Utvidet kapasitet på chat

Sluttrapportsammendrag

Da Norge stengte ned, merket vi en umiddelbar og formidabel økning i antall henvendelser. I tillegg var det en økning i alvorlighetsgraden i samtalene. Flere unge slet fordi deres behandlingsapparat ble borte. Samtaler med helsesykepleier, PPT og BUP uteble over natten og de ble stående på bar bakke med alt for mye egentid til å jobbe med tunge tanker og følelser. Mange sa at negative tanker og følelser ble forsterket i denne tiden. Tema som selvskading, spisevegring og selvmordstanker økte formidabelt.

Statistikken viser at vi enkelte dager hadde en tredobling av antall henvendelser mot perioden før koronaepidemien Vi opplevde også at henvendelsene var alvorlige. På en av vaktene i sommer hadde en av våre chat-verter 13 samtaler på rad som handlet om selvmord.

Med disse erfaringene er vi overbevisst om viktigheten av å kun ha fagpersonell ansatt på chatten. Barn og unge som tar kontakt skal få den beste hjelpen når de trenger den – og vi som organisasjon skal kjenne oss trygge på at de som betjener samtalene har kompetanse og erfaring til å håndtere en slik mengde tunge samtaler.

Årsrapport 2019 avdekket at hoved-temaene i samtalene var egen psykiske helse og familieforhold. Under korona-nedstengningen forverret situasjonen seg. De som ikke hadde det bra hjemme og som hadde skole og fritidsaktiviteter som et tilfluktssted opplevde at situasjonen forverret seg kraftig. De var låst i en vanskelig og krevende hjemmesituasjon på grunn av vold og rus, og i flere tilfeller opplevde den enkelte at situasjonen eskalerte fordi familien tilbrakte store deler av døgnet sammen hjemme. De unge har tatt opp alt fra de normale vonde følelsene vi alle kan føle på, som bekymring over hva som skjer nå, en uviss fremtid, hva er «fake news» og fakta om korona osv. Andre igjen har hatt det svært vanskelig med egen helse. Behandlingsapparatet stengte ned og selvmordstanker og selvskading ble igjen en utfordring. Mange uttrykte ønsker om å avslutte livet.

Vi har i forbindelse med denne rapporten kjørt ut en oversikt over tilbakemeldinger vi får fra barn og unge som tar kontakt med oss. Over 92 prosent av brukerne oppgir å være fornøyd eller svært fornøyd, og kun 3 prosent sier at de er veldig misfornøyde med tjenesten. Mange barn og unge hadde det ekstra vanskelig når samfunnet plutselig stengte ned, og de støttespillerne de hadde plutselig ble borte.

Blå Kors Chat-senter opplevde en økning i antall henvendelser og i alvorlighetsgraden i samtalene. Vi oppbemannet SnakkOmPsyken.no og utvidet åpningstidene i perioden fra skolene stengte ned 16. mars og fram til skolene startet opp igjen etter sommerferien.

Under perioden 16. mars til 31.oktober har vi hatt:

Blå Kors Kristiansand og SnakkOmPsyken.no vil få takke dere for det økonomiske tilskuddet som har gjort det mulig for oss å være ekstra mye til stede for barn og unge i en svært vanskelig tid. En tid hvor det å få snakke med en fagperson har vært til uvurderlig hjelp for dem. Dere gjorde dette mulig. Tusen takk!


Søknadssammendrag

Fra og med 16. mars utvidet vi åpningstider og bemanning ved den nasjonale chat-tjenesten Snakkompsyken.no med 3 ansatte i 6 timer 5 dager i uken. Dette har gitt oss økte lønnsutgifter på 34.783 kroner pr uke. I tillegg har vi benyttet intern ressurs til IT-support tilsvarende 17.400 kroner.

I utgangspunktet har vi planlagt en slik utvidelse fom 16. mars tom 31. mai 2020. I løpet av denne perioden vil vi da ha totale kostnader på 400.017 kroner. På grunn av skoleoppstart for elever i vår målgruppe fra og med uke 20, vil vi vurdere fortløpende hvordan tjenesten best tilpasses behov og etterspørsel. Dersom vi reduserer kapasiteten på chatten noe som følge av skoleoppstart, ser vi for oss at vi kan klare å ha en utvidet tjeneste i flere uker, kanskje fram mot skoleferien, med det tilskuddet vi har fått.

I perioden med utvidet bemanning og åpningstider, har vi opplevd stor pågang ved chatten. Enkelte dager har vi hatt en tredobling av antall henvendelser mot perioden før koronaepidemien og hjemmeskole ble innført. Vi har flere samtaler og samtalene tar mer tid.

Det er flere som sliter fordi deres behandlingsapparat er borte. Samtaler med helsesykepleier, PPT og BUP uteblir over natta og de blir stående på bar bakke med alt for mye egentid til å jobbe med tunge tanker og følelser. Mange sier at negative tanker og følelser forsterkes i denne tiden.

Vi merker en stor økning av mer alvorlige samtaler, og mange snakker om selvmordstanker og -planer.

Når vi har utvidet tjenesten, har vi gjort det ved å knytte til oss fagpersonell i tillegg til å utvide noen av de stillingene som allerede har vært ansatt ved Snakkompsyken.no. På denne måten har vi klart å ivareta den fagligheten som er nødvendig i møte med de som tar kontakt.

Prosjektleder

Anette Gausdal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidet kapasitet på chat
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020