Treningskontakter – Oslo

Søknadssammendrag

For Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF) er hovedmålet for perioden 2007 – 2011 “En åpen og inkluderende idrett”. Oslo Idrettskrets har lang erfaring i å nå ulike grupper gjennom ulike aktivitetstilbud og ser betydningen av dette både for individ og samfunn.
I dag er det mange grupper med spesielle behov som får tilbud om støttekontakt. Oslo Idrettskrets vil bidra til at fysisk aktivitet blir mer tilgjenglig for disse.

Oslo Idrettskrets har vært i kontakt med flere bydeler i Oslo kommune som ønsker å være med på dette prosjektet. I tillegg er Oslo Universitetssykehus en samarbeidspart.

Målgruppen er barn, unge, voksne og eldre i Oslo som har et vedtak om at de kan få en støttekontakt som kan være treningskontakt. Dette er barn /unge med spesielle behov som trenger støtte i fritida, utviklingshemmede, personer med ADHD, psykisk syke og personer med rusproblemer.

I dag er det mange grupper med spesielle behov som får tilbud om støttekontakt. Oslo Idrettskrets vil bidra til at fysisk aktivitet blir mer tilgjenglig for målgruppen og at disse kan benytte idrettens aktivitetstilbud både for organiserte og uorganiserte.

Flere bydeler i Oslo er nå i gang med en gjennomgang av støttekontaktordningen og ønsker å etablere et tilbud med blant annet grupper i stedet for et tilbud om en støttekontakt til hver person som får vedtak om støttekontakt. Som en del av denne ordningen er det ønskelig å utdanne treningskontakter som kan skape fysisk aktivitet for målgruppen både individuelt og i grupper.

Hovedmålet for prosjektet er:
Gjennom fysisk aktivitet å bidra til at barn, unge, voksne og eldre som har behov for støtte på fritiden, kan oppnå bedre helse, få økt bevegelsesglede, danne sosiale nettverk og oppnå høyere livskvalitet i hverdagen.

Delmål for prosjektperioden er:
1. Rekruttere 50 treningskontakter årlig som skal gjennom en opplæring for å bli treningskontakt.
2. Utvikle et 12-timers kurs for treningskontakter.
3. Utdanne og følge opp treningskontakter som skal ansettes i bydelene gjennom støttekontaktordningen.
4. Følge opp og faglig videreutvikle treningskontaktene.
5. Opptrapping av treningskontakter til alle bydelene over tre år i samarbeid med bydelene.
6. Utvikle en modell sammen med Oslo Universitetssykehus avd. Aker (Gaustad) for bruk av treningskontakter i overgangsfasen fra institusjon til behandlingsfri situasjon utenfor sykehus.

Gjennom dette prosjektet ønsker Oslo Idrettskrets å rekruttere og utdanne ressurspersoner som kan være treningskontakter for personer som har behov for støtte i fritiden og hjelp til å komme i gang med aktivitet. Alle som ønsker å være treningskontakt må igjennom en utdanning som inneholder bl.a. treningslære, ideer til aktiviteter, sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse osv. Etter endt kurs vil treningskontakten bli godkjent og knyttet til et nettverk med treningskontakter som følges opp av Oslo Idrettskrets.
I Oslo er det 15 bydeler og på sikt er målet at alle skal ha mulighet for å tilby treningskontakt til de som har vedtak om støttekontakt. Det første året er målet å utdanne treningskontakter i fem bydeler. Oslo Idrettskrets har i dag avtale med tre bydeler som vil delta i prosjektet med og skal ha med to til det første året. De to neste årene er målet å etablere ordningen i de andre bydelene.
For at treningskontaktordningen skal fortsette utover prosjektperioden, er det viktig at man har inngått forpliktende avtaler med Oslo kommune og bydelene, slik at treningskontaktene fortsetter å bli en del av støttekontaktordningen. Prosjektet vil ha stor verdi for målgruppen som vil få økt livskvalitet gjennom bedre fysisk helse og et sosialt nettverk.
Fremdriftsplan 2010:
Januar: Prosjektstart.
Mars: Prosjektleder ansatt. Fagpersonale engasjert.
April: Samarbeidsavtaler med Oslo kommune v/ bydelene inngått.
Mai: Styringsgruppe etablert.
Mai: 12-timers kurs og materiell for treningskontakter ferdig.
Juni: Rekruttere 50 treningskontakter fordelt på 5 bydeler.
Juni: Gjennomføre treningskontaktkurs.
August: Oppstart med treningskontakter i by.

Se prosjektbeskrivelse for mer informasjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0294.pdf

Sluttrapportsammendrag

Treningskontakt-prosjektet som har pågått siden august 2009. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets (OIK), Helse- og velferdsetaten (HEV) og utvalgte bydeler i Oslo kommune. Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering og av midler fra Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.
Oslo Idrettskrets ønsker gjennom prosjektet Treningskontakt (TK) å tilby fysisk aktivitet til grupper som faller utenfor den organiserte idretten, og til de som har behov for støtte på fritiden gjennom støttekontaktordningen i Oslo kommune. Vi ønsker at de som har en støttekontakt eller treningskontakt kan benytte idrettens aktivitetstilbud både for organiserte og uorganiserte. I 2010 har bydelene Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka og Østensjø inngått partnerskapsavtaler om implementering av treningskontakt som en del av støttekontaktordningen i sin bydel. På kursene har det også vært med deltakere fra andre bydeler.
Med utgangspunkt i dette er det ønskelig å skolere treningskontakter gjennom et 12 timers kurs slik at de skal ha bedre forutsetninger og økt kunnskap til å være fysisk aktiv med brukere av støttekontaktordningen.
I 2010 er det blitt gjennomført to 12 timers kurs for ca. 55 personer som ønsker å bli treningskontakter. På første kurs 2010 var det 20 kursdeltakere og ved kurs to-2010 var det 35 kursdeltakere.
Totalt har de ulike bydelene følgende fordeling av oppdragsavtaler ved utgangen av 2010.Østensjø: Det er ca. 166 støttekontaktvedtak på voksne og barn, av disse er det fem treningskontaktvedtak. Tre av disse er foreløpig ubesatt. Utover dette er det 13 vedtak hvor fysisk aktivitet har en sentral plass. Avdeling for barn og unge har to grupper med fokus på fysisk aktivitet, og en potensielt aktiv gruppe. Grorud: Det er ca. 176 støttekontaktvedtak. Her er syv av vedtakene iverksatt som treningskontaktvedtak og det er seks potensielle vedtak med fokus på fysisk aktivitet. Bydelen har etablert fire grupper bestående av 12 brukere hvor det er mye fokus på fysisk aktivitet.Nordre Aker: Det er ca. 42 støttekontaktvedtak, hvor 16 av vedtakene har fokus på fysisk aktivitet. Bydel Nordre Aker har også etablert to grupper bestående av 11 personer som er i fysisk aktivitet, og de har tre potensielle vedtak med fokus på fysisk aktivitet.
Det har blitt mottatt mye god respons på prosjektet. Positive tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og andre involverte parter, samt egne erfaringer.

Prosjektleder/forsker

Ingvild Reitan

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Treningskontakter – Oslo
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 200 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet