Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger

Sluttrapportsammendrag

Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger Sammendrag Vi fikk midler til å gjennomføre tiltak for å øke etterlevelse av koronarelaterte anbefalingene fra myndighetene blant flyktninger og andre innvandrere. Prosjektet ble gjennomført i 2020.

Det endelige målet var å fremme helse, mestringsfølelse og sosial deltakelse for både flyktninger og andre innvandrere i Norge og dermed for hele samfunnet. Som planlagt, samlet vi informasjon fra innvandrere fra Syria, Somalia, Sri Lanka og Chile, både gjennom 55 personlige intervjuer per telefon og gjennom et nettbasert spørreskjema svart av over 500 deltakere.

Vi har begynt å dele denne informasjonen på websiden vår Inncovid.no, og er i ferd med å publisere det på norsk og engelsk. Vi har informert myndighetene gjennom forskjellige møter med både Hdir og HOD og jobber fortsatt med å gi informasjonen tilbake til innvandrere selv gjennom riktige og relevante sosiale kanaler.

Gjennomført aktiviteter:

  1. Spre informasjon: Gjennom lokale radiokanaler: helsepersonell som deltar i prosjektet og som har det aktuelle språket som morsmål, ga oppdatert informasjon om viruset, risiko og tiltak på eget språk til målgruppene snarest etter prosjektstart. Vi laget websiden Inncovid.no med samlet informasjon om korona på fem språk. Dette var annerledes fra alle de andre tilsvarende sider fra myndighetene i at alt informasjon på et språk var samlet.
  2. Brukermedvirkning og brukerinnsikt: a. Vi intervjuet per telefon 10 personer fra hvert land for å bedre forstå behovet for de forskjellige gruppene i dagens situasjon. Det ble lagt vekt på: i) hvilken informasjon som trengs/etterspørres og hvilke misforståelser som kan oppstå og ii) hvordan denne informasjonen bør sendes ut (kanaler) b. Informasjon samlet ved hjelp av Nettskjema: vi inviterte personer fra hvert land gjennom våre informanter og deres nettverk (snøball effekt), samt radiosendingene, Facebook, Viber og andre sosiale media til å svare på en tilpasset og oversatt versjon av spørreundersøkelsen som ble brukt i uke 13 i en ekstraordinær Medbrukerpanel om koronavirus. Vi fikk over 500 svar.
  3. Tilpasset informasjon: Vi har brukt informasjon innhentet fra både personlige intervjuer og spørreskjema for å informere myndighetene, akademiet og internasjonale grupper. Vi fortsetter å ha kontakt med relevante grupper og aktualiserer websiden vår stadig vekk.

Budsjett: Midlene som vi fikk fra Stiftelsen Dams Ekstraprogram ble brukt som avtalt i oversettelse av skjemaer og intervjuer, feltarbeid (Rekrutering (inkludert godtgjørelser)) og utvikling av websiden.


Søknadssammendrag

Smitteforebyggende tiltak mot koronautbruddet for hele befolkningen er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Uansett strategien som regjeringen velger i fremtiden, er det mye som tyder på at tiltakene som god hygiene og redusert kontakthyppighet kommer til å være gjeldende i flere måneder fremover.

Etterlevelse i befolkningen er en avgjørende faktor i en slik situasjon, og hele samfunnet må være med. Over 20% av alle smittede i Norge er født utenfor Norge, mens andelen av innvandrere i befolkningen ligger under 15%. Innvandrere fra Somalia ser ut til å være særlig rammet, men vi vet lite om andre grupper.

Til tross for at helsemyndigheter har hatt forskjellige strategier for å håndtere epidemien og oversette informasjon, ser det ut som om informasjon alene på vanlige kanaler ikke er nok til å nå alle innvandrere. For alle mennesker, er det kulturavhengige og sosioøkonomiske faktorer i tillegg som spiller en rolle når det gjelder forståelse og håndtering av helserisiko og sykdom.

Vi vil med dette prosjektet bidra til å øke etterlevelse av koronarelaterte anbefalingene fra myndighetene for å forebygge smitte, og bedre håndteringen av de som blir syke av covid-19 blant flyktninger og andre innvandrere.

Vi vil samle informasjon fra innvandrere fra Syria, Somalia, Sri Lanka, Chile og Polen, både gjennom personlige intervjuer per telefon og gjennom et nettbasert spørreskjema i april/mai 2020. Med denne informasjonen og i tett samarbeid med innvandrere selv, vil vi være i stand til å tilpasse informasjon om koronautbruddet og anbefalingene fra myndighetene som er relevant for disse gruppene, og formidle informasjonen gjennom riktige og relevante sosiale kanaler så snart som mulig etterpå.

Prosjektet inkluderer fagpersoner og helsearbeidere fra de fem innvandrergruppene vi retter tiltakene mot. Norsk organisasjonen for asylsøkere (NOAS) jobber spesifikt med asylsøkere og flyktninger og vil også kunne videreutvikle sin kompetanse.

Prosjektleder

Esperanza Diaz

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
08.04.2020