Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for programmet Ekspress 2022.

Eng og himmel

1. Formålet med programmet 

Støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Programmet er åpen kun for medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam. 

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om: 

 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. 
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene. 
 • Mellom 5.000 kroner og 40.000 kroner. 
 • Prosjekter med varighet inntil 12 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder og senest seks måneder etter at søknaden er sendt inn. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Landsomfattende prosjekter.
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid. 
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. 
 • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet. 

5. Dette prioriteres og vektlegges 

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier: 

Soliditet 

Kvaliteten på: 

 • de foreslåtte aktivitetene. 
 • beskrivelsen av behovet.
 • metodene som brukes.

Virkning  

 • Antatt virkning av det foreslåtte prosjektet. 

Gjennomføring  

 • Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 

 • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet. 
 • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker. 
 • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt. 

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks (link kommer) og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen (link kommer)

6. Søknadsskjema 

Søknadene fylles i sin helhet ut i det elektroniske søknadsskjemaet. Det er sentralleddet i medlemsorganisasjonen som gir tilgang til skjemaet. Søker må først registrere seg som bruker i Damnett og be om tilknytning til den aktuelle medlemsorganisasjonen. 

Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg. 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten vil være. 

Veiledningsteksten i skjemaet gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen. 

Hvis det søkes om støtte til utstyr må søker beskrive hvordan utstyret skal brukes fremover, og hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring. 

7. Frister og svar 

Programmet har ingen søknadsfrist. Søknadene kan sendes når som helst. Svar gis fortløpende og innen 45 dager. 

Søknadsskjemaene for Ekspress 2022 åpner mandag 3. januar.