Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for programmet Ekspress.

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 28. mars 2022

Se eksempel på søknadsskjema her. Les utlysningen under nøye. Den beskriver hvordan du kan opprette din egen søknad. 

1. Formålet med programmet

Støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Programmet er åpen kun for medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam. 

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om: 

 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene. 
 • Mellom 5.000 kroner og 40.000 kroner. 
 • Prosjekter med varighet inntil 12 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst 60 dager og senest 180 dager etter at søknaden er sendt inn.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. Dersom du søker om 40.000 kr, må totalbudsjettet (inkludert søknadssummen) være maksimalt 120.000 kroner.
 • Landsomfattende prosjekter eller prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet. 
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid. 
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

5. Søknaden

Søknaden fylles i sin helhet ut i det elektroniske søknadsskjemaet (se eksempel her). Det er sentralleddet i medlemsorganisasjonen som gir tilgang til skjemaet. Søker må først registrere seg som bruker i Damnett og be om tilknytning til den aktuelle medlemsorganisasjonen. 

Skjemaet er enkelt og uten mulighet for å legge ved vedlegg. 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten vil være. 

Veiledningsteksten i skjemaet gir nyttige tips til utfyllingen. 

Hvis det søkes om støtte til utstyr må søker beskrive hvordan utstyret skal brukes fremover, og hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring. 

6. Slik behandles søknaden

Når søknaden er sendt inn går den først gjennom en screening der ansatte i stiftelsen vurderer om søknaden oppfyller kravene i punkt 3 og 4. 

Dersom søknaden passerer screeningen blir den fordelt til to fagpersoner som vurderer søknaden uavhengig av hverandre etter følgende fire kriterier: 

Soliditet
Kvaliteten på: 

 • de foreslåtte aktivitetene 
 • beskrivelsen av behovet 
 • metodene som brukes 

Virkning
Antatt virkning av det foreslåtte prosjektet. 

Gjennomføring
Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk. 

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 

 • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
 • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker. 
 • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge, og vi forventer at i underkant av halvparten blir innvilget.

7. Frister og svar

Programmet har ingen søknadsfrist. Søknadene kan sendes når som helst. Svar gis fortløpende og innen 45 dager. Avvik fra behandlingstiden kan forekomme i sommerferieperioden.

Prosjektnavn, organisasjonsnavn og tildelt sum for alle søknader vil bli offentliggjort på på tilskudd.no.