På vei til jobb

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Foreningen voksne med medfødt hjertefeil (VMH) ble stiftet i 2010. VMH er en interesseorganisasjon for alle som har overlevd sin medfødte hjertefeil og nådd voksen alder (over 18 år). Det fødes 500-600 barn med hjertefeil i Norge hvert år. Mer enn 90 % av dem når voksen alder. Det er rundt 9000 hjertebarn og unge under 18 år i Norge, og mer enn dobbelt så mange over 18 år. Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjertesyke barn og unge, deres familier og familier som har mistet sitt hjertesyke barn. I april 2010 sto FFHB bak stiftelsen av VMH. Voksne med medfødt hjertefeil er en ny og raskt voksende pasientgruppe som man relativt sett har liten kunnskap om. Det skyldes at tidligere generasjoner ikke vokste opp og ble voksne samfunnsborgere som i dag. Det er mange utfordringer knyttet til det å leve med en kronisk hjertefeil som mange opplever å være alene om. Hjertesykdommen kan, av så vel reelle som av opplevde årsaker, begrense mulighet til å velge utdanning, fritidsaktiviteter og yrke. Etter å ha overlevd barndom og ungdomstid med en medfødt hjertefeil, blir de fra omgivelsene gjerne betraktet som friske. Mange opplever det også slik selv, i alle fall i de fleste sammenhenger. Likevel er de ikke helt som andre. De har utfordringer og problemer ingen i deres nærmeste omgivelser strever med, og mange av dem opplever å være alene om disse problemene. Denne store gruppen skal velge utdannelse og komme seg ut i arbeidslivet. Vi vet at mange sliter med ulike grader av angst knyttet til hjerteproblemene sine. En stor andel sliter med fysiske plager som hemmer dem i hverdagen. Mange oppdager at de ikke har kapasitet til å arbeide i full stilling, og noen finner også ut etter kort tid at de har valgt et yrke som ikke lar seg kombinere med hjertefeilen. Særlig blant guttene er det mange som ikke er i vanlig arbeid, og som er blitt uføretrygdet i ung alder.
2. Målsetting: Bidra til å bevisstgjøre voksne med medfødt hjertefeil i forhold til valg av studier og karriere. Ved å bidra med Podiums og vår kunnskap ønsker vi å gjøre denne gruppen bedre rustet til å møte arbeidslivet og til å ta de rette valgene i denne sammenhengen. Det er viktig både for den enkeltes selvfølelse og for samfunnet generelt at man er i en jobb hvor man fungerer og trives. Ved å sette fokus på bevisstgjøring rundt egne egenskaper, “hva liker jeg og hva kan jeg”, kan man lettere velge riktig når det gjelder yrke. Hvis flere får hjelp til å velge noe de mestrer, hindrer vi at de faller utenfor arbeidslivet og ender opp som uføretrygdede i ung alder.
3. Målgruppe: Målgruppen er unge voksne i alderen 18-25 år med medfødt hjertefeil som enten er i ferd med å utdanne seg og gjøre valg i forhold til framtidig yrkesliv eller som er i jobb, men trenger veiledning rundt de valg som er gjort som skal gjøres fram i tid.
4. Gjennomføring: I løpet av 2013 vil vi gjennomføre fem kurs, fordelt på ett i hver region. Hvert kurs vil gå over to dager. Det vil være inntil 15 deltakere på hvert kurs. Podium er fagansvarlig for innholdet som blant annet vil være kartlegging av hver enkelts interesser og kompetanse, gjennomføring av JTI og utarbeidelse av egen handlingsplan.
5. Betydning: Vi vet alle hvor viktig det er for selvfølelsen å være i jobb og kunne bidra i samfunnet som alle andre. Med denne typen kurs for voksne med medfødt hjertefeil vil vi kunne hjelpe flere av dem til å lykkes i yrkeslivet og dermed gi dem et meningsfylt liv.
Det er mye snakk om den stadig økende andelen av unge uføre i Norge. Målgruppen her er i fare for å havne i den statistikken, men med hjelp og veiledning tidlig i yrkeslivet kan mange unngå nettopp det, og istedenfor å bli en utgiftspost for samfunnet kan de isteden bidra på lik linje med resten av befolkningen.
6. Framdriftsplan. Det skal gjennomføres fem kurs, et i hver landsdel, i løpet av 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport På vei til jobb.pdf

Prosjektleder/forsker

Torunn Fjær-Haugvik

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
På vei til jobb
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Org.ledd
Podium
Beløp Bevilget
2013: kr 484 000
Startdato
01.02.2013
Sluttdato
01.02.2014
Status
Avsluttet