Søvnproblemer hos rusavhengige

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Pasienter med ulike former for susmiddelavhengighet opplever ofte problemer knyttet til søvn både når de er i aktiv rus og under rehabilitering. Det finnes viss forskning som tyder på at man ved å behandle søvnvansker med bl.a. kognitiv atferdsterapi kan forbedre prognosen for rehabiliteringen fra rusmiddelavhengighet.

Prosjektets målsetning

Forbedre pasientenes rehabiliteringsprognose gjennom å systematisk kartlegge og behandle deres søvnproblemer i et nytt prosjekt. Vi skal samtidig lære opp personale i prinsippene blant kartlegging og kognitiv behandling av søvnproblemer. Ved prosjekt slutt håper vi å kunne formidle til andre tilsvarende institusjoner og brukerorganisasjoner. Vi ønsker å lage en veileder for slikt arbeid for bruk i rushelsetjenesten.

Prosjektets målgruppe

Alle pasienter som legges inn i akuttavdelingens post A2 og A4, samt klinikkavdelingens manns- og kvinnepost vil få informasjon om prosjektet, dette utgjør cirka 90 pasienter i prosjektperioden.

Beskrivelse av gjennomføring

Dette prosjektet kommer på grunn av sitt omfang ved siden av den ordinære klinisk driften ved de berørte avdelingene. Pasientene vil få tilbud om søvnregistrering med søvndagbok, spørreskjemaer og såkalt aktigrafi, samt ,om de har behov, deltagelse i grupper for søvnbehandling. Psykolog Anders Dahlen Lauvsnes i akuttavdelingen og lege Renate Holm Gundersen i klinikkavdelingen er ansvarlige for gjennomføringen. Prosjektet er forankret i ledelsen ved Lade behandlingssenter, Blå Kors og Rusbehandling Midt-Norge. Den avsatte lønnspotten er til frikjøp av prosjektarbeidere i forbindelse med gjennomføringen.

Prosjektets betydning

Pasienter med rusmiddelavhengighet har ofte betydelig tilleggsproblemer i form av psykiske lideler og søvnproblemer. Kognitiv atferdsterapi er en evidensbart behandling for flere typer søvnproblematikk. Pasienter med rusmiddelavhengighet har ofte et kronisk forløp med lange behandlingsopphold og vi håper å bidra til å bedre prognose og vi skal utvikle en veileder for slikt arbeid i rushelsetjenesten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0027.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet registrerte søvnmønster hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk som var innlagt ved Lade behandlingssenter. Mange av pasientene hadde i tillegg psykopatologi som hoved- eller bi-tilstand.

Registrering ble gjort ved hjelp av psykometri og aktigrafi. I forhold til opprinnelige målsetninger hadde prosjektet noen problemer da prosjektleder og prosjektmedarbeider ikke hadde avsatt spesifikk tid til å jobbe med prosjektet og inklusjon tok derfor lengre tid og ble noe mer sporadisk enn forutsatt.

Resultatene indikerer en opphopning av avvikende søvnmønster hos pasienter med denne diagnosegruppen. Studien gir ikke grunnlag for å si om dette forklares av psykopatologi- eller spesifikk rusprofil. Dette bør derimot indikerer at det er verdit å studere disse mønstrene videre i en større studie (evt. multisenter studie) for å kunne gjøre mer spesifikk analyse av funn.

Prosjektleder/forsker

Anders Dahlen Lauvsnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Søvnproblemer hos rusavhengige
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 175 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet