Flerkulturell ungdomsbølge

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at Ungdomsbølgen har et unikt tilbud for ungdom og av ungdom i nærmiljøet på Mortensrud i Oslo

Bakgrunnen for prosjektet var at Ungdomsbølgen har et unikt tilbud for ungdom og av ungdom i nærmiljøet på Mortensrud i Oslo. Brukergruppen hadde imidlertid ikke speilet andelen ungdom av annen etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn enn norsk selv om befolkningsgrunnlaget i området tilsier at dette er én av Oslos mest sammensatte bydeler.

 

Målet for prosjektet var altså å skape økt forståelse mellom kulturer i nærmiljøet ved å integrere ungdom av innvandrerbakgrunn i Ungdomsbølgens drift. Gjennom økt frivillig innsats for positiv aktivitetsskaping ville en forsøke å hindre fremveksten av rasisme og fremmedfrykt i et område der slike konflikter raskt kunne bli en realitet.

 

Prosjektet ble gjennomført over en 2 ½ års periode med kartlegging og informasjonsarbeid i starten, før en etter hvert fikk med seg ungdommen i planarbeid og gjennomføring av aktiviteter de selv syntes var interessante. Skolene ble betydelige samarbeidsparter ved at man innenfor prosjektet driftet grupper for skoletrøtt ungdom fra målgruppen i prosjektet. Samarbeidet med andre lokale organisasjoner og kommunale instanser var helt avgjørende for både å nå, men også på best mulig måte kunne følge opp målgruppen.

 

Vi vurderer prosjektet som vellykket med tanke på erfaringsgrunnlaget vi har opparbeidet, selv om det er sider ved prosjektet vi skulle ønske hadde kommet lenger. Vi har lært mye om organisasjonsmessige forutsetninger og ringvirkninger av større prosjektdrift. Videre har vi tilegnet oss noen strategier i rekrutteringsarbeid av ungdom med innvandrerbakgrunn, samt hvordan få til en reell kontakt og samarbeid med de brukergruppene vi hadde på Ungdomsbølgen fra før. Vi står fremdeles overfor utfordringer med hensyn til det å få med jentene i lokalmiljøet inn på Ungdomsbølgen. Det gjelder for så vidt både jenter av norsk og annen kulturell bakgrunn.

 

Skolegruppene, som vi så som kjernen av ”Flerkulturell Ungdomsbølge”, videreføres med midler fra Arnes Børne- og Ungdomsfond i København. Vi ser det hensiktsmessig at andre deler av prosjektet videreføres gjennom samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, kommunale innstanser, ungdomsskoler og ved at hoveddriften for aktivitetene nå overføres ungdommen selv, som også var hensikten med prosjektet. Dette er ungdommens eget sted, for og av dem selv!

Prosjektleder/forsker

Henriette Skretteberg

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Flerkulturell ungdomsbølge
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Ungdomsbølgen Mortensrud
Beløp Bevilget
2001: kr 422 000, 2002: kr 434 000, 2003: kr 200 000
Startdato
01.05.2001
Sluttdato
31.07.2003
Status
Avsluttet