Afasi – kurs for nyblitte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

PROSJEKTTITTEL: ?Afasi – kurs for nyblitte?. PROSJEKTTEMA: Kurs for mennesker som nylig er rammet av afasi og deres pårørende. BAKGRUNN:6-7000 nordmenn rammes årlig av afasi, dvs. at det oppstår språk og kommunikasjonsvansker

etter en ervervet skade i hjernen, oftest etter hjerneslag og hodeskade etter ulykke. Stadig rammes flere yngre, mange er i yrkesaktiv alder, men flest eldre. Avhengig av hvor i hjernen skaden sitter, vil problemene innebære varierende grad av kommunikasjonsvansker. En kan ha vansker med å forstå språk både muntlig og skriftlig, vansker med å uttrykke seg, motta informasjon og lese, noe som får store konsekvenser for særlig den enkelte, men også for hele familier. En slik hendelse snur om på hverdagen og selvbildet

til en som dagen før skaden oppsto var frisk. Tilstanden berører også andre relasjoner og gir rolleendringer i stor grad. Mange kommer ikke tilbake i vanlig arbeid. Det å komme sammen og treffe andre i samme situasjon, som sliter med de samme frustrasjonene, å betyr mye. Det drives likemannsarbeid og foreninger, men det er stadig nye tilfeller og ikke alle vet hvor de skal finne informasjon eller treffe andre ?i samme båt?. FORMÅL OG

MÅLGRUPPE: Et slikt kurs vil kunne være et tilbud om informasjonsutveksling om ulike sider ved den nye

situasjonen til den som nylig er rammet av afasi, der man kan utveksle erfaringer, få råd og støtte. Kanskje kan livskvaliteten økes og nye nettverk bygges. ?Man er ikke alene?. Vi ser for oss ca. 30 kursdeltagere slik vi har hatt på tidligere på lignende kurs

flere steder i landet. Kurset er basert på Afasiforbundets egenutviklede kurskonsept, og kan gjerne arrangeres

i samarbeid med lokalforeninger. Evalueringer har vist at det har vært ønske og behov for denne type weekendsamlinger og

tematreff. Vi har god arrangementserfaring med slike kurs, der programmet har vært en blanding av ulike tema, sammen med lettere

stoff som sang / musikk og enkle aktiviteter, tur i nærmiljøet, felles måltider, fellessamlinger og gruppesamlinger. Erfaring har vist at rammede og pårørende bør ha noen aktiviteter hver for seg, da de har ulike behov og forventinger til slike samlinger. Et ?nyblittekurs? er tenkt som et weekendkurs , med 2 overnattinger. Det kan muligens knyttes til et av Lærings-og mestringssentrene tilknyttet et av sykehusene i landet, gjerne der det er hotell på sykehusområdet slik de har på Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og i Bergen på Haukeland sykehus. Dette må vurderes i forhold til antall deltakere og pris, praktisk og grei beliggenhet i forhold til adkomst. Tanken er at kursdeltagerne bor på kursstedet, at det er korte forelesningsøkter, gode pauser og at man får anledning til samtaler utenom og under felles måltider. Tidligere har vi benyttet interne og eksterne forelesere, som sosionom, psykolog, representant fra NAV, ?veteranafatikere? og pårørende .Det er gode ressurser i forbundsledelsen og i vårt nærmeste nettverk. Undervisningsopplegget og temaene må sees an i forhold til å arrangere grupper og gruppesamtaler. Temaer som vil bli berørt på kurset:

Afasi i hverdagen. Årsak, konsekvens og tilleggsvansker. Erfaringer fra en afasirammet. Hva skjer i familien? Reaksjoner, holdninger og

endring av roller. Om rett til opplæring og annen rehabilitering. Et liv med afasi. Hva hjalp oss videre? Fritidsaktiviteter. Fra livskrise til livskvalitet. FREMDRIFTSPLAN: Vinter 2011: planlegging, finne sted, egnet lokale, avtale med forelesere, sette opp program, fordele arbeidsoppgaver blant arrangørene. Våren 2011: Annonsere i Afasiposten, via logopednettverket og våre 64 Afasikontakter. Høsten

2011: Kurset er tenkt arrangert i september / oktober. November / desember 2011: Evaluering og rapportering. PROSJEKTETS BETYDNING: Først og fremst gi informasjon om afasi til dem som nylig er rammet. Bidra til at afasirammede kan få en bedre hverdag, motivere til innsats og gi håp. Bidra til nettverksbygging og inspirere til å klare hverdagen, treffe andre i samme situasjon. Rekruttere nye medlemmer til forening og forbund. Gi medlemmer et kurstilbud slik de etterspør

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0019.pdf

Sluttrapportsammendrag

Et kurs for personer som nylig har fått afasi, og deres nærpersoner.
Afasi er en ervervet språkvanske som rammer plutselig og uventet, og fører til kommunikasjonsvansker i ulik grad. Det er derfor ikke bare én person som blir rammet når et menneske får afasi, men også de nære pårørende.
Det offentlige har lite å tilby både når det gjelder informasjon og oppfølging av målgruppen. Spesielt de pårørende er dårlig ivaretatt.
Afasiforbundet i Norge har fått anledning til å arrangere et kurs ved hjelp av midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering, nettopp for mennesker som nylig er rammet av afasi og deres pårørende. Formålet med kurset er å gi informasjon om afasi, rettigheter og muligheter og gi anledning til å møte andre i samme livssituasjon for gjensidig støtte og utveksling av erfaringer.
Afasiforbundet i Norge har hatt en sentral komité som har planlagt og arrangert kurset, i samarbeid med representanter fra forening og fagmiljø på lokal arena.
Tilbakemeldingene fra tidligere lignende kurs, nå også fra dette, er ubetinget positive og viser at behovet for denne type samlinger er stort. Afasiforbundet vil arbeide videre for at dette kan bli regelmessige tiltak flere steder i landet.
Tilbudet om et slikt kurs har også betydning i forhold til rekruttering av medlemmer. Dette kurset ga forbundet 5 nye medlemmer, som vil kunne ha glede av tilbudet i den lokale afasiforeningen.

Prosjektleder/forsker

Ellen Borge

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Afasi – kurs for nyblitte
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet