PustDegBedre- et digitalt verktøy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Behandling for slimmobilisering hos fysioterapeut ved innleggelse er tidsbegrenset og informasjon er krevende å ta inn. Etterlevelse av tiltak svekkes, og behandling har lite kontinuitet. Fysioterapeut i 1. linjetjeneste har få lungesyke i behandling, og erfaring med lungefysioterapi som fagområde begrenses. Felles for fysioterapeuter i 1. og 2. linjen er behovet for et pedagogisk verktøy som forenkler/strukturerer informasjonsformidling til, og behandling av, lungesyke. Produktet vil ivareta pasient og støtte behandler, ved å tilpasse nødvendig informasjon/behandlingsplaner til dagens behov.

Målsetting for prosjektet

Gi lungesyke og fysioterapeuter økt kunnskap/ innsikt i hvordan lindre symptomer som slimplager og åndenød. Gjennom økt kunnskap styrkes lungesykes egenomsorg, og derav deres evne til å mestre symptom tilknyttet lungesykdommen. Ved å tilrettelegge for økt kontroll i eget liv, fremmes livskvalitet.

Målgruppe

Voksne lungesyke som strever med slimplager og/eller tungpust/følelse av åndenød. Kan være forbigående lungesykdommer, men først og fremst rettet mot kronikere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Et avsluttet forprosjekt resulterer våren 2019 i en prototype 1.0 av en digital løsning med begrenset innhoId og funksjonalitet. I hovedprosjektet det nå søkes støtte til utvikles prototype 1.0 til et fullverdig behandlingsverktøy. Verktøyet komplementeres med flere funksjoner og behandlingstiltak for å lage en forbedret versjon. På den måten vil løsningen nå kunne individtilpasses den enkelte pasients behov. Det skjer i tett samarbeid mellom prosjektets team og teknologileverandør. I neste fase, piloteringen, skal løsningen testes av pasienter og fysioterapeuter. Etter tilbakemeldinger innhentet i piloteringsfasen vil verktøyet modifiseres i henhold til pasienters og behandleres behov. LHL vil lansere verktøyet i forbindelse med KOLS-kampanjen (november 2020). Verktøyet vil deles på andre relevante nettsider. Sosiale medier vil også brukes som markedsføringskanal. Prosjektleder vil oppsøke fysiske møteplasser (konferanser, kurs osv.) for å gjøre løsningen kjent for brukerne. Etter å ha utviklet, pilotert, modifisert og implementert løsningen, skal sluttrapporten ferdigstilles. I prosjektperiodens sluttfase vil en systematisk innhente data som som skal danne grunnlaget for en sluttrapport i henhold til Extrastiftelsens krav.

Fremdriftsplan for prosjektet

• September 2019 – desember 2019: Utvikling av verktøyet • Januar 2020 – juni 2020: Pilotering av verktøyet • Juli 2020- oktober 2020: Modifisering av verktøyet • November 2020 – juni 2021: Implementering av verktøyet • Juni 2021: Innhenting av data og ferdigstilling av sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Kroniske lungesykdommer har overlappende symptombilde med kronisk tungpust, hoste, slim og akutte forverringer som fellestrekk. Mange lungesyke plages med mye slim, og det er forbundet med risiko for infeksjoner, som igjen er en viktig faktor for sykdomsprogresjon. Det viktigste for både enkeltindividet og samfunnet, er å redusere forverringer og infeksjoner hos pasientgruppen. Dette kan bl.a. gjøres ved å forebygge sekretstagnasjon gjennom økt egenmestring. Hovedmålet har vært å gi lungesyke og fysioterapeuter bedre innsikt i hvordan fjerne sekret effektivt og skånsomt og dempe åndenød. Gjennom økt kunnskap styrkes lungesykes egenomsorg, og derav evnen til å mestre symptomer tilknyttet lungesykdommen. Ved å tilrettelegge for økt kontroll i eget liv og styrke egenbehandlingen, kan infeksjonsfare reduseres og livskvalitet fremmes. Ved å øke kompetansen hos fysioterapeuter, vil de ha bedre forutsetning for å veilede, strukturere og følge opp pasienter i behandling på en god måte.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Svar fra spørreskjema viser at mål om 70 % tilfredshet blant fysioterapeuter og lungesyke ble nådd med god margin. I undersøkelsen svarte 71 deltakere (29 var fysioterapeuter/ 42 lungesyke). Tilfredshet blant lungesyke var 85 % og hele 87 % av fysioterapeutene var fornøyd med PustDegBedre (PDB). Vi gjennomførte tre fokusgruppeintervju med ti pasienter ved LHL og Helse Førde. Oppsummert viser intervjuene at når pasientene bruker PDB gir det mer innsikt i egen sykdom, bedre etterlevelse av pusteteknikker, trygghet i hverdagen og mindre medisinbruk. Dette er i tråd med ønsket nytteverdi i søknaden. Det var forventet at 300 brukere ville benytte seg av utarbeidet materiell tilknyttet nettsiden pustdegbedre.no. Ved prosjektslutt hadde denne hatt 3538 besøkende. Målet var 5000 nedlastinger i prosjektperioden. PDB ble lastet ned 2500 ganger. At målet ikke ble nådd kan skyldes flere faktorer, bl.a begrenset mulighet for bredding under pandemien og midlertidig avpublisering grunnet oppdatering

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2500

Prosjektgjennomføring/Metode

Et forprosjekt i 2018/2019 resulterte i en prototype på et digitalt verktøy som skulle imøtekomme målsettingen. Med midlene fra Stiftelsen Dam ble en publiserbar versjon av PDB – appen utviklet, basert på prototypen fra forprosjektet. Dette ble gjort gjennom flere iterasjoner hvor testing og tilbakemelding fra brukere dannet grunnlag for videre utvikling. PDB ligger nå gratis og tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play. Appen gikk i perioden gjennom en stor oppdatering hvor lyd ble implementert og funksjonalitet og faglig innhold ble forbedret. Covid19 førte til at prosjektetperioden ble utvidet med 1 år. Under pandemien utviklet prosjektet, gjennom LHL (som hadde mottatt støtte fra ekstraprogrammet til stiftelsen Dam) en nettside som informasjonsplattform og opplæringsmedium til fysioterapeuter, lungesyke og andre . Pilotering på LHL-sykehuset Gardermoen og i Helse Førde ble gjennomført høsten 2021 og resultatene fra dette arbeidet ga dypere innsikt i hvordan det digitale verktøyet påvirker lungesykes liv. Implementering i 1. og 2. linjetjenesten er i gang og dette arbeidet fortsetter i 2022.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har oppnådd ønskede resultater mht produktutvikling. Resultatene fra intervju viser at nytteverdien for enkeltindividet er stort, da mange som har brukt PDB angir mer sykdomsinnsikt, bedre etterlevelse av pusteteknikker, trygghet i hverdagen og mindre medisinbruk. Resultatene fra kartleggingen underbygger antagelsene fra søknaden om bedre livskvalitet for den enkelte. På tross av små-skala testing er det gode grunner til å tro at resultatene om at PDB er et nyttig og funksjonelt hjelpemiddel for lungesyke stemmer, både fordi appen bygger på kunnskapsbasert praksis og fordi dagens løsning med muntlig formidling har stilt for store krav til pasientene. Det er behov for å teste i større skala for å bekrefte resultatene og over lengre tid for å undersøke de samfunnsgevinstene. Bredding og implementeringsarbeid er tidkrevende, noe manglende måloppnåelse vedrørende nedlastningsantall viser. Dette underbygger viktigheten av satsing på nasjonal synliggjøring, også i tiden fremover.

Oppsummering og videre planer

I prosjektperioden er PDB utviklet, publisert og oppdatert med lyd. Appen er gratis tilgjengelig for mobilnedlasting- ca. 2500 nedlastinger. Utvikling av nettsiden med informasjon om PDB og opplæringsvideoer, ble et viktig supplement til applikasjonen. Over 85 % av fysioterapeuter og lungesyke er tilfredse med PDB. Verktøyet gir økt kunnskap, faglig trygghet og motivasjon til egenbehandling. Helse Førde satser videre på PDB også i 2022. Resultatene fra prosjektperioden skal brukes til forbedring og videreutvikling av PDB samt implementering og evaluering i større skala.

Prosjektleder

Elin Johnsen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
PustDegBedre- et digitalt verktøy
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Helse Førde
Beløp Bevilget
2019: kr 820 000
Startdato
01.09.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring