Fotterapi – brosjyre og webinar

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som ofte rammer hud og negler på føttene. Også andre hudsykdommer, som atopisk eksem, og også leddsykdommen psoriasisartritt, påvirker føttene. Disse diagnosene kan være svært smertefulle og hemmende, og kan være sterkt invalidiserende for pasienten. Enkelte greier verken å bøye tærne eller å gå. Psoriasis og psoriasisartritt kan gi store smerter og feilstillinger som skaper smerter og skader i bl.a. knær, hofter og rygg. Dette kan føre til sykmelding, passivitet, nedsatt fysisk aktivitet, og andre negative helsekonsekvenser. Det finnes god hjelp å få, hos autoriserte fotterapeuter. Mange kjenner ikke til hvor viktig fothelse er, og hvor mye som faktisk kan gjøre for å forebygge store plager og skader. Men dette behandlingstilbudet er lite kjent, og mange pasienter hører ikke om det fra helsepersonell som lege og spesialist, til tross for at fotterapeuter er autorisert helsepersonell. Dette gjør at mange pasienter ikke oppsøker denne behandlingen og hjelpen, og dermed lever med unødvendig store plager. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Fotterapeutforbundet (FTF) har inngått et samarbeid for å gi mennesker med hudsykdom og psoriasisartritt bedre kunnskap om hvordan fotplager både kan forebygges og behandles.

Aktivitet/tiltak/metode

Målet for denne kampanjen er å sette pasientene i stand til å forebygge skader og plager som er forårsaket av føttene. Målet er å hjelpe pasientene til å sikre god helse, så lenge som mulig. Aktiviteter: 1) Brosjyre med kortfattet og kvalitetsikret informasjon om diagnosene, om behandling hos fotterapeut og tips til ting man kan gjøre hjemme. Det vil lages et nettside knyttet til hudportalen.no med mer informasjon om temaet. Brosjyren er også printbar fra nettside. 2) Det gjennomføres et webinar for å spre informasjonen og kunnskapen videre. Webinaret vil vises via plattformen zoom, og markedsføres i begge forbundenes kanaler. 3) Det gjennomføres en “visste du at..?”-kampanje i sosiale medier, som vil skape nysgjerrighet og lede mottakeren videre til mer informasjon om tematikken. Hovedmålgruppen for prosjektet er pasienter i hele Norge, i alle aldre, med psoriasis, psoriasisartitt, atopisk eksem og andre hudsykdommer på føttene. Evaluering: Det er krevende å evaluere nytten av et informasjonstiltak. Men vi vil etterspørre tilbakemeldinger fra pasienter via et nettskjema som deles i forbindelse med webinaret. Vi vil også innhente tilbakemeldinger fra fotterapeuter som har sett og lest brosjyren. FTF vil etterspørre erfaringer fra medlemmer om de opplever en økt pågang fra disse pasientgruppene. Kampanjens rekkevidde vil monitoreres (likerklikk, treff på nettside, nedlastninger mv.). Utfordringer: Mange fotteraputer har mye faglig informasjon på sine egne sider, dette er et veldig godt utgangspunkt for innholdet i brosjyren. Men det er et behov for å samle denne informasjonen et sted hvor pasientene har lettere tilgang til det. En fysisk informasjonsbrosjyre til utdeling er av mange sett på som “gammeldags”, men er likevel valgt i dette prosjektet, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra både brukere og fotterapeuter som sier at pasientene gjerne ønsker noe de kan ta med seg i hånda.

Antall deltakere

5000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Mange kjenner ikke til det tilbudet, både behandling og forebygging, en fotterapeut kan tilby. Mange kjenner heller ikke til hva man kan gjøre selv for å forebygge plager. Med dette prosjektet vil vi sørge for at en større andel av pasientgruppen blir kjent med det, og dermed oppsøker fotterapeut. Kampanjen vil gjøre målgruppen kjent med tilbudet og fagkompetansen som finnes hos en autorisert fotterapeut, og informasjonsmateriellet vil gi ytterligere informasjon om hva dette består i og også hva man kan gjøre selv hjemme. På denne måten vil vi sette økt fokus på viktigheten av god fothelse. Mange lever med store smerter som kunne vært unngått, eller lindret. Vi vil hjelpe pasientene til å oppnå bedre helse, på både lang og kort sikt, ved å sette dem i stand til å forebygge fremtidige plager. Dette vil igjen bidra til at pasienter kan fungere godt, eller i hvert fall bedre, i hverdagen og rett og slett klare å gjøre hverdagslige gjøremål som å gå opp en trapp, eller dra på butikken. Dette handler om å gi pasientene bedre kunnskap om behandlingstilbud og muligheter som finnes, men også å sette dem i stand til å best mulig ta vare på seg selv. Det handler om å kunne leve best mulig, og lengst mulig med de sykdommene og plagene den enkelte har. Vi vet også at mange i pasientgruppen opplever mye skam og engstelse for at andre skal synes er stygge og ekle føtter. Enkelte forteller også om ubehagelige opplevelser i forbindelse med fotpleie og andre mer kosmetiske tilbud. Hos en fotterapeut vil pasientene treffe kompetent og autorisert helsepersonell, som møter dem med respekt, forståelse og kunnskap om diagnosen. Skammen kan legges vekk, og pasienten kan få god hjelp, som både lindrer plager og bidrar til bedre bevegelighet, mindre smerter og bedre allmenntilstand.

Plan for gjennomføring

Oppstartsmøte juni 2023, for å legge en detaljert fremdriftsplan. Prosjektleder har ansvaret for å holde fremdriften i gang, og å justere ved behov. På oppstartsmøtet vil rammen for innholdet i brosjyren avklares. Ansvaret for å utarbeide innhold til brosjyren vil fordeles på prosjektgruppens deltakere, med frist juli 2023. Prosjektleder har ansvaret for å sy sammen innholdet, samt sørge for kvalitetssikring internt i prosjektgruppen, samt eksternt. Prosjektleder har også ansvaret for design, i samarbeid med trykkeri. Brosjyren skal være ferdigstilt og sendt til trykk medio-september. Brosjyren lanseres på FTFs årlige konferanse i sept 2023. Parallelt med arbeidet med brosjyre planlegges kampanjen. Prosjektgruppen vil i fellesskap utarbeide “Visste du at..”-setninger på bakgrunn av den informasjonen som formidles i brosjyren. Det skal utarbeides kampanjemateriell, med bistand fra grafisk designer Unn Bjørge. Det skal utarbeides bilder og animasjoner med budskapet inkorporert. Et første utkast på kampanjemateriell vil presenteres for brukergruppen i nov 2023. Kampanjemateriell ferdigstilles jan 2024, og sendes over til Digital Opptur. Digital Opptur klargjør annonser, og lager en kampanjeplan i samråd med prosjektleder som presenteres for prosjektgruppen. Oppstart selve kampanjen settes til feb 24. Under kampanjeperioden vil prosjektgruppen følge opp kampanjen med fokus på temaet i nyhetssaker og i medlemsbladene. I tillegg vil det jobbes aktivt med å skape lokal aktivitet i PEFs lokallag knyttet til kampanjen, f.eks medlemsmøter med foredrag fra fotterapeut. Etter endt kampanjeperiode vil det bli en grundig evaluering i samarbeid med Digital Opptur, som vil bidra med tall på kampanjens rekkevidde, likerklikk, nedlastninger m.v. Dette vil inngå i evaluering.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fotterapi – brosjyre og webinar
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 155 000, 2024: kr 195 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomføring