Evaluering av Regnbuefyrtårn

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres over en periode på 5 måneder, med oppstart 01.09.23 og ferdigstilling 31.01.23. Materialinnsamlingen består av dybdestudier i tre virksomheter som ble regnbuemerket i perioden 2021-2022 og deles inn i to arbeidspakker: Arbeidspakke 1 undersøker skeive brukere av tjenester i med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke forventinger har ulike individer som identifiserer seg som skeive (LHBTIQ-personer) til regnbuemerkede virksomheter? Hvordan beskriver de sine opplevelser av regnbuemerkede tjenester sammenliknet med andre tjenester? Hvordan påvirkes møtet med virksomheten tilliten til tjenesteyter? Arbeidspakke 2 undersøker ansatte i regnbuemerkede virksomheter ut fra følgende problemstilling: Opplever ansatte at Regnbuefyrtårns etterutdanningsopplegg har gitt dem bedre forutsetninger for å jobbe på en normbevisst måte i virksomhetene? Hvordan beskriver de arbeidsmiljøet? Ønsker de ansatte mer støtte for å oppnå endringer- i såfall hvilken type støtte? Rekruttering av deltakere: Valg av virksomheter gjøres i samarbeid med Skeiv kunnskap som formidler kontakt med virksomhetene. Kvalitative spørreskjema brukes for å danne et helhetsbilde av erfaringer hos hhv brukere av virksomheten (AP1) og ledere/ansatte i virksomhetene (AP2), og distribueres via virksomhetene. I forbindelse med svar på disse rekrutteres også deltakere til individuelle intervju. Gjennomføring av aktiviteter: Forberedende aktiviteter skjer i september, der studien forankres og spørreskjema og intervjuguider utarbeides i dialog med referansegruppe og sendes inn til SIKT for behandling. Materialinnsamling og analyse gjennomføres i oktober og november. Rapport og formidling: Rapportutkast sendes til referansegruppa i desember, revideres og lanseres i januar.

Prosjektleder/forsker

Janne Christine Haugnes Bromseth

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Evaluering av Regnbuefyrtårn
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.01.2024
Status
Under gjennomføring