Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Forskning 2023.

Se eksempel på søknadsskjema her. Les utlysningen under nøye. Den beskriver hvordan du kan opprette din egen søknad.

Enringslogg

13.01.23 Krav om CV for PhD-kandidat ble fjernet fra utlysningen

1. Formålet med programmet 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

For å kunne søke må søker først registrere seg som bruker i søknadssystemet Damnett og be organisasjonen om å bli tilknyttet dem. 

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om: 

 • Forskning i tråd med formålet.
 • Forskning i regi av en forskningsansvarlig institusjon som er norsk (prosjektleder må være tilknyttet forskningsansvarlig institusjon). 
 • Minimum 1.500.000 og maksimalt 3.000.000 kroner. 10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent. 
 • Prosjekter med varighet inntil 36 måneder. For PhD-prosjekter der det søkes om tre årsverk som stipendiat, kan det søkes om varighet på inntil 72 måneder. Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler. 

Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette begrunnes. 

Alle innvilgede prosjekter må følge punkt 4 i “Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet”. Vi krever blant annet at alle studier forhåndsregistreres i vårt eget register i Open Science Framework (osf.io/registries/dam) og at publisering skjer i åpne tidsskrift (såkalt “gold open access”). All publisering, inkludert av data, skal skje under en av følgende lisenser: CC0, CC BY eller CC BY-SA. Se retningslinjene for detaljer.

Ved dobbeltfinansiering av prosjektet må annen kilde enn Stiftelsen Dam velges. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet .
 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet.
 • Basalforskning.
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring.
 • Utredninger eller kartlegginger.
 • Opprettelse av registre.
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

5. Søknaden 

Søknadsprosessen skjer i to runder. I første runde fyller søker ut en kort skisse. I andre runde inviteres søkerne med høyest score fra første runde til å sende utvidede søknader.   

Runde 1: Skissesøknad 

Skissesøknaden i første runde skal være på norsk og fylles i sin helhet ut i søknadssystemet Damnett. Den skal inneholde:  

 • Korte beskrivelser av bakgrunn, hypotese, metode, etikk, brukermedvirkning, potensielle virkninger og gjennomføring (omtrent 7.500 tegn totalt). Detaljerte krav framgår i søknadsskjemaet – se her for en forhåndsvisning av skjemaet
 • CV for hovedveileder etter denne malen (maks fire sider inkludert publikasjonsliste).

Runde 2: Utvidet søknad 

Søkere som inviteres til å sende utvidede søknader i andre runde vil få mer informasjon om denne, men den skal blant annet inneholde en prosjektbeskrivelse på engelsk eller norsk etter denne malen (maks 11 sider inkludert referanseliste). 

6. Slik behandles søknaden 

Når søknaden er sendt inn går den først gjennom en screening der ansatte i stiftelsen vurderer om søknaden oppfyller kravene i punkt 3 og 4.  

Dersom søknaden passerer screeningen blir den fordelt til grupper på fem fagpersoner som vurderer søknaden uavhengig av hverandre etter følgende fire kriterier: 

Soliditet (Excellence) 

Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes 

I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning (Impact) 

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen 

Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring (Implementation) 

Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.  

Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten 
 • Pasient-/brukernær forskning 
 • Forskning på brukermedvirkning  
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud 

Etiske vurderinger og vurderinger av brukermedvirkning inngår som en sentral del i alle de tre første kriteriene.  

I tillegg vurderes også kvaliteten på den beskrevne brukermedvirkningen av egne brukerrepresentanter.  

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. For mer informasjon om tolkningen av kriteriene, se fagutvalgets instruks. I tillegg beskrives sentrale deler av søknadsprosessen i brukerrepresentantenes instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge, og vi forventer at rundt en av ti søknader blir innvilget. 

7. Frister og svar 

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Ta kontakt i god tid. 

Viktige datoer og frister 

 • 15. november: Søknadsskjema åpnes.
 • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.  
 • 14. april: Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad.  
 • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad.  
 • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling

Prosjektnavn, organisasjonsnavn og tildelt sum for alle søknader vil bli offentliggjort på tilskudd.no.

Aktuelle maler: