Palliativ enhet og team

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt lindrende enhet ønsker å bedre tilbudet for alvorlig kreftsyke pasienter i Telemark

Prosjekt lindrende enhet ønsker å bedre tilbudet for alvorlig kreftsyke pasienter i Telemark.  Vi vet gjennom undersøkelser at flertallet av kreftpasienter har symptomer og plager i forløpet av sin kreftsykdom, og at dette øker frem mot livets avslutning. Kunnskapen om lindrende (palliativ) behandling gjør at vi i dag kan lindre slike plager. Vi ser i dag store mangler i organiseringen av palliative tjenester ved sykehusene. Dette gjør at kreftpasienter har for mye plager i løpet av sin sykdomsfase, opplever flere sykehusinnleggelser enn nødvendig og tilbringer mye av sin dyrebare tid mot slutten av livet på en sykehusavdeling.

Politiske dokumenter har prioritert den lindrende kreftbehandlingen og anbefaler å etablere egne behandlingsteam for lindrende (palliativ) behandling ved sentralsykehus. Det er pr i dag ingen slike egne palliative behandlingstilbud ved sentralsykehus i Norge.

 

Filosofien bak prosjekt lindrende enhet er å gi flere pasienter god symptomlindring og å legge forholdene til rette for at pasienter kan være mest mulig hjemme i livets siste fase.

 

I Prosjekt lindrende enhet ønsker vi å etablere

1.      et ambulant palliativt team med sykepleier og lege,

2.      etablere en palliativ enhet med 2-4 senger,

3.      etablere samarbeidsordninger mellom sykehus og primærhelsetjenesten og

4.      drive systematisk fagutvikling i palliativ medisin.

 

Palliativt team skal bistå behandlingen for uhelbredelig syke kreftpasienter ved sykehusets avdelinger. Teamet skal følge opp disse pasientene etter at de er utskrevet i nært samarbeid med pasientens allmennlege og hjemmesykepleie. Teamet er tverrfaglig sammensatt med sosionom, fysioterapeut og prest.

 

Sengeenheten skal brukes til pasienter som har spesielt vanskelige smerter og symptomer. Innleggelsen skal være kortvarig og målrettet.

 

Pasientens allmennlege er etter vår mening sentral i nettverket rundt pasienten hjemme, derfor er utvikling av samarbeidsordninger med primærhelsetjenesten en viktig målsetning, samt fagutvikling for å øke kompetansen i alle ledd i behandlingskjeden.

 

Prosjektperioden varer ut år 2002. Etter prosjektavslutning er målsetningen å etablere forsøksordningen som et fast tilbud.

Prosjektleder/forsker

Ørnulf Paulsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Palliativ enhet og team
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Telemark Sentralsykehus
Beløp Bevilget
2000: kr 500 000
Startdato
15.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet