Eksempel på søknadsskjema Aktivitetsprogrammet

Dette er en oversikt over utformingen av søknadsskjemaet for Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet).

Søknader opprettes og fylles ut på dam.smapply.io  

Søknaden fylles i sin helthet ut elektronisk og består av følgende hoveddeler: 

 • Planlagte aktiviteter/tiltak– Beskrivelse av de planlagte aktivitetene og metodene som brukes. 
 • Forventet virkning– Beskrivelse av potensielle virkninger og effekter av prosjektet, og kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 
 • Gjennomføring – Beskrivelse av kvaliteten på prosjektgruppen og på prosjektets organisering og styring. 

Nedenfor ser du hva som skal beskrives i de ulike delene og hvor mye det er mulig å skrive. 

I tillegg vil skjemaet bestå av flere avkrysninger. Blant annet skal det oppgis hvilke aldersgrupper prosjektet retter seg mot og hva slags type prosjekttiltak som er planlagt. I kategoriseringen av prosjekttiltak skal det velges minst ett og maks to av de følgende alternativene: 

 • Besøksvert-/besøksvenntjenester 
 • Praktiske tjenester 
 • Møteplasser 
 • Aktiviteter  
 • Tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud 
 • Annet (spesifier) 

1. Planlagte aktiviteter/tiltak

Denne delen skal gi en beskrivelse av kvaliteten på de planlagte aktivitetene og metodene som brukes. Dette bruker fagutvalget for å vurdere kriteriet Soliditet

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Beskriv og underbygg behovet eller problemet som ligger til grunn for prosjektet. Presenter hvem tiltaket/prosjektet retter seg mot, hvorfor det aktuelle prosjektet bør gjennomføres og hvilken relevans det har i denne sammenhengen. Spesifiser prosjektets målsetning(er). 

Maks 1.300 tegn inkludert mellomrom (utgjør omtrent en halv A4-side) 

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

Dette er en viktig del og mye informasjon hører hjemme her. Beskrivelsen skal gi de som vurderer søknaden en forståelse av tiltakene/aktivitetene som skal gjennomføres og metodene som skal brukes.   

Beskriv:  

 • Innholdet i tiltakene/aktivitetene som inngår i prosjektet.  
 • Målgruppen for tiltakene/aktivitetene 
 • Hvordan prosjektet skal evalueres (måloppnåelse). 
 • Vurderinger av sikkerheten til deltakerne, personvernhensyn og andre etiske vurderinger dersom det er relevant.  
 • Kort om forventede eller sannsynlige utfordringer, samt hvordan disse kan imøtegås. 

Maks 2.000 tegn inkludert mellomrom.

2. Forventet virkning

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av potensielle virkninger og effekter av prosjektet, og kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. Dette bruker fagutvalget for å vurdere kriteriet Virkning

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

Beskriv hvilke positive virkninger prosjektet er ventet å gi for deltakere, målgruppe og befolkning/samfunn – på kort og/eller lang sikt. Beskrivelsen av den antatte virkningen bør være spesifikk for prosjektet. Generelle beskrivelser av fordelene i en vid kontekst bør unngås. 

Maks 1.800 tegn inkludert mellomrom.

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

Beskriv hvordan informasjon om prosjektet og/eller resultatene fra det skal formidles, og hvem som er aktuelle mottakere. Beskriv alle aktiviteter som bidrar til fokus på og bruk av erfaringene og/eller resultatene fra prosjektet. Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å videreføres etter at prosjektperioden er over.  

Maks 1.100 tegn inkludert mellomrom.

3. Gjennomføring

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av prosjektgruppen og på prosjektets organisering og styring. Dette bruker fagutvalget for å vurdere kriteriet Gjennomføring

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

Beskriv kompetansen og erfaringen til prosjektleder og prosjektgruppen. Fokuser på konkrete roller og oppgaver i prosjektet. Utdyp hvordan prosjektgruppen, inkludert eventuelle brukermedvirkere og andre sentrale samarbeidspartnere, har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre dette prosjektet. 

Maks 1.100 tegn inkludert mellomrom 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Beskriv den praktiske gjennomføringen av prosjektet, inkludert hvem som er ansvarlig for de ulike elementene og når disse skal ferdigstilles. Legg spesielt vekt på milepælene i prosjektet (for eksempel utvikling av tiltak, rekruttering av deltakere, gjennomføring av aktiviteter, rapportskriving etc.). 

Planen må være en realistisk og gjennomførbar framgangsmåte for å oppnå målsetningene beskrevet i første del.  

Maks 1.800 tegn inkludert mellomrom 

3.2.1 Prosjektperiode

Oppgi dato (DD/MM/ÅÅÅÅ) for oppstart og avslutning. Seneste oppstartsdato er 30/06/2022 og seneste avslutningsdato er 30/06/2023Søknader utenfor disse rammene vil bli avslått. Det er ikke mulig å legge inn sperrer for dette i søknadsskjemaet, så du må selv passe på at dette blir rett.

StartdatoSluttdato
Periode

3.2.2 Milepæler 

Oppgi omtrentlige datoer for når de viktigste milepælene i prosjektet (opptil fem) fullføres. Milepælene bør samsvare med det som beskrives over.   

# Startdato Fullføringsdato Aktvitet 
  Eks: Rekruttering av deltakere 
   
   
   
   
3.2.3 Budsjett 

Summen fra Stiftelsen Dam (søknadssummen) må være mellom 30.000 og 700.000.  

Det legges til et administrasjonstillegg på ti prosent av søknadssummen til prosjektutbetalingen. Som følge av dette er det ikke anledning til å legge til indirekte kostnader i budsjettet i søknaden.   

OBS: Totale inntekter og kostnader skal være like. 

 Inntekter 
Stiftelsen Dam (søknadssum)  
Egne midler  
Offentlige midler  
Andre inntekter  
 Kostnader 
Lønn og sosiale utgifter   
Innkjøpte tjenester/honorarer  
Materiell/utstyr   
Andre utgifter