Webinarbasert mestringskurs for unge lymfekreftoverlevere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for dette prosjektet er opplevelsen vi har av at unge lymfekreftoverlevere føler et stort press til å returnere til sitt “normale” liv så fort så mulig. Dette skyldes i stor grad at unge i dag har mange forpliktelser i form av studier, nyoppstartet karriere, nyoppstartet familieliv og mer, og føler et press til å bidra på samme måte som før kreftsykdommen rammet. I sitt iver på å komme tilbake overser de viktigheten av sin egen rehabilitering, og vi erfarer at mange “går på en smell”. Vi vil legge til rette for at de kan gjennomføre rehabiliteringskurs når det passer for dem.

Målsetting for prosjektet

Målet er å bedre ruste unge lymfekreftpasienter til hva som venter etter behandlingen, samt å styrke deres involvering i egen rehabilitering. Dette vil igjen ha positiv effekt på deres egne helse, familieliv og arbeidsliv. Vi håper at dette kurset vil bidra til at flere kommer seg tilbake i arbeid.

Målgruppe

Målgruppen er unge voksne i alderen 18-45 år som tidligere er behandlet for lymfekreft.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Første aktivitet er rekruttering av foredragsholdere til hvert webinarmodul. Dette etterfølges av innspilling av webinarene. De 8 modulene vil ta for seg følgende tema: – Modul 1: Mestringsstrategier – Modul 2: Fatigue – Modul 3: Andre seneffekter – Modul 4: Kosthold – Modul 5: Kommunikasjon med pårørende – Modul 6: Sex og samliv – Modul 7: Fysisk aktivitet, hvordan komme i gang igjen – Modul 8: Veien tilbake til arbeidslivet Vi vil bruke de fremste ekspertene innenfor hver av feltene, flere av disse er fagfolk som vi har etablert samarbeid med i dag. Samtidig vil vi igangsette markedsføring av kurset og rekruttering av deltakerne. Deltakerne vil få tilgang til ett kapittel/ modul ca. hver 4-5 uke, med tilsammen 8 moduler. Disse modulene vil vare rundt 30 minutter. Mot slutten av hver periode vil foreleseren gjøre seg tilgjengelig til en 45 minutters spørsmål og svar sesjon. Tidspunktet for dette vil selvfølgelig ikke passe for alle, men vi sikter etter en deltakelse på 70%. Den siste aktiviteten vil være en til fysisk samling, der deltakerne som har fullført alle modulene kommer sammen for å reflektere over hva de har tatt med seg på veien, dele erfaringer og utveksle mestringsstrategier.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan-juni 2020: Rekruttering av forelesere og innspilling av webinarmoduler. Feb-mai 2020: Markedsføring av programmet Juni-sept 2020: Rekruttering av deltakere Okt 20-aug 21: Deltakerne gjennomfører de 8 modulene Sept/okt 2021: Fysisk samling Nov-des 2021: Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vår målsetting med dette prosjektet var å gi unge lymfekreftpasienter (18-45 år) en lavterskel rehabiliteringsmulighet som lettere kunne integreres i deres hverdag med familie, jobb og/eller studier og sosialt liv. Vi opplever at kreftoverlevere i denne aldersgruppen føler større press på å komme tilbake til sin «normale» hverdag, ettersom denne gjerne er fylt med studier, en nyoppstartet karriere, og nylig etablert familieliv. Vi erfarer at mange ikke tar seg tid til rehabiliteringsopplegg, og i større grad strever over tid ettersom de ofte går for raskt i gang. Videre ønsket vi å legge til rette for at deltakerne kunne etablere støttenettverk med andre i lignende livssituasjon. Kurset sammenfalt med covid-pandemien og sånn sett var vi heldig med den webinarbaserte delen av kurset. Dessverre gjorde covid det vanskelig å få gjennomført den fysiske avsluttende samlingen, og vi måtte vente lenger enn planlagt for å få det gjennomført.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi rekrutterte 47 deltakere til dette kurset, der 75% var i aldersgruppen 18-45. Mot slutten av påmeldingsperioden åpnet vi for eldre deltakere, som da utgjorde resten. Vi vurderte det dithen at vi ønsket å fylle opp plassene og gi muligheten til de som selv vurderte at dette ville være hensiktsmessig for dem selv. Vi har nå et helhetlig digitalt mestringskurs bestående av 8 moduler. Hver modul er et opptak på ca 50-60 minutter der foredragsholder tar for seg de ulike temaene som er skissert i prosjektbeskrivelsen, og foredraget avsluttes med en «spørsmål og svar» seanse. Hver foredragsholder er ekspert innenfor det gitte temaet. Vi hadde et delmål om å legge til rette for at deltakerne skulle etablere støttenettverk, og det var særlig én gruppe med jenter i 25-35 års alderen som etablerte nære bånd som har blitt videreført. 70% av deltakerne på den avsluttende samlingen svarte at de hadde møtt noen på kurset som de ønsket å fortsette å ha kontakt med.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

47

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført i stor grad ihht til planen. Rekruttering av foredragsholdere var smidig. Prosjektgruppen brukte en del tid på å vurdere formatet for webinarene, og til slutt landet man på bruken av Zoom ettersom dette var veldig i vinden pga pandemien. Det var et egnet format og vi hadde ingen deltakere som opplevde tekniske utfordringer. Deltakerne fikk alle tilsendt et refleksjonsnotat i etterkant av hvert webinar med 3-4 spørsmål om hva de hadde tatt med seg fra temaet. Disse svarene ble samlet opp i etterkant og hver deltaker fikk tilbake sine refleksjoner. Dette ble opplevd som svært nyttig. I tillegg kunne deltakerne fritt se opptakene fra hver modul i etterkant, dersom de ønsket det. Den webinarbaserte delen av kurset gikk veldig smidig. Vi hadde gode foredragsholdere, viktige tema og engasjerte deltakere. Det som derimot ble en utfordring, var gjennomføringen av den fysiske samlingen. På grunn av den vedvarende pandemien gikk det 1 år og 3 mnd fra siste modul, til helgesamlingen kunne gjennomføres. På grunn av dette tilpasset vi programmet for helgesamlingen og fokuserte på tema som deltakerne selv meldte inn at de ønsket fokus på.

Resultater og resultatvurdering

Sammen med hvert refleksjonsnotat som ble sendt ut i etterkant av hver modul, fikk deltakerne spørsmål om opplevd nytteverdi av temaet. Jevnt over opplevde 85% av deltakerne temaene som Svært nyttig eller Meget nyttig. Vi vurderer dette dithen at vi traff ganske godt på innholdet i webinaret. Deltakelsen på helgesamlingen var noe mindre enn forventet. Det var 21 av de 47 kursdeltakerne som deltok. Vi tror dette handler om to ting: det første er pandemien og at det gikk 15 måneder fra webinardelen ble avsluttet til helgesamlingen ble gjennomført. Det andre er at mange antageligvis ikke ønsket å utsette seg for risiko knyttet til smitte, ettersom mange av deltakerne befant seg i risikogrupper. Deltakerne på samlingen fikk tilsendt en spørreundersøkelse i etterkant, og jevnt over ble avslutningen opplevd som svært nyttig. Flere opplyste i tillegg om at de hadde knyttet kontakter de ville ta vare på utover kurset.

Oppsummering og videre planer

Til tross for pandemiens utfordringer med gjennomføring av sluttsamlingen, vurderer vi dette prosjektet til å ha vært vellykket. Vi ga målgruppen et tilbud som ikke fantes fra før, og sitter igjen med verdifulle erfaringer ift hva som ser ut til å fungere bra for den yngre målgruppen vår. Vi nådde også ut til en del mennesker som vi ikke tidligere har nådd. Videre har vi nå et bibliotek med relevaante forelesninger som kan brukes av tillitsvalgte og i andre egnede sammenhenger. Nøyaktig hvordan de best kan utnyttes er ennå ikke konkludert, men styret har en pågående diskusjon.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Webinarbasert mestringskurs for unge lymfekreftoverlevere
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
2020: kr 180 000, 2021: kr 320 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet