Søknadsbehandling

Her finner du informasjon om søknadsbehandling for programmet Ekspress.

Oppdatert 19.11.2021

Se også:

Denne rutinen beskriver søknadsbehandlingen i Stiftelsen Dams program Ekspress. Rutinen involverer programmets fagutvalg, og stiftelsens sekretariat og styre.

Søknadsvurderinger 

Hver søknad går gjennom følgende hovedtrinn: 

 1. Administrativ screening 
 1. Vurdering i fagutvalget 
 1. Vedtak om innvilgelse eller avslag 

Administrativ screening 

Administrasjonen vurderer om søknadene oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen (se rutinen Administrativ screening for detaljer). Søknadene som vurderes å være kvalifisert går videre til vurdering i fagutvalget. 

Avslag 1 

Søknader som vurderes å være «ikke kvalifisert» blir avslått. 

Vurdering i fagutvalget 

Hver søknad blir automatisk fordelt til to fagutvalgsmedlemmer som skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre medlemmene. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Ekspress. 

Søknadene vurderes fortløpende og hvert fagutvalgsmedlem må vurdere søknadene senest 15 dager etter at de har fått den tildelt.  

Vedtak om innvilgelse eller avslag 

Det er generalsekretær med fullmakt fra styret som formelt fatter vedtak om innvilgelse. Vedtaket skal fattes senest 45 dager etter innsendingen av søknaden, og søker skal bli orientert om utfallet rett etter at beslutningen er tatt (unntaket er oppstarten av programmet – se Første beregning av karaktergrense). 

Innvilgelse 1 

Alle søknader med karaktersnitt lik eller større enn karaktergrensen for innvilgelse (KFI) innvilges fortløpende (se under for beregning av KFI). 

Avslag 2 

Alle søknader med karaktersnitt under KFI avslås fortløpende. 

Informasjon om innvilgelse eller avslag formidles søker per e-post via søknadssystemet og informasjon om innvilgede søknader offentliggjøres på www.dam.no

Første beregning av karaktergrense for innvilgelse 

Når minimum 160 søknader er ferdig vurdert, skal generalsekretær med fullmakt fra styret beregne en karaktergrense for innvilgelse (KFI). Hvor grensen går skal beregnes i følgende trinn: 

 1. Beregne antatt innvilgelsesprosent i inneværende år ved å dele 90 prosent av bevilgningsrammen på forventet total søknadssum.  
  • 90 prosent av bevilgningsrammen legges til grunn for å sikre at det er midler igjen ved årets slutt.
  • Forventet total søknadssum skal beregnes ved å gange antall vurderte søknader per dag med antallet dager i året (beregningsperioden).
 2. Identifisere karaktersnittet for innvilgelse (KFI) basert på den beregnede innvilgelsesprosenten og karakterfordelingen i de allerede vurderte søknadene.   Velg karakteren som vil gi den innvilgelsesandelen som er nærmest og som ikke overskrider den beregnede innvilgelsesandelen.
 3. Søknader med et karaktersnitt lik eller lavere enn 4.0 skal avslås uavhengig av hvor grensen settes i punkt 2. 

Justering av karaktergrense for innvilgelse 

Sekretariatet skal gjennomføre oppdaterte beregninger av KFI hver 30. dag etter samme fremgangsmåte som beskrevet over, med to justeringer: 

 • Det kan vurderes om andelen av bevilgningsrammen som legges til grunn i beregningen skal økes. Dette vil mest sannsynlig bli aktuelt når året nærmer seg slutten. 
 • Dersom den oppdaterte beregningen gir en endring av KFI på 0,5 eller mindre, kan generalsekretær med fullmakt fra styret vurdere om det er hensiktsmessig å ikke justere KFI.  

Den løpende beregningen av KFI vil medføre at innvilgelsesprosenten vil variere i løpet av året. Etterhvert som beregningsgrunnlaget blir bedre, vil variasjonene bli mindre.   

Justeringsmøtene skal referatføres og være tilgjengelig for kontrollutvalget og styret.

Kontrollutvalget 

Stiftelsens kontrollutvalg skal etterskuddsvis kontrollere om stiftelsens rutiner er fulgt. Vedtakene som fattes i dette programmet, skal legges fram for kontrollutvalget halvårlig. Med bakgrunn i sitt arbeid skal kontrollutvalget legge fram en beretning for styret. 

Styrebehandling 

Styret har det øverste ansvaret og skal fatte eventuelle vedtak om endringer i programmets innretning (herunder utlysning, instrukser og rutinebeskrivelser).  I tillegg skal styret fremlegges vedtakene og kontrollutvalgets beretning halvårlig, og fatte vedtak om innvilgelse og avslagene er gjort i tråd med stiftelsens vedteker og de vedtatte rutinene. 

Særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.