Utlysning Forskning 2021

Her finner du utlysningsteksten for Forskning 2021.

Fjell og fjord

1. Formålet med programmet

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

3. Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • Doktorgradsstipendiat (med en årlig rundsum på 781.000, se vedlegg for mer info)
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling (med en årlig rundsum på 922.000, se vedlegg for mer info)
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet.
 • Basalforskning.
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring.
 • Utredninger eller kartlegginger.
 • Opprettelse av registre.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet (Excellence)

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

Virkning (Impact)

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen.
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

Gjennomføring (Implementation)

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse:

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten.
 • Pasient-/brukernær forskning.
 • Forskning på brukermedvirkning.
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud.

____

Etiske vurderinger og vurderinger av brukermedvirkning inngår som en sentral del i alle kriteriene.

I tillegg vurderes også kvaliteten på den beskrevne brukermedvirkningen av egne brukerrepresentanter.

Gitt at kvalitetsvurderingen for søknadene ellers er lik, vil søknader med tydelig involvering fra søkerorganisasjonen, søknader om postdoktorstipend og søknader om med navngitt doktorgradsstipendiat foretrekkes.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. For mer informasjon om tolkningen av kriteriene, se fagutvalgets instruks. I tillegg beskrives sentrale deler av søknadsprosessen i brukerrepresentantenes instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

6. Krav til søknadene

Søknadsprosessen skjer i to runder. I runde 1 fyller søker ut en kort skisse. I runde 2 inviteres de søkerne med høyest score fra runde 1 til å sende utvidede søknader.

Skissesøknaden i runde 1 skal være på norsk og fylles i sin helhet ut i søknadssystemet Damnett og skal inneholde:

 • Korte beskrivelser av bakgrunn, hypotese, metode, etikk, brukermedvirkning, potensielle virkninger og gjennomføring (omtrent 6.000 tegn totalt). Detaljerte krav framgår i søknadsskjemaet – se her for skjemaet fra forrige utlysning (endringer kan forekomme).
 • CV for forsker og hovedveileder etter denne malen (maks fire sider inkludert publikasjonsliste).

Søkere som inviteres til å sende utvidede søknader i runde 2 vil få mer informasjon om denne, men den skal blant annet inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse på engelsk eller norsk etter denne obligatoriske malen (maks 11 sider inkludert referanseliste).
 • Plan for samarbeid med søkerorganisasjonen.
 • Søkerorganisasjonens begrunnelse for hvorfor søknaden fremmes, angi hvilke brukerbehov organisasjonen ser som viktig argument for søknaden og hvordan den er i tråd med organisasjonens målsettinger.

Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

Vær for øvrig oppmerksom på at alle innvilgede prosjekter må følge Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet. Vi krever blant annet forhåndsregistrering i Open Science Framework av alle studier og publisering i åpne tidsskrift (såkalt «gold open access»).

Ved dobbeltfinansiering av prosjektet må annen kilde enn Stiftelsen Dam velges.

7. Frister og søknadsskjema

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Viktige datoer og frister

 • 2. januar: Søknadsskjema åpnes.
 • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.
 • 14. april: Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad.
 • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad.
 • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling.

Vedlegg: Viktige presiseringer

Om rundsummer/lønn
 • Det knyttes en rundsum til hver stilling. Rundsummen skal dekke årslønn, sosiale kostnader og et driftstilskudd på 70.000.
 • Rundsummen er allerede justert for forventet prisutvikling. Det vil si at dersom du søker om full stilling i tre år, er det den oppgitte rundsummen som utbetales hvert av de tre årene.
 • Kostnader forbundet med åpen publisering må søker selv dekke.
Om stillinger
 • Stillingene må knyttes til norsk institusjon, men man kan gjerne samarbeide med utenlandske institusjoner. Det er krav om å inngå en Coututelle-avtale hvis man også ønsker nærmere tilknytning til utenlandsk institusjon.
 • Stiftelsen Dam ønsker å være hovedfinansiør av prosjektet og gir derfor ikke støtte til å fullføre påbegynte doktorgradsløp eller påbegynte postdoktorstillinger. Det medfører at kandidater som allerede er tatt opp i et doktorgradsprogram ikke er kvalifisert for å søke.
 • Det skal være hovedveileder for både doktorgradsstipendiat og postdoktor. Hovedveileder skal bekrefte at han/hun påtar seg veilederansvaret, gi en vurdering av prosjektet og dets gjennomførbarhet og en anbefaling av kandidaten.
 • Den som har rollen Søker i søknadsskjemaet kan for søknad om doktorgradsstilling være kandidaten selv, hovedveileder eller prosjektleder. Dette er uavhengig om kandidaten er kjent eller ikke ved søknadstidspunktet.
 • For stillingen postdoktor kan det ikke søkes med ukjent kandidat og kandidaten selv må stå som søker, da kan verken veileder eller andre stå som søker.
 • Det kan kun søkes om lønnsmidler til en person per søknad. For prosjekter hvor det skal søkes om flere enn én forskerstilling må det sendes ett søknadsskjema per stilling. Hver søknad skal utarbeides som et selvstendig prosjekt og det må tydeliggjøres hva den enkelte forsker skal gjøre i prosjektet. Det må også beskrives om prosjektet kan gjennomføres hvis bare én stilling innvilges eller om det kun er aktuelt å gjennomføre hvis flere søknaderblir innvilget.
Om søkers kvalifikasjoner:
 • For søkere med utenlandsk utdanning skal det dokumenteres hvordan utdanningen vurderes i forhold til norsk høyere utdanning.
Ved eventuell innvilgelse:
 • Dersom prosjektet blir dobbeltfinansiert (får finansiering fra andre kilder i tillegg), kan ikke midlene fra Stiftelsen Dam benyttes. Man må vente med oppstart til alle instanser man har sendt søknad til har besvart.
 • Oppgave/avhandling knyttet til nødvendig kompetanse for stillingen som søkes må være innlevert senest 31. desember det året man sender inn søknaden og den må være godkjent før oppstart av prosjektet. Seneste dato for oppstart er 15. juni.
Annet:
 • Det gis ikke egne utenlandsstipend. Midler må eventuelt skaffes fra andre kilder. Beskriv eventuelt i søknaden hvor lenge man skal være i utlandet og hvordan dette finansieres.