvordan kreativ skriving fungerer for eldre på ulike arenaer. Spørreundersøkelsen viser at vår målsetting overfor brukerne langt på vei ble nådd. Vi har også fått belyst hvilke ringvirkninger aktiv bruk av skrivegruppens tekster kan ha. Det offentlige har gått inn med midler for å støtte videre drift av prosjektet. De neste to årene er det foreløpig planlagt 16 nye kurs i kreativ skriving for eldre.

Prosjektleder/forsker

Eli Sol Vallersnes

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Å få henge som en dråpe II
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2010: kr 306 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet