Nasjonal Brobyggersamling

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi merker økt pågang fra enkeltpersoner og barneverntjenester som ønsker støtte og veiledning til å minimere og forebygge konflikter i forbindelse med fosterhjemsplasseringer. Vi vil gi foreldre og fosterforeldre, som har klart å etablere et godt samarbeid, et kompetanseløft i brobyggerrollen. Gjennom den nasjonale brobyggersamlingen vil vi samle og dokumenterer brukerkunnskap om hva som fremmer, og hva som hemmer, et godt samarbeid i fosteromsorgen. Denne kunnskapen vil brukes i en større kartlegging og funnene vil gjøres tilgjengelig for norsk barnevern.

Målsetting for prosjektet

1) Gi foreldre og fosterforeldre et kompetanseløft i brobyggerrollen 2) Identifisere og dokumentere suksesskriterier for godt samarbeid i fosterhjemomsorgen

Målgruppe

Foreldre med barn i fosterhjem og fosterforeldre som opplever at de har en god samarbeidsrelasjon er aktivitetens målgruppe. Vi kaller dem brobyggerpar.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Hovedaktiviteten er en nasjonal brobyggersamling for foreldre og fosterforeldre som vil gi dem anledning til å dele sine brukererfaringer og oppnå gjensidig læring av hverandre. Vi vil gi deltakerne et kompetanseløft i brobyggerrollen og hvordan de kan bruke egenerfaringer i kurs- og foredragsvirksomhet. Vi vil også samle brukererfaringer om hvilke forhold som fremmer et godt samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Funnene fra denne kartleggingen vil publiseres og distribueres digitalt.

Fremdriftsplan for prosjektet

01/2021 – 08/2021 Utarbeide faglig innhold og identifiserer eksterne kartleggingsarbeid 09/2021 – 09/2021 Gjennomføring av nasjonal brobyggersamling 10/2021 – 02/2022 Oppfølging av funn fra samlingen. Klargjøring av brukerkartlegging blant medlemmer 03/2022 – 03/2022 Gjennomføre kartlegging blant øvrige medlemmer 04/2022 – 04/2022 Samle data fra kartlegging og evaluering 05/2022 – 06/2022 Digitalisering av funn 06/2022 – 09/2022 Sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet var Brobyggerprogrammet RAUSHET som har som mål å bidra til økt samarbeide mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenestene – til barnets beste. Programmet har hatt fokus på å skape endrede holdninger knyttet til samarbeid, og motivere og inspirere flere til samarbeide. Prosjektet «Nasjonal brobyggersamling” hadde foreldre og fosterforeldre med etablert godt samarbeid som målgruppe. Målet med prosjektet var å gi disse et kompetanseløft som brobyggere samt indentifisere og dokumenter suksesskriterier for godt samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Dette skulle gjøres med brobyggersamling (kurs) med undervisning og erfaringsutveksling, samt kartlegging/intervju som metode.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målene ble i høy grad nådd. Gjennomført 2 nasjonale brobyggersamlinger i prosjektperioden, som ble utvidet. Samlet hadde vi 44 (39 unike) foreldre og fosterforeldre fra ulike deler av landet. Evalueringen etter samlingene viser høy måloppnåelse for personlig utbytte fra begge samlingene. I tillegg til at hver enkelt bidro med svært viktige innspill om suksesskriterier. Brobyggerne ble styrket i sin rolle og flertallet av har bidratt videre med sin erfaringer og historier med foredrag, kurs og andre aktiviteter som er gjennomført med svært gode evalueringer fra tilhørere ved presentasjoner, kurs og foredrag. Erfaringene, kunnskapen og suksesskriteriene om betydningen av økt samarbeid i fosterhjemsomsorgen som prosjektet har bidratt til er digitalt distribuert via Norsk Fosterhjemsforenings hjemmesider og nyhetsbrev, sosiale medier og i tidsskriftet Fosterhjemskontakt. Resultatene er formidlet i foreningens debattdeltakelse, foredragsvirksomhet og i møter med myndigheter på fagfeltet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

44

Prosjektgjennomføring/Metode

Brobyggersamlinger ble gjennomført september 2021 og april 2023, etter rekrutteringsprosess samtaler med brobyggere i forkant av samlingene. I samlingene ble det gitt inspriasjonspresentasjoner og vist filmer fra Inspirasjon til Raushet (DAMprosjekt). Alle ble satt inn i Raushetsverdiene til programmet. Det ble utført metodisk målrettet arbeid for deltagerne i mindre i grupper, med fokus på den enkeltes historie og hvordan denne kan formidles til andre. Det ble lagt vekt på ivaretakelse av individuell og felles prosess. Prosjektet har sammenfattet deltakernes arbeid og resultater, som også omfattet hva deltagerne mente var suksesskriteriene for å etablere godt samarbeid. Kartlegging av samarbeid blant øvrige medlemmer i Norsk fosterhjemsforening ble tatt inn som en del av spørsmålene i årlig fosterhjemsundersøkelse. Det ble utarbeidet 2 Intervjumaler for kartlegging av den enkelte forelder eller fosterforelder. Intervjuer ble fortatt av prosjektmedarbeider med den enkelte brobygger. Intervjuene gav god innsikt i den enkeltes historie og erfaringer på hva som fremmer samarbeid. Intervjuene bidro også til å legge grunnlag for fremtidige presentasjoner av de unike historiene.

Resultater og resultatvurdering

I prosjektperioden har vi rekruttert og lært opp brobyggere. Prosjektet har resultert i samhold mellom brobyggere fra hele landet. Brobyggerne er styrket i sin formidlingsevne for et enhetlig budskap om samarbeide i fosterhjemsomsorgen. Tilbakemeldingene fra brobyggerne om hva som virker, vurderes som sentralt for å lykkes i utviklingen av økt samarbeide i fosterhjemsomsorgen. Prosjektet har bidratt betydelig til at Brobyggerprogrammet kan formidle historier om godt samarbeid, med trygge brobyggere til interessenter over hele landet. De sentrale tilbakemeldingene på nøkkelen til godt samarbeid, finner vi igjen i Raushetsverdiene. En brobygger må kunne formidle historier om godt samarbeid, men trenger ikke være enig i selve omsorgsovertakelsesspørsmålet. Historiene fra prosjektet er unike, men det de har til felles er der man finner ut av et felles ønske om å vise raushet for hverandre legger man grunnlaget for et samarbeid og en tillit som kommer barnet til gode.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har resultert i viktig opplæring og erfaring for brobyggere, som trygge formidlere av Raushetsverdiene i Brobyggerprogrammet. Brobyggerprogrammet er blitt kjent i fagfeltet og etterspørres jevnlig av aktørene som metode for å bidra til økt samarbeid. Erfaringene fra brobyggerne etterspørres også i utvikling av fagfeltet med et stadig økt fokus på barnevernets evne og mulighet til å ivareta ta krav om oppfølging av kontakten mellom barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse. Erfaringen fra prosjektet videreføres gjennom digitale ressurser og opptredener i andre prosjekter

Prosjektleder

Yngve Brakstad Cappelen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Nasjonal Brobyggersamling
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 609 000, 2022: kr 355 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
15.06.2023
Status
Avsluttet