Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Deltakelse i meningsfulle aktiviteter fremmer psykisk og fysisk helse og er med på å skape tilhørighet til samfunn og sosiale grupper (Lindahl, Jacobsen & Jessen-Winge, 2022). Deltakelse i idrettsaktiviteter ilegges individuelle og samfunnsmessige verdier, f.eks at det i Norge er vanlig å delta i idrett fra barnsben av. Deltakelse i fysisk aktivitet er gunstig i et folkehelseperspektiv. Det er slik at for noen grupper er deltakelse i idrettsaktiviteter vanskeligere enn andre. Litteratursøk etter forskning (PubMed, Google Scholar) viser at når det kommer til svaksynte og blinde er det svært få studier og undersøkelser som er gjennomført på det aktuelle temaet. Rapporten Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser/OE-rapport 2020-57, utarbeidet av Oslo Economics for Norges Idrettsforbund, gir en oversikt over faktorer som hemmer og fremmer deltakelse for en bred gruppe, unge med funksjonsnedsettelser. Slike rapporter er nyttige for å begynne å forstå hvilke faktorer som er med på å begrense deltakelse i fysiske aktiviteter, men de gir lite konkret innsikt på et praktisk rettet nivå for bestemte grupper. Det er dermed behov for å fokusere på å utvikle praktisk kunnskap om hva som fremmer deltakelse, og hvordan man kan jobbe praktisk for å øke deltakelse og skape tilhørighet.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektets hensikt er å kartlegge faktorer (spørreskjema) som er med på å hemme og fremme deltakelse og følelse av tilhørighet i fysisk aktivitet (herunder breddeidrett og kroppsøving) blant barn/unge i alderen 6-19 år (1 kl. til og med 3 vgs.) med nedsatt syn. Datamateriale vil bli analysert og publisert i rapport. Med dette som bakgrunn vil det utarbeides og formidles en veileder som bidrar til økt kunnskapsgrunnlag om hvordan bidra til økt deltakelse og tilhørighet i fysiske aktiviteter for barn og unge med synsnedsettelser, bl.a. i frivillige lag og foreninger (idrettslag) og skole (kroppsøving). Av prosjektrapporten vil bakgrunn for prosjektet, gjennomføring og måloppnåelse evalueres og drøftes. Etiske vurderinger: Det vil bli søkt Sikt om godkjenning for å gjennomføre datainnsamling. For barn og unge under 16 år eller uten samtykkekompetanse vil foresatte motta og svare på spørreskjemaet. Før de svarer må de fysisk krysse av for at de har lest informasjonsskrivet som følger med undersøkelsen. Foresatte oppfordres til å svare på undersøkelsen sammen med sine barn, da det er barna som har erfart/opplevd det som omhandler deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet. De over 16 år har samtykkekompetanse og vil selv kunne avgjøre om de vil delta i undersøkelsen eller ikke. Undersøkelsen vil primært sendes ut via Norges Blindeforbund (NBF) og NAV Hjelpemiddelsentral, samt institusjoner som Beitostølen Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesportssenter. Ved å rekruttere gjennom samarbeidspartnere sørger vi for anonymitet ved at det ikke er kobling mellom personer som deltar og den som mottar og behandler datamaterialet. Vi ser det som en utfordring at det kan være vanskelig for noen å svare på elektroniske spørreskjema pga. synsnedsettelser. For å minimere utfordringen har NBF opparbeidet seg erfaringer med å benytte elektroniske spørreskjema og ekspertise på hvilke behov målgruppen har. Dette er løsninger som er lesbare for de med nedsatt syn.

Antall deltakere

150

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet har flere forventede virkninger. Den overordnede hensikten med prosjektet er å øke deltakelse og tilhørighet for unge med synshemming, og dermed gi et mer likestilt tilbud til fysisk aktivitet og idrett. Prosjektet vil være med på å øke mangfoldet i idrett. For å få dette til må man jobbe med flere områder samtidig. Prosjektet skal være med på å øke kunnskap om hva som må til for å øke deltakelse og tilhørighet for en marginalisert gruppe innenfor idrett. Eksempelvis er synshemmede en av paraidrettens målgrupper, men erfaring viser at dette er en gruppe som krever andre former for tilrettelegging, og dermed er det ikke nok kunnskap og kompetanse til å imøtekomme denne gruppens behov. I tillegg er det en ønsket virkning at tilrettelegging og utforming av aktiviteter skal være noe ledere, trenere og lærere kan utføre på en sådan måte at det oppleves sømløst og ikke til belastning barn og unge. Veilederen som utarbeides vil kunne benyttes av frivillige lag, foreninger og skoler, som et verktøy for å øke bevissthet rundt tilrettelegging for en sårbar gruppe når det kommer til deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet. Veilederen skal også motivere skoler og frivillige lag og foreninger (idrettslag) til å gjøre tiltak basert på funn i prosjektet. Prosjektets virkning vil også kunne medføre økt deltakelse, mestring og tilhørighet i meningsfull aktivitet for unge som lever med synshemming. Økt tilgang på fysisk aktivitet er med på å øke fysisk og psykisk velvære. I tillegg vil det kunne få overføringsverdi til andre brukergrupper innenfor bl.a. idrett, fysisk aktivitet og kroppsøving.

Plan for gjennomføring

Juni 23: Søke Sikt om godkjenning og utarbeide spørsmål og kartleggingsskjema. Skjemaet vil utarbeides i tett samarbeid med brukergruppen (NBF). Dette er viktig mtp. utforming av skjemaet for at lesbarheten skal være mest mulig egnet for målgruppen som skal svare på undersøkelsen August 23: Utsending av spørreskjema og sende ut påminnelse om å svare på spørreskjema September-desember 23: Analyser av datamaterialet og skriving av metodisk fremgangsmåte til prosjektrapport Januar-august 24: Skriving og ferdigstilling av veileder. Parallelt det være skriving av prosjektrapport September-desember 24: Skriving og ferdigstilling av prosjektrapport Prosjektleder vil ha hovedansvaret for skrivingen av prosjektrapport og veileder. Omid Rasouli/Janne Liaaen/Oda Helen Græsli vil ha hovedansvaret for analysene av datamaterialet. Adrian Lindgren: Formidling/utsending av spørreskjemaet til medlemmer av NBF og NBFU, samt til NAV hjelpemiddelsentral. Det vil være jevnlige dialogmøter i prosjektgruppen. I tillegg vil vi være i fortløpende kontakt med barn og unge med synsnedsettelser og foresatte for å “kvalitetssikre” arbeidet med prosjektet underveis.

Prosjektleder

Svein Bergem

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.12.2024
Status
Under gjennomføring