Pårørendes situasjon ved arrestasjon og varetekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

FFP har jobbet for pårørende til innsatte siden 1992. Familie og andre nære forteller ofte at tiden under arrestasjon og varetektsfengsling er den verste – preget av sjokk og uforutsigbarhet. En del har også vært til stede under pågripelsen, for noen har det vært en svært dramatisk opplevelse – ikke minst for barn. En ny undersøkelse viser at politiets måte å møte de pårørende på hadde stor innvirkning på deres helse (Lauritzen, 2020). FFP har et klart inntrykk av at det er stor variasjon i hvordan politiet møter og ivaretar pårørende under arrestasjon, og at felles rutiner antakelig mangler

Målsetting for prosjektet

Forebyggende helsearbeid Kartlegge/øke kunnskap om politiets rutiner og pårørendes opplevelser og slik påvirke politiets rutiner ved pågripelse og varetekt Økt kunnskap i politiet om FFP slik at de kan formidle info om FFP Økt kunnskap i FFP om politiets rutiner. Benyttes som info. til pårørende

Målgruppe

Pårørende av pågrepne og varetektsfengslede.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres av FFP i samarbeid med Sosiologisk Poliklinikk AS, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU. Gjennom del 1 undersøkelse av erfaringer, skal prosjektet skaffe til veie og systematisere kunnskap om hvordan arrestasjon og varetektstiden påvirker nettverket rundt den pågrepne, og hvordan opplevelsene påvirker de pårørende helse og livskvalitet. Både politi og pårørende skal intervjues. FFP rekrutterer informanter fra brukere og gjennom vårt samarbeid med politiet. I del 2 formidling og informasjonsarbeid, vil den nye kunnskapen om opplevelser ved pågripelse og påvirkning av helse benyttes til å utvikle informasjonsmateriell som kan bidra til å påvirke politiets fremferd og informasjonsrutiner ved pågripelse. Barnas situasjon skal spesielt vektlegges. Tiltaket skal også resultere i bedre informasjon til pårørende på et tidlig tidspunkt, blant annet gjennom utviklingen av en App, som fører til viktig informasjon under pågripelse /varetekt. Appen skal formidles til pårørende av politiet. Dette kan bidra til at de pårørende kan motta støtte i den mest sårbare fasen ved pågripelse og varetekt. I prosjektet vil FFP påvirke og øke kunnskap om politiets rutiner, som vil benyttes i vårt informasjonsarbeid.

Fremdriftsplan for prosjektet

År1 Samle kunnskap om regelverk, rutiner og politiets kunnskapsgrunnlag. Kartlegge pårørendes erfaringer med pågripelse/varetekt. Samarbeids- og info.møter FFP/ politiet, vurdere utviklingsbehov, økt faglig kunnskap osv År 2 Videreutvikle FFPs informasjonmateriell og utvikle App som skal formidles av politiet til pårørende ved pågripelse og varetekt Jevnlige informasjons- og temamøter for og av politiet/FFP/Sos.pol. Temakveld(er) for pårørende

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmål var forebygging og bedring av helse og livskvalitet for pårørende til arresterte og varetektsfengslede. Pårørende forteller ofte at tiden under arrestasjon og varetekt er den verste – preget av sjokk og uforutsigbarhet. Mangel på informasjon og kontakt framheves som tung og en stor belastning. Hovedmålet skulle oppnås gjennom delmålene: – Kartlegging og deling av kunnskap om pårørendes behov ved arrestasjon og varetekt – Skaffe kunnskap om politiets kunnskapsgrunnlag om pårørendes behov v arrestasjon/varetekt – å utvikle kunnskapsbaserte rutiner rettet mot pårørende ved arrestasjon og varetekt som er felles for politiansatte – å etablere et fast samarbeid mellom FFP og politiet med hensikt å holde fokus på pårørendes situasjon ved pågripelse og varetektsfengsling – med grunnlag i funn fra undersøkelsen å videreutvikle FFPs informasjon til pårørende på området arrestasjon og varetekt. Dette vil være informasjon på hjemmeside, i materiell og i våre samtaler med pårørende

