PustDegBedre- et digitalt verktøy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Behandling for slimmobilisering hos fysioterapeut ved innleggelse er tidsbegrenset og informasjon er krevende å ta inn. Etterlevelse av tiltak svekkes, og behandling har lite kontinuitet. Fysioterapeut i 1. linjetjeneste har få lungesyke i behandling, og erfaring med lungefysioterapi som fagområde begrenses. Felles for fysioterapeuter i 1. og 2. linjen er behovet for et pedagogisk verktøy som forenkler/strukturerer informasjonsformidling til, og behandling av, lungesyke. Produktet vil ivareta pasient og støtte behandler, ved å tilpasse nødvendig informasjon/behandlingsplaner til dagens behov.

Målsetting

Gi lungesyke og fysioterapeuter økt kunnskap/ innsikt i hvordan lindre symptomer som slimplager og åndenød. Gjennom økt kunnskap styrkes lungesykes egenomsorg, og derav deres evne til å mestre symptom tilknyttet lungesykdommen. Ved å tilrettelegge for økt kontroll i eget liv, fremmes livskvalitet.

Målgruppe

Voksne lungesyke som strever med slimplager og/eller tungpust/følelse av åndenød. Kan være forbigående lungesykdommer, men først og fremst rettet mot kronikere.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Et avsluttet forprosjekt resulterer våren 2019 i en prototype 1.0 av en digital løsning med begrenset innhoId og funksjonalitet. I hovedprosjektet det nå søkes støtte til utvikles prototype 1.0 til et fullverdig behandlingsverktøy. Verktøyet komplementeres med flere funksjoner og behandlingstiltak for å lage en forbedret versjon. På den måten vil løsningen nå kunne individtilpasses den enkelte pasients behov. Det skjer i tett samarbeid mellom prosjektets team og teknologileverandør. I neste fase, piloteringen, skal løsningen testes av pasienter og fysioterapeuter. Etter tilbakemeldinger innhentet i piloteringsfasen vil verktøyet modifiseres i henhold til pasienters og behandleres behov. LHL vil lansere verktøyet i forbindelse med KOLS-kampanjen (november 2020). Verktøyet vil deles på andre relevante nettsider. Sosiale medier vil også brukes som markedsføringskanal. Prosjektleder vil oppsøke fysiske møteplasser (konferanser, kurs osv.) for å gjøre løsningen kjent for brukerne. Etter å ha utviklet, pilotert, modifisert og implementert løsningen, skal sluttrapporten ferdigstilles. I prosjektperiodens sluttfase vil en systematisk innhente data som som skal danne grunnlaget for en sluttrapport i henhold til Extrastiftelsens krav.

Fremdriftsplan

• September 2019 – desember 2019: Utvikling av verktøyet • Januar 2020 – juni 2020: Pilotering av verktøyet • Juli 2020- oktober 2020: Modifisering av verktøyet • November 2020 – juni 2021: Implementering av verktøyet • Juni 2021: Innhenting av data og ferdigstilling av sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Elin Johnsen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
PustDegBedre- et digitalt verktøy
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Helse Førde
Beløp Bevilget
2019: kr 820 000
Startdato
01.09.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring