Rehabilitering av foreldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Barneverntjenesten er en av de offentlige hjelpetjenestene som har et særskilt ansvar for å hjelpe barn som vokser opp under harde vilkår. Ofte handler dette om problematikk knyttet til vold, rus, psykiske vansker hos foreldrene. Barneverntjenesten har i slike saker flere roller, de skal blant annet undersøke, gi hjelp, kontrollere og gripe inn med makt. Dette er roller som kan gjøre det vanskelig for foreldrene med å stole på barneverntjenesten som en hjelper. Blant annet kan det dreie seg om foreldre som selv har vært plassert i fosterhjem i egen barndom, og som lever med dårlige erfaringer knyttet til barneverntjenesten.
Lov om barneverntjenester legger føringer for hvordan kommunen skal følge opp og jobbe med barn og unge som lever under forhold som kan skade barnets helse og utvikling. Dette dreier seg om både det forebyggende arbeidet og de lovpålagte oppgaver. I barnevernloven § 3-3 oppfordres barneverntjenesten til å samarbeide med ideelle organisasjoner som jobber med barn og unge. Dette er en oppfordring som vi tenker at barneverntjenesten i liten grad benytter seg av.
I tall fra statistisk sentralbyrå kommer det tydelig fram at små barn i alderen

0-5 år i liten grad mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten i forhold til eldre barn.
Tall fra statistisk sentralbyrå gir oss et bilde av at barneverntjenesten jobber mer med eldre barn som har fått symptomer på vansker, og svært lite med små barn som lever med risiko knyttet til foreldrene sine vansker. Det foreligger i dag solid dokumentasjon på at barn til foreldre som misbruker rusmidler har en forhøyet risiko for utvikling av psykiske/psykososial problematikk, deriblant eget rusmisbruk. Studier viser at annenhver stoffmisbruker selv har hatt foreldre med rusproblemer.
Prosjektets målsetting:
Hensikten med prosjektet er å prøve ut et organisert samarbeid mellom barnverntjenesten som en offentlig hjelpetjeneste og Blå Kors som en ideell organisasjon gjennom virksomheten Barnas Stasjon. Innsatsen handler om å følge opp og rehabilitere foreldrene i forhold til deres primærvansker slik at deres små barn ikke blir skadelidende. Dette innebærer at prosjektet skal være helsefremmende og forebyggende for barna, og rehabiliterende for foreldrene. Når det gjelder øvrig hjelpetjeneste så skal de gjøres godt kjent med prosjektet slik at terskelen for å melde saker til barneverntjenesten for eventuell deltakelse i prosjektet skal være lav. I rehabiliteringen av foreldrene skal det legges stor vekt på deres egen erfaring og innsats slik at de oppnår en best mulig fungering og mestring i forhold til egen og barnets selvstendighet.
Prosjektets målgruppe:
Utsatte og sårbare barn i alderen 0-5 år som lever med foreldre som har vansker knyttet til vold, rus og psykiske vansker. Barna kan være identifisert gjennom Kvello-modellen eller andre hjelpetjenester i kommunen i tillegg til at foreldrene selv kan søke om oppfølging hvis dersom de har en erkjennelse i forhold til egen problematikk.
Bekymringen og/- eller problematikken skal være av en slik art at andre tiltak ikke er tilstrekkelig, og at det er naturlig at barneverntjenesten skal tilmeldes.
Beskrivelse av gjennomføringen:
All oppfølging og nærvær med familiene skjer i hovedsak på Barnas Stasjon. Her legges det til rette for at foreldre og barn får oppleve gode omsorgshandlinger hyppig og langsiktig slik at foreldre og barn utvikler en god kjerneoppfattelse. Dette skal bekjempe foreldre og barns tidligere krenkelser og negative kjerneoppfatninger som er dannet.


Prosjektets betydning:
Verdien av prosjektet er at holdningen hos foreldrene til å søke hjelp endres. Dette innebærer at flere barn blir møtt og fulgt opp av hjelpetjenesten i en alder hvor barnet er svært sårbar for destruktive hendelser, men også mottakelig for positive erfaringer. På sikt vil dette ha en samfunnsmessig verdi ved at sårbare barn blir robuste barn som mestrer voksenlivet både sosialt og gjennom mestring og deltakelse på utdanning og i jobb. I og med at dette prosjektet er knyttet opp til lov om barneverntjenester, kan det innebære at flere av landets kommuner interesserer seg for resultatet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExtraStiftelsen 2013 – 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Stine Martinsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Rehabilitering av foreldre
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 750 000, 2014: kr 772 000, 2015: kr 795 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet