En tur for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er gjentatte forespørsler fra både offentlige og private om å arrangere tilpassede turer for innvandrere, fysisk og psykisk utviklingshemmede, innaktive og andre. Telemark Turistforening har en unik posisjon som premissleverandør for tiltak innen helsebringende friluftsliv. Med bredt kontaktnett, bred appell og renommé ønsker vi å formalisere arbeidet med helse og rehabilitering.
Vi mener denne satsingen bør driftes av en person som ansettes 80 % i Telemark Turistforening.

Målgrupper vil være innvandrergrupper, funksjonshemmede, lavterskelgrupper og pensjonister i hele Telemark. Vi vil naturligvis uformelt samarbeide med etablerte organisasjoner som har samsvarende målgrupper under sitt virke.

Prosjektinnhold
EN TUR FOR ALLE skal foregå over en 3-årsperiode og vil videreutvikle og lansere aktivitetstilbud innenfor disse kategoriene:
– Lavterskeltilbud i nærområdene
– Aktivitetstilbud innvandrergrupper
– Aktivitetstilbud funksjonshemmede

A. Lavterskeltilbud i nærområdene
Dette tilbudet tar utgangspunkt i allerede eksisterende aktiviteter som Onsdagsturer, Seniors Torsdagsturer og Ti-Topper`n. Disse turene er svært populære med mange deltagere.
Turene skal gå i moderat tempo så alle i grei form kan følge. Blir tilrettelagt for innaktive på dagtid og kveldstid. Turene er gratis for å ha lav inngangsterskel.
Bakgrunnen for viljen til å gjennomføre dette er viten om at gode aktivitetsvaner gir helsegevinst. Forskjellen mellom fysisk aktive og innaktive er økende. Størst utfordring og helsegevinst er hos dem som ikke er fysisk aktive i dag. Mange personer i dag har av varierende årsak

en stillesittende hverdag.

Vårt fokus er å øke motivasjon og

tilgjengelighet til aktivitetsarenaer uavhengig av økonomiske ressurser.
En videreføring av disse vil segmenteres på forskjellige nivåer tilpasset målgruppene som fremkommer gjennom prosjektarbeidet.

Aktivitetstilbud innvandrergrupper
Det viser jeg å være vanskelig å gjennomføre spesialtilpassede aktiviteter for nye grupper basert på frivillighet, ved slike aktiviteter kreves større grad av tilrettelegging for de frivillige. Vi vil med prosjektet EN TUR FOR ALLE legge til rette for et aktivitetstilbud i samarbeid med viktige aktører som lokale innvandrer grupper og Røde kors.
Fokusområder:
– Helsemessig aspekt ved friluftsliv
– Friluftsliv som kulturbærer i norsk historie
– Sosial integrering
– Praktisk interkulturell læringsutveksling
Pr i dag oppfordrer vi gruppen til å delta på allerede eksisterende arrangementer som Kom deg ut dag og lignende, men vi opplever kun en sjelden gang at de mest integrert dukker opp.
Vi tar sikte på et turprogram som omfatter 3 tilrettelagte arrangementer vår, 3 høst, og 3 vinter. Deriblant helgetur til en av TTFs hytter, familiearrangement og nybegynner kurs på ski.

Aktivitetstilbud funksjonshemmede fysisk og psykisk
– Aktivitetsdag
Vi går offensivt ut og tilbyr tilbud om aktivitetsdag på ulike arenaer i Telemark. Dette ønsker vi gjøresommerstid og skape en fin ramme rundt arrangementet. Det er avgjørende at tilkomsten er enkel og at stedet byr på muligheter for grilling og alternative aktiviteter. Vi legger opp til dags arrangement med infomøte dagen før.
Dette vil følge Telemark Turistforenings målsetting om å skape et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv.
– Formidle støttekontakt/friluftskontakter
Dette vil være en viktig del av stillingsinstruksen til prosjektmedarbeideren. Det finnes flere tilbud innen utvidete former for støttekontakter. Det vil bli avgjørende å meisle ut et målgruppegrunnlag og utvikle tilbudene deretter.


Flere av våre turledere og øvrige frivillige har stiller seg positive til et slikt tiltak om det er tilrettelagt.


Her har vi en unik mulighet å skreddersy hverdagsaktiviteter på individnivå. Det er knyttet stor gjensidig læring knyttet til dette.

Prosjektet tar formelt ansvar, har kontakt med samarbeidsaktører og det offentlige. Stillingen tilrettelegger for frivillighet og vil generere mange timer dugnadsinnsats. Vi har forsøkt tydeliggjøre dette i finansieringsplanen, anslaget tror vi er rimelig og nøkternt beregnet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0053.pdf

Sluttrapportsammendrag

En tur for alle hadde oppstart 18. mai 2011. Det vart tilsett prosjektleiar i 80% stilling. Prosjektet vart finansiert med helse- og rehabiliteringsmidlar frå Extrastiftinga og med midlar frå folkehelseprogrammet til Telemark fylkeskommune. Mandatet var prosjektbeskrivelsen frå søknaden til Extrastiftelsen og Telemark fylkeskommune.

Hovudmåla frå søknad og prosjektbeskrivelse var å møte forespørslar frå både offentlege og private gjennom å opne friluftsliv for fleire. Dette er oppnådd gjennom tre konkretiserte aktivitetsområde: a) lågterskeltilbod i nærområda b) aktivitetstilbod innvandrargrupper c) aktivitetstilbod funksjonshemma fysisk og psykisk.

I fylgje prosjektplanen vart det spesifikt lagt opp til tre aktivitetar på hausten, tre på våren og tre i vinterhalvåret. Aktivitetane er utført i henhold prosjektplan fyrste år, og det er i siste halvår av prosjektet arbeida med fleire andre tiltak og aktivitetar med utspring i prosjektets erfaringsutvikling.

Det er bevisst retta fokus mot innvandrargrupper, funksjonshemma både fysisk og psykisk, men og generelt fysisk inaktive. Samtidig innehar mange av arrangementa ein klar familieprofil.

En Tur for Alle har i tråd med prosjektbeskrivelsen og strategiplanen satsa på utbredt samarbeid med andre aktørar. I tillegg til ulike aktørar kjem dei mange frivillige som stiller opp, arbeider for og støttar prosjektet.

Sjølv om prosjektet offisielt vert avslutta 31/12-2012, er det satt i gang mykje viktig arbeid som bør fortsettast og fylgast opp. Det er difor bla søkt på midlar frå Telemark Fylkeskommune til å vidareføre fleire tiltak.Det er og kommet fleire engasjerte frivillige som jobbar vidare med aktivitetar og turtilbod som har kommet igang gjennom prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Rune Aarhus

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
En tur for alle
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2011: kr 400 000
Startdato
18.05.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet