Gatejuristen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer, og arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Gatejuristens årsrapporter gir mer informasjon om virksomheten og er lagt ut på våre hjemmesider, www.gatejuristen.no. Stiftelsen Helse og Rehabilitering har gitt støtte til tre prosjekter, gjennomført av Gatejuristen, som alle har som formål å bidra til økt velferd for målgruppen. Prosjektene er kalt dokumentasjonsprosjektet, pasientrettighetsprosjektet og starthjelpsprosjektet.

 

Starthjelpsprosjektet har hatt som formål å gi veiledning til andre om hvordan gratis oppsøkende rettshjelpsvirksomhet med frivillige jurister etableres, organiseres og drives. Allerede fra oppstarten av Gatejuristen prøvde man å være bevisst på at det en gjorde skulle kunne ha overføringsverdi til andre. Det ble derfor viktig å utarbeide skriftlig materiale, og en Starthjelpspakke som inneholder en Starthjelpsveileder og mer enn 50 tilknyttede dokumenter som beskriver ulike sider av virksomheten er utviklet. Prosjektet har med andre ord bidratt til å effektivisere og forenkle oppstart av virksomhet etter Gatejuristens modell. Prosjektet viser både hva man må eller bør gjøre og hvilke fallgruver som finnes. Det er et mål å overføre de erfaringene som er gjort i Gatejuristen til andre, og tilrettelegge og forenkle etableringen av tilsvarende tiltak andre steder. Gatejuristens modell kan også brukes på rettshjelp til andre målgrupper, f.eks. folk i institusjoner og folk med særlig behov for helse- og rehabiliteringstjenester – og ikke bare for folk med rusproblemer.

 

Gatejuristen driver sin virksomhet i Oslo. Gjennom å bidra til etableringen av tilsvarende virksomheter andre steder i Norge oppnås samlet sett en betydelig effekt.

 

Gatejuristen i Tromsø gjennomførte sitt første saksmottak den 2. oktober 2008. Gatejuristen Tromsø benyttet Starthjelpspakka og har også bidratt med nyttige innspill til å videreutvikle denne. Det planlegges også oppstart av virksomhet etter Gatejuristen sin modell i flere andre byer – Kristiansand, Bergen og Hamar – alle disse stedene vil benytte Starthjelpspakka. Dette innebærer at dokumentene som er utviklet i prosjektet kommer mange til gode – og at positive effekter av prosjektet vil åpenbare seg i mange år fremover.

 

Vi har hentet kunnskap og inspirasjon til Starthjelpsprosjeketet bl.a. hos Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon og Gadejuristen i København. Særlig har Juss-Buss, på grunn av sin lange erfaring og dyktige medarbeidere vært en viktig bidragsyter mht. kunnskap.

 

De viktigste resultatene av Starthjelpsprosjektet er følgende:

·        Dokument som gir veiledning for andre som vil starte opp, Starthjelpsveilederen.

·        Medarbeiderhåndboka, samt omkring 50 andre vedlegg til veilederen.

·        Alle dokumentene er publisert på Internett, og er tilgjengelig for de som har brukernavn og passord.

·        At det fra flere hold er gitt økonomisk støtte til virksomheter som er i oppstartsfasen.

·        Prosjektet har bidratt til oppstart av Gatejuristen Tromsø, og Gatejuristen har bistått i søknads- og møteprosessen for oppstart av Gatejurister i Bergen, Kristiansand og på Hamar som nå alle har fått bevilgninger fra Justis- og Politidepartementet.

·        At det er etablert en hospiteringsordning i Gatejuristen.

·        At et nettverk av gatejurister er under utvikling i Norge.

 


Formålet med dokumentasjonsprosjektet har vært å samle inn, systematisere og gjøre tilgjengelig informasjon om folk med rusproblemer sin helse- og sosialrettslige situasjon. Ett av målene har vært å kartlegge hvordan rettsreglene og praktiseringen av rettsreglene virker i forhold til personer med rusproblemer. Et annet mål har vært å undersøke i hvor stor grad de har behov for den rettshjelpen Gatejuristen gir.

 

I prosjektet er det skrevet og trykket en rapport på vel 100 sider som gjelder erfaringene fra de sakene Gatejuristen behandlet fra oppstarten i januar 2005 og ut året 2007. Rapporten er basert på saker som gjelder områdene; individuell plan, helsehjelp, medvirkning, samtykke, informasjon og journalinnsyn, avrusning, LAR, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, rett til bolig, tannhelse og økonomisk sosialhjelp.

 

De viktigste resultatene av prosjektet er rapporten om de rettslige problemene våre klienter opplever, og om behovet for endringer i regelverk og praksis. I tillegg er det utarbeidet to årsrapporter[1], for 2006 og 2007 som tar for seg statistiske data om sakene.

 

Dokumentasjonsrapporten vil bli overlevert beslutningstagere og andre som har nytte av funnene og analysene. Prosjektrapporten er også gjort tilgjengelig på Gatejuristens internettsider. Analysene og vurderingene i rapporten har åpnet opp for at beslutningstagere får et bedre beslutningsgrunnlag når de skal vedta løsninger på utfordringer for folk med rusproblemer. Rapporten er også et viktig grunnlag for Gatejuristens eget rettspolitiske arbeid.

 

Pasientrettighetsprosjektet bidro til at reglene om pasientrettigheter i langt større grad kom folk med rusproblemer til gode, gjennom å gi god informasjon om de mest sentrale rettighetene. Mer konkret er det lagd informasjonsbrosjyrer, informasjonskort, foredrag og en håndbok om sentrale helse- og sosialrettigheter. Til sammen har dette materialet et omfang på ca. 300 sider.

 

Håndboka inneholder de åtte temaene i pasientrettighetsprosjektet, samt enkelte andre temaer. De åtte juridiske temaene er retten til; individuell plan, helsehjelp, legemiddelassistert rehabilitering, avrusing, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, bolig/bosted, tannhelse, samt medvirkning, samtykke, informasjon og journalinnsyn. Den gir en innføring og oversikt over temaene, samtidig som den viser videre til de rettskildene som gjelder. Håndboka gir i utgangspunktet frivillige og ansatte i Gatejuristen veiledning. I fremtiden skal den også bli gjort tilgjengelig for andre som arbeider i forhold til Gatejuristens målgruppe. I tillegg er det lagd foredragspakker som for hvert av de åtte temaene inneholder korte foredrag rettet mot personer i målgruppa, lange foredrag rettet mot ansatte i helse- og sosialtjenesten og en veiledning til de medarbeiderne som skal holde foredragene. Foredragene har også blitt holdt en rekke ganger, både for folk i Gatejuristens målgruppe og andre som er i kontakt med personer i målgruppa. Informasjonsbrosjyrene og informasjonskortene gir folk med rusproblemer kortfattet oversiktsinformasjon om de ulike rettighetene og hvordan de kan gå fram for å få oppfylt rettighetene sine. Disse har blitt distribuert til væresteder, direkte på gata, rusmiddeletatens institusjoner, akuttovernattingsinstitusjoner og en rekke andre steder hvor Gatejuristens målgruppe oppholder seg.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

·        Håndbok, ”Gatejuristhåndboka – juridisk veiledning i helse- og sosialrett til internt bruk i Gatejuristen

·        Informasjonsfoldere, 8 stk som er rettet mot temaområdene i håndboka

·        Rapport, ”Dokumentasjonsrapporten – folk med rusproblemer og deres rettshjelpsbehov på helse- og sosialrettens område

·        Veileder, ”Starthjelp – Gatejuristens veileder for oppsøkende, gratis rettshjelpsvirksomhet

·        Medarbeiderhåndbok, ”Håndbok for frivillige i Gatejuristen”


[1] Kan leses på Gatejuristens nettsider: http://www.bymisjon.no/templates/Page____18403.aspx.

Prosjektleder/forsker

Jonas Landstad Fjeldheim

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Gatejuristen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2006: kr 700 000, 2007: kr 903 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet