Sterke Bein: Beinhelse og Barneleddgikt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Barneleddgikt er en kronisk sykdom med store konsekvensene for barn og familie. Grunnlaget for god beinhelse legges i barne- og ungdomstiden og er avhengig av mange faktorer som kost, fysisk aktivitet, arv og god helse. Flere av disse faktorene kan bli negativt påvirket ved barneleddgikt. Leddsmerter gir nedsatt fysisk aktivitet. Kjeveleddbetennelse gir tyggesmerter og påvirket kosthold. Kronisk betennelse og medisiner påvirker beinhelsen negativt. Konsekvensene kan bli beinskjørhet i voksen alder med risiko for beinbrudd, inklusiv sammenfallsbrudd i ryggvirvlene med kroniske smerter og funksjonssvikt. I NorJIA-studien inkluderes 225 barn med barneleddgikt fra St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord Norge. Et tilsvarende antall friske barn inkluderes fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt, Vest og Nord. Barna gjennomgår kliniske undersøkelser, beintetthetsmåling, billeddiagnostikk, blod- og spyttprøver til analyse av kalk, D-vitamin og andre beinhelsemarkører. Barn og foreldre fyller ut spørreskjema om helse, livskvalitet, fysisk aktivitet og kost. Undersøkelsene gjentas etter 2 år. Studien er godkjent av Regional etisk komite (REK 2012/542), se vår hjemmeside http://www.norjia.com/. Hovedmålet med studien er økt kunnskap om beinhelse hos barn med barneleddgikt. Ved å sammenlikne med friske barn vil vi finne ut om barn med barneleddgikt har dårlig beinhelse. Ved å sammenlikne ulike grupper med barneleddgikt, vil vi kunne peke på risikofaktorer for dårlig beinhelse. Slik kunnskap vil sikre bedre diagnostikk i spesialisthelsetjenesten og bedre seleksjon av barna som trenger medisinsk oppfølging. Ny kunnskap kan brukes til råd om forebygging som f. eks. målrettede tiltak for å øke barnets fysiske aktivitet, bedre kosthold eller råd om kosttilskudd. Ved god samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste kan forebyggende tiltak gjennomføres der barna bor. På sikt vil disse tiltakene kunne redusere risiko for beinskjørhet, smerter og beinbrudd. Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt. Ny kunnskap vil få rask effekt på helsetjenesten til barn med barneleddgikt. Den systematiske bruken av pasientrapporterte mål på helse, kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet vil sikre økt fokus på pasientsentrerte utkommemål. Bedre og mer effektiv billeddiagnostikk vil øke den kliniske presisjon. Kostnader kan reduseres og tid spares dersom en enkel håndrøntgen kan erstatte mer avanserte undersøkelser av barns beinhelse. Markører på beinhelse i blod og spytt kan fange opp tidlige tegn på framtidig skade og lette iverksettelse av forebyggende tiltak. Bruk av spytt kan erstatte blodprøver og er spesielt viktig for små barn som er redde for stikk. Samlet sett vil resultatene være viktige for barn med barneleddgikt, deres familier, helsevesenet og samfunnet og sikre fokus på beinhelse ved barneleddgikt, kostnadseffektiv diagnostikk, kunnskapsbasert forebygging, og et styrket tverrfaglig tilbud.

Prosjektleder

Anette Lundestad

Hovedveileder

Marite Rygg

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Sterke Bein: Beinhelse og Barneleddgikt
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
15.06.2020
Sluttdato
29.05.2025
Status
Under gjennomføring