Utlysning Ekspress vår 2020

Her finner du utlysningsteksten for Ekspress vår 2020.

Eng og himmel

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 7. oktober 2019.

1. Formålet med programmet

Støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Programmet er åpent kun for medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om:

 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene.
 • Beløp på hele tusen, fra 5.000 kroner og opp til 30.000 kroner.

For øvrig informeres det om at:

 • Det kan søkes om støtte til nye tiltak og aktiviteter i prosjekter som allerede har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam i de ordinære programmene.
 • Prosjektet må ha oppstartsdato etter tildelingsdatoen (se «Frister og søknadsskjema»).

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Landsomfattende prosjekter
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne.
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid.
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet.
 • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet
Kvaliteten på:

 • De foreslåtte aktivitetene.
 • Beskrivelsen av behovet.
 • Metodene som brukes.

Virkning
Antatt virkning av det foreslåtte prosjektet.

GjennomføringKvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse:

 • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
 • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
 • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

6. Krav til søknadene

Søknadene må ha en beskrivelse av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten/resultatet vil være.

Veiledningstekst i søknadsskjemaet og brukerveiledning gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen.

Når det søkes om støtte til utstyr skal søknaden beskriver hvordan utstyret skal brukes fremover, og hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring.

7. Frister og søknadsskjema

Søknadsskjemaet er nettbasert og det er sentralleddet i medlemsorganisasjonen som gir tilgang til skjemaet. Søker må registrere seg som bruker i Damnett og be om tilknytning til den aktuelle medlemsorganisasjonen.

Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

Viktige datoer og frister

 • Torsdag 2. januar: Søknadsskjema åpnes.
 • Søndag 15. mars: Søknadsfrist.
 • Fredag 15. mai: Offentliggjøring av tildeling.