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har ikke hatt anledning til å vurdere måloppnåelse relatert til hovedmålet, å forebygge og bedre pårørendes helse og livskvalitet, så tidlig etter avslutningen av dette prosjektet. Men måloppnåelse kan vurderes ved å se hovedmål og delmålene i sammenheng. Samtaler med pårørende i fremtiden om opplevelser ved arrestasjon og varetekt vil kunne gi gode indikatorer på endringer i politiets rutiner og hvordan dette påvirket dem. Delmålene er nådd gjennom en grundig forskningsundersøkelse -og rapport som kartlegger og presenterer funn når det gjelder pårørendes og politiets opplevelse av arrestasjon og varetekt, en gjennomgang av og viktige funn om politiets kunnskapsgrunnlag ved et litteratursøk av politiutdanningen, dialog med politiet om rutiner ved arrestasjon og en videreutvikling av FFPs informasjon på egen hjemmeside er gjennomført.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

FFPs samarbeidspartnere i prosjektet har vært Trøndelag politidistrikt og Sosiologisk Poliklinikk AS (SP). Første prosjektår bestod i all hovedsak av at SP gjennomførte en kvalitativ spørreundersøkelse med påfølgende forskningsrapport på grunnlag av intervjuer av ti pårørende og syv politibetjenter. SP gjennomførte også et litteratursøk av pensum på politihøgskolen for å se om pårørende er en del av pensum. SP har presentert sine funn på FFPs 30-års jubileumskonferanse. Trøndelag politidistrikt var delaktig i planlegging av innholdet i prosjektet, rekruttering av politiinformanter, mottaker av status for fremdrift samt deltaker på samarbeids, informasjons- og statusmøter. FFP har presentert forskningsfunnene i 12 foredrag over hele landet, skrevet en høringsuttalelse om Politiets bruk av maktmidler, vi formidler daglig ny kunnskap fra prosjektet til pårørende og hjelpeapparatet, samt at det er laget en presentasjon på grunnlag funnene kalt Arrestasjon og varetekt. Denne ligger på FFPs hjemmeside.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet gir kunnskap om hvordan politiets lave oppmerksomhet på pårørende ved arrestasjon og varetekt kan få alvorlige konsekvenser. Mange pårørende opplever situasjonen som en krise, og brutale og dramatiske arrestasjoner fører til frykt for politiet, traumer (spesielt for barn) og krisereaksjoner. Lavt pårørendefokus gjør at de ikke får noen informasjon om generelle prosedyrer eller om hjelpeinstanser. Dette kan forklares med at pårørende ikke er et tema i politiutdanningen og manglende forskning på feltet Rapporten beskriver den manglende oppmerksomheten rettet mot pårørende som et «strukturelt hull»; en mangel i strukturen for å ivareta pårørende, med et potensial til forbedringer FFP har hatt et godt samarbeid med politiet i prosjektperioden, noe som bidrar til et godt grunnlag for videre samarbeid. SP har gjennomført en kvalitetsmessig god forskning og bidratt til at FFP har økt vår kunnskap på dette området. Dette er nyttig i vårt arbeid med pårørende og samarbeidspartnere

Oppsummering og videre planer

FFP vurderer at vi har god grad av måloppnåelse i prosjektet. Vi er fornøyde med størrelsen på forskningsundersøkelsen, at tidligere kunnskap er bekreftet samt at det har kommet fram viktig ny informasjon som vil komme pårørende til gode Resultater fra prosjektet blir brukt i samarbeid med politiet og i alt relevant formidlingsarbeid fremover. FFP vil jobbe for bedre rettigheter for voksne og barn som pårørende ved arrestasjon og varetekt. Dette for å forbygge traumatiserende hendelser og dårlig helse og livskvalitet. FFPs forslag til endringer i politiets arbeid står i sluttrapporten

Prosjektleder

Nina Morseth Lauritzen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Pårørendes situasjon ved arrestasjon og varetekt
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2021: kr 417 000, 2022: kr 231 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
30.07.2023
Status
Avsluttet