Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Forskning 2024.

Se eksempel på søknadsskjema her.

Les utlysningen under nøye. Den beskriver hvordan du kan opprette din egen søknad.

1. Formålet med programmet 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

For å kunne søke må søker først registrere seg som bruker i søknadssystemet Damnett og be organisasjonen om å bli tilknyttet dem. 

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om: 

 • Forskning i tråd med formålet 
 • Forskning i regi av en forskningsansvarlig institusjon som er norsk (prosjektleder må være tilknyttet forskningsansvarlig institusjon). 
 • Minimum 1.500.000 og maksimalt 3.000.000 kroner. 10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent. 
 • Prosjekter med varighet inntil 36 måneder. For PhD-prosjekter der det søkes om tre årsverk som stipendiat, kan det søkes om varighet på inntil 72 måneder. Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler. 

Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette begrunnes. 

Alle innvilgede prosjekter må følge punkt 4 i Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet. Vi krever blant annet at alle studier forhåndsregistreres i vårt eget register i Open Science Framework (osf.io/registries/dam) og at publisering skjer i åpne tidsskrift (såkalt «gold open access»). All publisering, inkludert av data, skal skje under en av følgende lisenser: CC0, CC BY eller CC BY-SA. Se retningslinjene for detaljer. 

Ved dobbeltfinansiering av prosjektet må annen kilde enn Stiftelsen Dam velges. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte) 
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. Dersom du søker om 3.000.000 kroner, må totalbudsjettet (inkludert søknadssummen) være maksimalt 9.000.000 kroner
 • Finansiering av prosjekter med stipendiater som allerede er tatt opp i et PhD-program 
 • Basalforskning 
 • Ren modellutprøving, metodeutvikling eller kvalitetssikring 
 • Finansiering kun av utstyr eller forbruksmateriell 
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt) 
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått) 

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

5. Søknaden

Søknadsprosessen skjer i to runder. I første runde fyller søker ut en kort skisse. I andre runde inviteres søkerne med høyest score fra første runde til å sende utvidede søknader.   

Runde 1: Skissesøknad 

Skissesøknaden i første runde fylles i sin helhet ut i søknadssystemet Damnett.  

Under utfyllingen får søker valget mellom å søke om midler til en av to måter å publisere forskningen på: Registrert rapport eller tradisjonell publisering

Registrert rapport er et satsningsområde for stiftelsen, og søker garanteres en større sannsynlighet for innvilgelse dersom dette velges. 

OBS: Ved valg av registrert rapport er skissesøknaden den eneste søknaden som sendes til Stiftelsen Dam. Dersom søknaden innvilges får søker 150.000 kr til å skrive den registrete rapporten og garanteres midler til prosjektet, forutsatt at et godkjent tidsskrift aksepterer den registrerte rapporten. Se liste over godkjente tidsskrift på www.cos.io/rr, under «Participating journals».

Den registrerte rapporten må være innsendt til tidsskriftet innen 15. september og være akseptert for publikasjon innen 31. desember. Dersom søknaden ikke innvilges i runde 1, blir den avslått. Vær oppmerksom på at registrert rapport ikke er det samme som forhåndsregistrering eller publisering av forskningsprotokollen. 

Søknadsskjemaet er likt, uavhengig av om det velges registrert rapport eller tradisjonell publiseringsform. Det må skrives på norsk og skjemaet inneholder: 

 • Korte beskrivelser av bakgrunn, hypotese, metode, etikk, brukermedvirkning, potensielle virkninger og gjennomføring (omtrent 7.500 tegn totalt). Detaljerte krav framgår i søknadsskjemaet (se forhåndsvisning her). 
 • Opplastning av CV for prosjektleder. Denne malen er obligatorisk (maks fire sider inkludert publikasjonsliste).  

Runde 2: Utvidet søknad 

Søkere som har valgt tradisjonell publiseringsform og som inviteres til å sende utvidede søknader i andre runde vil få mer informasjon om innholdet i søknaden sammen med invitasjonen, men den skal blant annet inneholde en prosjektbeskrivelse på engelsk eller norsk etter denne malen (maks 11 sider inkludert referanseliste). 

6. Slik behandles søknaden 

Når søknaden er sendt inn går den først gjennom en screening der ansatte i stiftelsen vurderer om søknaden oppfyller kravene i punkt 3 og 4.  

Dersom søknaden passerer screeningen blir den fordelt til grupper på fem fagpersoner som vurderer søknaden uavhengig av hverandre etter følgende fire kriterier: 

Soliditet (Excellence) 

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes 
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning (Impact) 

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen 
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring (Implementation) 

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.  
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

 • I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 
 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten 
 • Pasient-/brukernær forskning 
 • Forskning på brukermedvirkning  
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud 

Etiske vurderinger og vurderinger av brukermedvirkning inngår som en sentral del i alle de tre første kriteriene.  

I tillegg vurderes også kvaliteten på den beskrevne brukermedvirkningen av egne brukerrepresentanter.  

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. For mer informasjon om tolkningen av kriteriene, se fagutvalgets instruks. I tillegg beskrives sentrale deler av søknadsprosessen i brukerrepresentantenes instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge, og vi forventer at rundt en av ti søknader blir innvilget. 

7. Frister og svar 

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Ta kontakt i god tid. 

Forløpet i søknadsbehandlingen er ulikt om du velger tradisjonell publiseringform eller registrert rapport. 

Registrert rapport: Datoer og frister 

 • 15. november: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema her.
 • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.  
 • 14. april: Svar på søknad. Les mer om hva som skjer etter en eventuell innvilgelse her

Tradisjonell publisering: Datoer og frister 

 • 15. november: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema her. 
 • 15. februar: Søknadsfrist. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending.  
 • 14. april: Svar på skissesøknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad.  
 • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad.
 • 17. oktober: Offentliggjøring av tildeling. 

Prosjektnavn, organisasjonsnavn og tildelt sum for alle søknader vil bli offentliggjort på tilskudd.no. 

Aktuelle maler: