SafeStart – farmasøytsamtale for gravide

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SafeStart-Studien – farmasøytsamtale for gravide Bakgrunn for denne studien i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S), er behov for kunnskap om intervensjoner som kan fremme trygg medisinbruk i svangerskapet og bedre helse i svangerskap. Slike intervensjoner må sette kvinnen selv i sentrum, og styrke hennes evne til riktig legemiddelbruk. I Norge er både sykefraværet (70%) og bruk av reseptfrie medisiner (> 50%) i svangerskapet høyt. Farmasøytsamtale i primærhelsetjenesten har vist seg effektive for å bedre legemiddelbruken hos en rekke pasientgrupper, men har hittil ikke blitt undersøkt som en del av svangerskapsomsorgen. Vi har tidligere vist at mange gravide har et stort behov for informasjon når det gjelder legemidler og at ca. 40 % opplever legemiddel-relaterte problemer (LRP). Hensikten med prosjektet er å undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i svangerskapet kan: 1) Redusere sykefravær blant gravide kvinner, og 2) Bidra til bedre forståelse og behandling av svangerskapsrelaterte plager, redusere antall legemiddelrelaterte problemer, og dermed øke livskvaliteten til gravide kvinner. Studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie på primærapotek i Norge kombinert med data fra fire nasjonale helseregistre. 1200 gravide kvinner tidlig i svangerskapet vil bli rekruttert via sosiale medier og randomisert til enten intervensjonsgruppen (IG) eller kontrollgruppen (KG). Kvinner i IG vil bli henvist til nærmeste studieapotek for å få intervensjonen (SafeStart "Farmasøytsamtale for gravide"). Data vil bli samlet inn via fire elektroniske spørreskjemaer og UMotif (en app som kartlegger legemiddelbruk, symptomer og livskvalitet). Farmasøytene i primærhelsetjenesten vil samarbeide nært med annet helsepersonell som jordmor og lege, og ha en tverrfaglig referansegruppe Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap om hvordan farmasøytisk kompetanse kan benyttes i svangerskapsomsorgen for å bedre helsen og øke livskvaliteten til gravide kvinner, og påvirke organisering av svangerskapsomsorgen. Gevinstene ved å utvikle effektive intervensjoner i primærhelsetjenesten, som kan fremme trygg medisinbruk i svangerskapet og bedre helse i svangerskap, er av direkte betydning for kvinnene selv, familiene deres og samfunnet. Gitt det høye sykefraværet blant gravide kvinner i Norge, vil resultatene fra studien kunne gi stor økonomisk gevinst for samfunnet. Ingen studier har tidligere undersøkt effekten av en slik tjeneste til gravide. I studien vi nå søker midler til vil vi samarbeide med noen av de fremste forskere i verden på Intervensjons-forskning fra EPICORE Centre i Canada og ved University of Massachusetts, USA. Bruk av norske helseregistere og App bidrar ytterligere til høy vitenskapelig kvalitet og innovasjon. Gruppen er tverrfaglig med farmasøyter, jordmor, lege, statistiker og helseøkonom. Brukerrepresentanter og søkerorganisasjoner N.K.S. har en viktig rolle i planlegging, utførsel og formidling av resultatene fra studien.

Prosjektleder/forsker

Elin Thuy Ngo

Hovedveileder

Hedvig Nordeng

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
SafeStart – farmasøytsamtale for gravide
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
15.08.2018
Sluttdato
01.09.2023
Status
Under gjennomføring